Innehåll

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning.

Revisorsnämnden har mottagit en anmälan angående auktoriserade revisorn A-son uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag räkenskapsåren 1995/96-1998/99. Bolagets räkenskapsår omfattade tiden den 1 september–31 augusti.

Av anmälan och övriga handlingar framgår bl.a. följande. A-son valdes till revisor i aktiebolaget i juni 1997, efter det att den tidigare revisorn hade avträtt från sitt uppdrag i april samma år. Vid ingången av år 1997 bedrev bolaget konsultverksamhet inom affärsutveckling. I samband med ägarbyte beslutades på bolagsstämma i mars 1997 om firmaändring och att bolaget skulle bedriva annan verksamhet. Efter ytterligare ett ägarbyte antogs på bolagsstämma i augusti 1997 ännu en gång ny firma och ny bolagsordning enligt vilken bolagets verksamhet skulle bestå i bl.a. tillverkning av och handel med medicinska hjälpmedel. I årsredovisningen avseende räkenskapsåret 1996/97 redovisades som bolagets huvudsakliga tillgångar ett patent till en pumpanordning avsedd för konstgjord andning samt aktiverade kostnader för registrering av patentet och för marknadsföring m.m. av den patenterade produkten. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet efter utgången av nämnda räkenskapsår. Den 18 maj 2000 försattes bolaget i konkurs.

Bestämmelsen i 10 kap. 5 § ABL innebar att om ett revisionsuppdrag upphörde i förtid skulle revisorn bl.a. lämna en anmälan därom till PRV med en redogörelse för iakttagelser som gjorts under den del av räkenskapsåret som revisorns uppdrag hade omfattat. Motsvarande bestämmelse återfinns numera i 10 kap. 22 § ABL.

För räkenskapsåren 1995/96 och 1996/97 avgavs årsredovisning den 21 april 1997 respektive den 28 september 1998. Bolagets omsättning och balansomslutning uppgick per den 31 augusti 1996 till 1 906 000 kr respektive 1 029 32 kr och per den 31 augusti 1997 till 706 569 kr respektive 951 609 kr. Avseende räkenskapsåret 1995/96 har den avgående revisorn i april 1997 upprättat och till Patent- och registreringsverket (PRV) ingett en redogörelse enligt dåvarande 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385)1 (ABL) angående iakttagelser gjorda vid utförd granskning och därvid anmärkt bl.a. att bolagets ägare erhållit ett förbjudet lån om 232 772 kr. A-son har avgett rena revisionsberättelser avseende räkenskapsåren 1997/98 och 1998/99. I revisionsberättelserna för de båda föregående räkenskapsåren 1995/96 och 1996/97 har A-son angett att årsredovisningen avgetts för sent. I övrigt innehåller inte heller dessa revisionsberättelser någon anmärkning.

Enligt uppgifter från anmälaren har konkursboet inte kunnat tillgodogöras det patent som räkenskapsåret 1996/97 bokfördes som tillgång i bolagets årsredovisning eftersom det inte var registrerat på bolaget och de registrerade innehavarna av patentet (tre fysiska personer) hade bestritt att detta skulle ha överlåtits på bolaget. I bolagets balansräkning för nämnda räkenskapsår har patentet tillsammans med aktiverade kostnader upptagits till ett anskaffningsvärde om 1 134 750 kr, varav utgiften för patentet utgör 100 000 kr. Enligt anmälaren har A-son inte kunnat redogöra för hur resterande del av anskaffningsvärdet har beräknats.

RN har tagit del av A-son granskningsdokumentation. Vid genomgången av i dokumentationen förekommande handlingar och av övriga handlingar ingivna i ärendet har noterats följande.

