Innehåll

Revisorsnämnden upphäver A-sons godkännande som revisor. Nämnden förordnar att beslutet skall gälla omedelbart.

Enligt förordningen (1995:665) om revisorer skall godkänd revisor betala en årsavgift om 3 200 kronor till Revisorsnämnden (RN). Om revisorn inte betalar föreskriven avgift skall godkännandet upphävas enligt 22 § lagen (1995:528) om revisorer.

A-son skulle ha erlagt årsavgiften för år 2001 under januari månad. Detta har han trots påminnelse inte gjort. Ett disciplinärende har öppnats och A-son har anmodats att betala in avgiften inom tio dagar från mottaget föreläggande. A-son fick del av föreläggandet den 11 april 2001. Årsavgiften skulle följaktligen ha betalats in senast den 23 april 2001. RN har dock ännu inte erhållit någon avgift och A-son har inte heller på annat sätt låtit höra av sig.

RN konstaterar att A-son inte erlagt föreskriven årsavgift. Med stöd av 22 § första stycket revisorslagen upphäver RN A-sons godkännande som revisor. Med stöd av 25 § första stycket samma lag förordnar RN att beslutet skall gälla omedelbart.

Ärendet har avgjorts av Revisorsnämndens ordförande Lennart Grufberg i närvaro av kanslichefen Christer Lefrell, chefsjuristen Per Eskilsson samt avdelningsdirektören Gunilla Arvidsson, föredragande.