Innehåll

Revisorsnämnden upphäver A-sons godkännande som revisor. Nämnden förordnar att beslutet skall gälla omedelbart.

Sedan Skattemyndigheten i Z-stad inkommit med en underrättelse avseende godkände revisorn A-son har Revisorsnämnden (RN) öppnat förevarande disciplinärende och den 12 december 2001 förelagt henne att senast den 1 februari 2002 yttra sig över underrättelsen samt besvara vissa frågor. A-son besvarade inte föreläggandet. Den 5 februari 2002 förelade RN på nytt A-son att komma in med begärt yttrande inom två veckor från det att hon mottagit föreläggandet. I föreläggandet erinrades A-son om att underlåtenhet att lämna begärda uppgifter till RN utgör ett allvarligt åsidosättande av en revisors skyldigheter. Hon upplystes vidare om att disciplinärt ingripande kunde komma att vidtas mot henne om hon inte efterkom föreläggandet. A-son fick del av föreläggandet den 12 februari 2002 och skulle således ha inkommit med yttrande senast den 26 februari 2002. Något yttrande inkom emellertid inte och den 1 mars 2002 beslutade RN att meddela A-son varning. Hon förelades samtidigt att inom en vecka från mottagandet av beslutet inkomma med begärt yttrande. A-son upplystes vidare om att RN kunde komma att upphäva hennes godkännande som revisor om hon inte efterkom föreläggandet. A-son delgavs föreläggandet den 26 april 2002 och skulle således ha inkommit med yttrandet senast den 3 maj 2002. Något yttrande har dock inte inkommit till RN och A-son har inte heller på annat sätt hört av sig till RN.

Enligt 28 § revisorslagen (2001:883) är en revisor skyldig att lämna RN de uppgifter som behövs för tillsynen. Underlåtenhet av en revisor att fullgöra denna skyldighet omöjliggör RNs tillsyn och bedöms därför som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger en revisor. I A-sons fall är det synnerligen försvårande att hon trots att hon tidigare erhållit varning inte har besvarat RNs föreläggande

Det skall noteras att A-son i ett annat ärende den 7 januari 1998 meddelats varning på grund av underlåtenhet att lämna begärda uppgifter till RN.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen upphäver RN A-sons godkännande som revisor. Med stöd av 35 § första stycket samma lag förordnar RN att beslutet skall gälla omedelbart.

Ärendet har avgjorts av Revisorsnämndens ordförande Lennart Grufberg i närvaro av kanslichefen Christer Lefrell, chefsjuristen Per Eskilsson samt avdelningsdirektören Gunilla Arvidsson, föredragande.