Bland handlingarna avseende bolagets innehav av patentet ingår ett överlåtelseavtal, daterat den 6 december 1996, varav framgår att de tre fysiska personer som var patentets registrerade innehavare sålde detta för 100 000 kr till ett företag med beteckningen ”u.b.” efter firman och med adress i London (köparbolaget). Dessutom skulle köparbolaget enligt avtalet betala ca 35 000 kr till en patentbyrå avseende ”patentkostnader”. RN har tagit del av två kopior av överlåtelseavtalet, vilka båda saknar de angivna säljarnas underskrifter. Den ena kopian, som ingetts av anmälaren, saknar helt underskrifter. Den andra, som ingår i A-son dokumentation, är för köparbolagets räkning undertecknad av en person som var företrädare för både detta bolag och det av A-son reviderade bolaget. RN har vidare tagit del av en handling, som ingetts av A-son, betecknad ”Transportköp”, enligt vilken köparbolaget den 31 augusti 1997 har ”transporterat” överlåtelseavtalet till bolaget. Några villkor för ”transporten” framgår inte av handlingen och inte heller framgår att den skulle omfatta något utöver själva överlåtelseavtalet. Transportavtalet är undertecknat av samme person som för köparbolagets räkning hade undertecknat den ena kopian av överlåtelseavtalet. Av anmälaren ingivna kopior av två utbetalningsallegat utvisar att två av de tre i överlåtelseavtalet angivna säljarna den 15 januari 1997 erhållit sammanlagt 100 000 kr.

Vad gäller underlaget för de utgifter som av bolaget aktiverats som hänförliga till patentet är det fråga om ett tiotal fakturor som ingår i A-son granskningsdokumentation. Den först utställda fakturan är daterad den 28 mars 1996 och den sist utställda är daterad den 30 juli 1997. Ingen av fakturorna är enligt sin lydelse ställd till det reviderade bolaget. Två av fakturorna avser konsulttjänster. Den ena anges avse ”slutdebitering i samband med patentförhandlingar; England, USA, Frankrike & Tyskland, i enlighet med givna direktiv” för 284 911 kr och den andra ”bearbetning av poten[t]iella tillverkare i England, USA, Frankrike och Tyskland” för 450 000 kr. Ingen av de båda fakturorna är närmare specificerad. Ingen av fakturorna innehåller uppgift om utställarnas organisationsnummer eller motsvarande nationell registreringsuppgift. Av övriga fakturor avser en faktura utgifter för marknadsföringsmaterial och dylikt uppgående till 218 350 kr. I underlaget avseende aktiverade utgifter ingår även kopior av postväxelbeställningar, uppgående till sammanlagt 483 750 kr, motsvarande två av fakturorna. I övrigt noterar RN att de utbetalningsallegat och den transporthandling, som åberopats av A-son, inte ingår i hans dokumentation utan har ingivits i efterhand till RN.

Av handlingarna i ärendet har härutöver framgått att bolaget någon gång under våren 1997 avslutade sitt bankkonto och att det saknade kassakonto.

A-son har yttrat sig i ärendet och anfört bl.a. följande

Den av bolaget anlitade redovisningsbyrån kontaktade honom i maj 1997 och bad honom att åta sig uppdraget som vald revisor i bolaget eftersom den tidigare revisorn hade avgått. A-son valdes sedan till revisor i juni 1997. Han har inte haft någon kontakt med den tidigare revisorn eller tagit del av dennes redogörelse till PRV. Redovisningsbyrån hade dock uppmärksammat honom på de flesta omständigheter som framgår av redogörelsen, inklusive det lån till de tidigare ägarna som förekommit räkenskapsåret 1995/96 och att de tidigare ägarna hade reglerat skulden per balansdagen detta år.

A-son har uppgett att han vid sin granskning tagit del av det överlåtelseavtal och den transporthandling som beskrivits ovan samt utbetalningsallegat. Dessa handlingar, det faktum att patentet bokförts som tillgång i bolaget och det faktum att den patentbyrå som anlitats av säljarna för registrering av patentet hade informerats om överlåtelsen lade han till grund för sin bedömning att patentet tillhörde bolaget. A-son har förklarat att han genom avstämningar av utbetalningsallegaten mot bolagets huvudbok indirekt kunnat kontrollera utbetalningarna och att likvid- eller avräkningskontot måste ha krediterats eftersom huvudboken stämde. I en granskningsrapport avseende räkenskapsåret 1996/97 noterade han att registrering av patentet på bolaget inte hade ägt rum och att formell registrering borde göras. Noteringen upprepades i granskningsrapporterna för de följande räkenskapsåren.

