Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2002-420

(2002-08-29)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har uppmärksammat vissa omständigheter rörande godkände revisorn A-son och med anledning därav öppnat förevarande disciplinärende. Av handlingarna i ärendet framgår följande.

A-son och godkände revisorn B-son är båda verksamma i revisionsföretaget X Revision AB. A-son valdes år 1998 till revisor i ett aktiebolag. Den 14 januari 2002 trädde nämnda aktiebolag i likvidation. Samma dag utsåg Patent- och registreringsverket B-son till likvidator i bolaget. Sedan RN därefter tillskrivit B-son och uppmanat honom att besvara vissa frågor angående likvidatorsuppdraget, bland annat avseende oberoendeaspekter, entledigades han av Patent- och registreringsverket som likvidator på egen begäran den 29 januari 2002.

A-son har anfört följande. B-son tillfrågades någon gång före årsskiftet 2001/02 om han kunde åta sig uppdraget som likvidator i det aktuella aktiebolaget. Efter en kort diskussion fann de båda att B-son kunde åta sig uppdraget och att hon själv kunde avgå som revisor. När hon sedan återkom till kontoret efter en tids ledighet ”upptäckte [hon och B-son] att [han] var registrerad som likvidator och [hon] hade inte avgått som revisor”. Efter ytterligare diskussioner bestämde de att hon skulle kvarstå som vald revisor i bolaget och att B-son skulle avgå som likvidator.

RN gör följande bedömning

En likvidator träder enligt 13 kap. 29 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) i styrelsens och verkställande direktörens ställe. Enligt 13 kap. 36 § första stycket samma lag åligger det likvidatorn att för varje räkenskapsår avge årsredovisning. Denna skall i sedvanlig ordning granskas av bolagets revisor. När likvidatorsuppdraget är fullgjort skall likvidatorn enligt 13 kap. 39 § aktiebolagslagen avge en slutredovisning vilken jämte likvidatorns förvaltning skall granskas av bolagets revisor.

Av 10 kap. 16 § första stycket 4 aktiebolagslagen framgår att en revisor inte får vara verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver.

En likvidator har ensam ansvaret för bolagets bokföring och medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver. A-son och B-son är båda verksamma i samma revisionsföretag. B-sons uppdrag som likvidator har därmed medfört att A-son har varit jävig som revisor i det aktuella bolaget.

RN finner att A-son, genom att kvarstå som revisor i bolaget trots den jävssituation som uppstått, har handlat i strid mot aktiebolagslagens regler och därmed åsidosatt sina skyldigheter som revisor. RN finner dock med hänsyn till övriga omständigheter i ärendet, bland annat det förhållandet att jävssituationen förelåg under en begränsad tid, att den disciplinära åtgärden kan begränsas till en erinran.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.