Innehåll

Förhandsbesked enligt 25 § revisorslagen (2001:883) – uppdrag som styrelseledamot i X-förbundet och Y-förbundet AB

Uppdrag som styrelseledamot i X-förbundet och Y-förbundet AB rubbar inte förtroendet för Er opartiskhet och självständighet som revisor.

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida Ni kan åta Er ett uppdrag som styrelseledamot i den ideella föreningen X-förbundet samt i Y-förbundet AB, nedan kallade föreningen respektive bolaget.

Av Er ansökan framgår följande. Föreningen är ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet och har till ändamål att befrämja och administrera x-sporten i Sverige. Föreningen är uppdelad på tolv regionala förbund och drygt 500 lokala medlemsklubbar med sammanlagt 113 000 medlemmar. Bolaget, som är ett helägt dotterbolag till föreningen, organiserar x-tävlingar och kommer framöver att arbeta för att få en svensk världsmästare i z eller i w. Räkenskapsåret 2001 uppgick föreningens omsättning till 18,3 mnkr och bolagets omsättning till 3,3 mnkr. Balansomslutningen per den 31 december 2001 uppgick i föreningen till 14,7 mnkr och i bolaget till 3,5 mnkr. Föreningens styrelse består av en ordförande och sex ledamöter. Som styrelseledamot skulle Ni komma att ha till uppgift att hjälpa ekonomifunktionen vid föreningens kansli med ekonomisk uppföljning och kvalificerade redovisningsfrågor. För föreningens löpande förvaltning ansvarar en förbundsdirektör eller en kanslichef. Föreningen har inga sponsorintäkter medan bolaget under år 2001 erhöll sponsorbidrag från fem aktiebolag om sammanlagt 845 000 kr. Avsikten är att bolaget skall värva ytterligare sponsorer i framtiden. Ni skulle som styrelseledamot inte komma att ägna Er åt värvning av sponsorer. Inget av de fem nuvarande sponsorbolagen är revisionsklient till Er. Ett av dem har dock en vald revisor som liksom Ni är verksam vid det registrerade revisionsbolaget X AB. Ni var under åren 1993–1996 och 2000–2001 vald revisor i föreningen och bolaget. De nuvarande revisorerna i föreningen och bolaget är dock inte verksamma vid X AB. För närvarande är Ni vald revisor i ett av de tolv regionala förbunden, Södra X-sportförbundet, samt i en lokal medlemsklubb, Z-stads X-klubb. Dessa uppdrag är Ni beredd att avsäga Er om Ni skulle väljas till styrelseledamot i föreningen. Såvitt Ni känner till finns det inte någon annan revisor verksam vid X AB som är vald revisor i något av de regionala förbunden eller i någon större enskild medlemsklubb. Föreningen äger dock 19 procent av aktierna i ett bolag, vars valde revisor är verksam vid nämnda revisionsbyrå. Ingen av Era revisionsklienter har någon affärsförbindelse med vare sig föreningen eller bolaget. Ni har inga revisionsklienter i motorsportbranschen.

RN meddelar följande besked

Enligt 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Av andra stycket samma paragraf framgår att RN på ansökan av en revisor skall meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

RN bedömer att uppdragen som styrelseledamot i föreningen och i bolaget är förenliga med kravet i 25 § första stycket revisorslagen. Ni kan således åta Er uppdragen i fråga. Det förutsätts därvid att Ni avgår som revisor i Södra X-sportförbundet och i Z-stads X-klubb.

RN vill erinra om Er skyldighet enligt 21 § revisorslagen att för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva huruvida det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar de frågor beskedet avser.

Som ovan framgår äger föreningen aktier i ett bolag, vars valde revisor är verksam i samma revisionsföretag som Ni. Detta aktualiserar frågan om Era tilltänkta styrelseuppdrag påverkar andra revisorers oberoende. RN kan dock inte pröva den frågan inom ramen för detta förhandsbesked utan kan endast göra följande allmänna uttalande. RN finner att, för det fall Ni skulle komma att åta Er de aktuella styrelseuppdragen, detta skulle utgöra en omständighet att beakta för de revisorer som innehar revisionsuppdrag i föreningens dotterbolag, intressebolag, regionala förbund eller medlemsklubbar, då de prövar sitt oberoende som revisorer enligt 21 § revisorslagen.