Innehåll

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har uppmärksammats på vissa förhållanden rörande auktoriserade revisorn A-sons revisionsinsats i ett aktiebolag. Med anledning av vad som framkommit har RN beslutat att öppna ett disciplinärende.

Av handlingarna i ärendet framgår följande. A-son avgav den 28 september 1994 revisionsberättelse för bolaget avseende räkenskapsåret 1993/94. Av hans dokumentation framgår emellertid att granskningen till viss del är utförd under oktober månad 1994. Bolagets verkställande direktör har i fastställelseintyg den 28 september 1994 uppgett att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma samma dag.

A-son har uppgett följande. Innan revisionen avslutades skrev han ett antal alternativa revisionsberättelser. Den aktuella revisionsberättelsen som daterades och skrevs under den 28 september 1994 lämnades inte ut till bolaget förrän han utfört viss kompletterande granskning. Om den fortsatta granskningen hade påverkat hans bild av bolaget skulle han ha ändrat revisionsberättelsen.

RN, som har tagit del av A-sons granskningsdokumentation för räkenskapsåret 1993/94, gör följande bedömning

Av god revisionssed följer att en revisionsberättelse bör dateras och undertecknas i omedelbar eller nära anslutning till granskningsarbetets avslutande och att den inte får avges förrän granskningen har avslutats. Detta har betydelse för bedömningen av revisorns ansvar då granskningen även skall omfatta väsentliga händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång. A-son har avgett en revisionsberättelse daterad den 28 september 1994 men avslutat sin granskning först under oktober månad samma år. Det finns i och för sig skäl att ifrågasätta A-sons uppgift att revisionsberättelsen, trots nyssnämnda datering, inte skulle ha utlämnats till bolaget förrän den kompletterande granskningen utförts. Som ovan noterats har ordinarie bolagsstämma enligt fastställelseintyg hållits samma dag som revisionsberättelsen daterats, dvs. den 28 september 1994, och bolaget bör därvid rimligen ha fått del av revisionsberättelsen. Oavsett hur det förhåller sig med detta kan det konstateras att A-son daterat sin revisionsberättelse innan granskningsarbetet avslutats. Därigenom har han åsidosatt god revisionssed.

Sedan den 1 januari 1998 gäller RNs föreskrifter (RNFS 1997:1) om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering. Av 10–12 §§ i dessa föreskrifter framgår dels att en revisor skall dokumentera sina revisionsuppdrag, dels vad dokumentationen skall innehålla. Vid tiden för den i ärendet aktuella revisionen gällde i stället Kommerskollegiets revisorsföreskrifter (KFS 1986:8), som i 44 § fastslog revisorns dokumentationsskyldighet och i 47–48 §§ angav vad dokumentationen skulle innehålla. Kommerskollegiets föreskrifter var i vissa avseenden inte lika detaljerade som RNs föreskrifter. Exempelvis framgick inte av Kommerskollegiets föreskrifter att en revisor skall dokumentera sin planering av revisionen, något som numera uttryckligen framgår av RNs föreskrifter. Skyldigheten för revisorer att dokumentera sin revisionsplanering följde emellertid vid tiden för den i ärendet aktuella revisionsinsatsen av god revisionssed. – Underlåtenhet av en revisor att dokumentera sina granskningsåtgärder i enlighet med gällande föreskrifter och god sed bedöms som allvarligt eftersom det omöjliggör en tillfredsställande analys och bedömning av revisionsarbetet i efterhand. Av A-sons dokumentation framgår inte hur hans granskning har utförts eller vilka slutsatser han dragit av granskningen. Varken planeringen av revisionen eller avrapporteringen till klienten efter slutförd granskning har dokumenterats. Det går inte att utläsa hur resultaträkningens poster har granskats. Då A-son i förevarande disciplinärende tillfrågats av RN om sin granskning av vissa väsentliga tillgångsposter har han redogjort för överväganden som inte framgår av dokumentationen. A-sons dokumentation uppfyller enligt RNs bedömning inte föreskrivna krav.

Sammanfattningsvis har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor dels genom att datera sin revisionsberättelse innan granskningsarbetet avslutats, dels genom att inte på ett tillfredsställande sätt dokumentera sin granskning.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN A-son erinran.