Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2001-826

(2002-08-29)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-sons uppdrag som vald revisor i en bostadsrättsförening.

Av anmälan och övriga handlingar i ärendet framgår bland annat följande. Enligt stadgarna för bostadsrättsföreningen i fråga skall föreningen för granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper vid ordinarie föreningsstämma årligen utse två revisorer och två revisorssuppleanter, av vilka en revisor, och suppleanten för denne, skall vara kvalificerad revisor, dvs. antingen godkänd eller auktoriserad revisor. A-son är medlem i bostadsrättsföreningen och är samtidigt vald till dess kvalificerade revisor.

A-son har i yttrande till RN i huvudsak anfört följande

År 1987 förvärvade han en bostadsrättslägenhet i den aktuella bostadsrättsföreningen och blev i samband därmed medlem i föreningen. Vid ordinarie föreningsstämma år 1988 valdes han till föreningens kvalificerade revisor. Därefter har han omvalts varje år, senast vid ordinarie föreningsstämma den 15 april 2001. Föreningens medlemmar har ansett det vara en tillgång för föreningen att han kvarstått som revisor. Beträffande sitt oberoende som revisor har A-son anfört följande. ”[Hans] oberoende vid genomförda revisioner och därmed sammanfallande värderingar, bedömningar och överväganden i olika frågor har aldrig påverkats av [hans] medlemskap i föreningen. Under de gångna åren har [han gjort] sina revisionsinsatser på ett självständigt och objektivt sätt, innebärande att [han] själv anser sig ha följt god revisorssed. [Han] har utfört [sitt] uppdrag i denna förening utifrån samma yrkesmässiga överväganden som [han] gjort beträffande revisioner av andra bostadsrättsföreningar i vilka [han] är vald revisor.”

RN gör följande bedömning

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Med stöd härav tillämpar RN i förevarande fall 1995 års lag.

I bostadsrättslagen (1991:614) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar återfinns bestämmelser rörande extern revision av bostadsrättsföreningar. Enligt 9 kap. 26 § bostadsrättslagen gäller bestämmelserna i 8 kap. lagen om ekonomiska föreningar i tillämpliga delar även i fråga om bostadsrättsföreningar. Av 8 kap 1 § lagen om ekonomiska föreningar framgår att en bostadsrättsförening är skyldig att utse en revisor för den externa revisionen. Som huvudregel behöver bostadsrättsföreningen dock inte utse en kvalificerad revisor. I förevarande fall kan konstateras att bostadsrättsföreningens stadgar föreskriver att två revisorer skall väljas, av vilka minst en, jämte suppleant för denne, skall vara kvalificerad revisor.

Av 14 § lagen (1995:528) om revisorer framgår att en kvalificerad revisor skall noggrant iaktta gällande jävsbestämmelser för revisorer samt, om det i annat fall finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, avböja eller avsäga sig uppdraget. Det förhållandet att A-son är medlem i den bostadsrättsförening, i vilken han innehar uppdrag som extern revisor, utgör en sådan förtroenderubbande omständighet.1 Genom att trots detta inneha ifrågavarande uppdrag har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN A-son erinran.

Det ovan anförda utgör ej hinder för en kvalificerad revisor att inneha uppdrag som s.k. förtroenderevisor i en bostadsrättsförening i vilken han eller hon är medlem (se RNs beslut den 25 september 1997, dnr 1997-634).