Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan mot auktoriserade revisorn A-son.

Av anmälan framgår bland annat följande. A-son valdes i december 1998 till revisor i ett aktiebolag. Vid aktuell tidpunkt pågick en skadeståndsprocess i domstol mellan aktiebolaget och en annan revisor. Processen rörde belopp om över 1 mnkr. Aktiebolaget försattes därefter i konkurs i februari 1999 innan revisionen avseende räkenskapsåret 1998 hade avslutats. Både A-son och den andre revisorn var vid den tiden verksamma inom revisionsbyråkedjan X.

A-son har anfört följande. Eftersom skadeståndsprocessen var ”gammal” och enligt vad han själv uppfattat under hantering av ett försäkringsbolag, gjorde han bedömningen att någon jävssituation inte förelåg. Såvitt han känner till framförde aktiebolagets företrädare inte heller några synpunkter på hans oberoende inför den bolagsstämma vid vilken han valdes till revisor. Om så hade skett skulle han ånyo ha prövat frågan om sitt oberoende och eventuellt avgått från uppdraget. X är en federation av helt fristående företag. Den enda kopplingen mellan företagen är att man normalt använder sig av prefixet X i firman för att markera grupptillhörighet och för att ”marknadsmässigt ge intryck av något utav ett företag”.

RN gör följande bedömning

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Med stöd härav tillämpar RN i förevarande fall de äldre bestämmelserna.

Av 14 § andra stycket i 1995 års revisorslag framgår att en revisor skall avböja eller avsäga sig ett uppdrag om det, vid sidan av gällande jävsbestämmelser, finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Av 1 § 4 i de vid aktuell tidpunkt gällande Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1997:1) om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering framgår att ett revisionsföretag och ett annat företag tillsammans utgör ett revisionsorgan om de ingår i samma koncern eller på grund av ägarförhållanden, administrativt samarbete, avtal eller annan anledning kan uppfattas ingå i samma affärsmässiga gemenskap.1

Med hänsyn till att revisionsbyråerna i X-kedjan använde sig av namnet X i sina firmor för att markera grupptillhörighet och använde en gemensam logotyp får de tillsammans, vid den tidpunkt när A-son åtog sig ifrågavarande revisionsuppdrag, anses ha utgjort ett revisionsorgan enligt det då gällande regelverket. Det förhållandet att aktiebolaget var part i en skadeståndsprocess mot en revisor som var verksam inom samma revisionsorgan som A-son måste enligt RNs bedömning anses som en sådan omständighet som kunnat rubba förtroendet för A-sons opartiskhet eller självständighet som revisor. Han borde därmed inte ha åtagit sig det aktuella revisionsuppdraget. Genom vad som ovan beskrivits har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. RN finner att den disciplinära åtgärden kan begränsas till en erinran.

Med stöd av 22 § andra stycket i 1995 års revisorslag meddelar RN A-son erinran.

I den nu gällande 2001 års revisorslag används begreppet revisionsgrupp som i huvudsak motsvarar vad som avses med revisionsorgan enligt ovan. Revisionsgrupp definieras i 2 § 6 nämnda lag som en grupp av företag i vilken minst ett revisionsföretag ingår och som på grund av ägarförhållanden, avtal eller administrativt samarbete eller av annan anledning får anses ingå i samma affärsmässiga gemenskap. Med ”annan anledning” avses i första hand de fall då företagen associeras med varandra på grund av firmagemenskap (prop. 2000/01:146 s. 85).