Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2002-472

(2002-08-29)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning.

Revisorsnämnden (RN) har från Skattemyndigheten i Z-stad mottagit en underrättelse avseende auktoriserade revisorn A-son. Av underrättelsen framgår att A-sons hustru är anställd i den revisionsbyrå som han driver. Enligt skattemyndigheten har hon utfört bokföringen åt en av A-sons revisionsklienter. I ärendet har även framkommit att A-sons hustru, som inte är kvalificerad revisor, varit extern firmatecknare i revisionsbyrån.

A-son har yttrat sig i ärendet och anfört följande. Under hösten 2000 samt tidvis under våren 2001 har hans hustru utfört redovisnings- och bokslutsarbete åt ett aktiebolag där han är vald revisor. Ifrågavarande arbete skulle ha utförts av bolagets företrädare men denne orkade av olika skäl inte med sitt åtagande. A-son anser att bolaget befann sig i en nödsituation och att beslutet att låta hustrun tillfälligt ta över redovisningsarbetet togs med bolagets intressenters bästa för ögonen. I samband med att A-son våren 2000 sålde delar av sin revisionsverksamhet och därefter flyttade från X-stad till Z-stad utsåg han av praktiska skäl sin hustru till extern firmatecknare i revisionsbyrån. Efter RNs påpekande har hennes firmateckningsrätt upphört.

RN gör följande bedömning

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Med stöd härav tillämpar RN i förevarande fall 1995 års lag.

Av 10 kap. 16 § första stycket 2 och 5 aktiebolagslagen (1975:1385) framgår att en person inte får vara revisor om han eller hon är gift med den som biträder vid bolagets bokföring (s.k. släktskapsjäv). A-son har, genom vad som framgått ovan, brutit mot denna jävsbestämmelse. Därmed har han allvarligt åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Vad A-son anfört som skäl för att hans hustru skulle utföra redovisningen medför ingen annan bedömning.

Av 4 § första stycket Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1997:1) om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering framgår att om en revisor driver sin yrkesverksamhet i annat aktiebolag än registrerat revisionsbolag får endast revisor vara aktieägare, styrelseledamot och styrelsesuppleant samt firmatecknare, verkställande direktör och vice verkställande direktör. (Motsvarande bestämmelse återfinns numera i 11 § revisorslagen.) A-son, som driver sin revisionsverksamhet i ett sådant annat aktiebolag, har i strid med RNs föreskrifter utsett en icke kvalificerad revisor till extern firmatecknare i sin revisionsbyrå.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN A-son varning.