Enligt A-son är det naturligt att ovan nämnda transporthandling skulle inkludera utgifter för patentombud, konsultarvoden avseende tillverkningslicenser samt marknadsföringsmaterial som uppstått under tiden från det att överlåtelseavtalet ingicks fram till att detta enligt transporthandlingen överläts till bolaget. Någon kontroll avseende det bolag som enligt överlåtelseavtalet köpte patentet och som enligt transporthandlingen överlät avtalet ansåg han sig inte behöva göra – inte heller avseende dess företrädare. På RNs fråga angående på vilken grund han har bedömt att utgifterna var aktiverbara har A-son hänvisat till de kopior av fakturor som beskrivits ovan och förklarat att han har bedömt utgifterna som aktiverbara eftersom de utgjorde ”initialkostnader för framtida intäkter.” Alla kostnader har stämts av mot huvudboken. Han fick i juni 1997 brev från bolagets redovisningsbyrå med vissa uppgifter om ett par av de bolag som utställt ifrågavarande fakturor. Att fakturorna inte var ställda till det reviderade bolaget berodde på att den firma, som bolaget hade planerat anta, inte godtogs av PRV. I oktober 1997 godtog PRV en annan firma. Vissa utbetalningar skedde via postväxel eftersom bolaget inte hade något bankkonto.

Samtliga aktiverade utgifter bokfördes mot kontot för patent. Utgifterna betalades med bolagets likvida medel eller finansierades genom lån från aktieägare. A-son har anfört att han inte minns från vilken verksamhet bolagets likvida medel härrörde. Bolaget hade räkenskapsåret 1996/97 en nettoomsättning på ca 700 000 kr men A-son ”har inte funnit något anmärkningsvärt med [b]olagets nettoomsättning och därför inte heller gjort någon not därom i sin revisionsdokumentation”. Det har funnits en intäktsgenererande verksamhet men han har inte till sin akt kopierat några intäktsfakturor. Ett lån från aktieägare på 455 000 kr är upptaget under övriga långfristiga skulder i årsredovisningen för 1996/97. A-son har tagit del av ett skuldebrev daterat den 31 augusti 1997 avseende beloppet.

A-son har uppgivit att bolaget inte bedrev någon verksamhet under räkenskapsåren 1997/98 och 1998/99 i avvaktan på utgången av pågående förhandlingar med potentiella köpare av patentet, varvid fortsatt planenlig avskrivning utfördes.

RN gör följande bedömning

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Med stöd härav tillämpar RN i förevarande fall 1995 års lag.

Kontakter med avgående revisor

A-son har reviderat räkenskapsåret 1995/96 som var bolagets första verksamhetsår. Han hade innan han valdes till revisor i juni 1997 fått upplysning om att bolaget tidigare haft en vald revisor som hade avgått i förtid. A-son kontaktade inte i samband med sitt tillträde den avgående revisorn och tog inte del av den redogörelse denne revisor lämnat till PRV. Därmed har A-son inte uppfyllt vad som ålegat honom enligt god revisorssed.

Förbjudet lån 1995/96

I 12 kap. 7 § första stycket ABL föreskrivs att aktiebolag inte får lämna penninglån till den som äger aktier i eller är styrelseledamot i bolaget eller till en juridisk person över vars verksamhet aktieägare eller styrelseledamot i bolaget har ett bestämmande inflytande. Om revisorn vid sin granskning funnit att styrelseledamot handlat i strid mot aktiebolagslagen skall revisionsberättelsen enligt 10 kap. 10 § tredje stycket ABL, i dess lydelse före den 1 januari 1999,2 innehålla uppgift därom. A-son har uppgett att han fick kännedom om att ett otillåtet lån på 232 772 kr hade förekommit under räkenskapsåret 1995/96. Han har till RN uppgett att lånet hade reglerats per balansdagen. Oavsett om lånet hade reglerats eller ej, borde A-son i revisionsberättelsen för 1995/96 ha anmärkt på att lån till bolagets ägare förekommit under räkenskapsåret. A-son har i detta avseende brustit i sina skyldigheter som revisor.

Motsvarande bestämmelse återfinns numera i 10 kap. 30 § andra stycket ABL.

Bristande intäktsgranskning 1995/96 och 1996/97

Varken av A-son granskningsdokumentation för räkenskapsåren 1995/96 och 1996/97 eller av de uppgifter som han har lämnat i ärendet framgår att han har utfört någon granskning av bolagets intäkter förutom att stämma av resultaträkningens uppgifter mot huvudboken. Vad gäller det sistnämnda räkenskapsåret har A-son till yttermera visso uppgett att han inte vet från vilken verksamhet bolagets intäkter härrörde. RN finner att A-son granskning av bolagets intäkter för de två räkenskapsåren varit i stort sett obefintlig. Han har därför inte haft grund för att tillstyrka resultaträkningarna för de aktuella åren.

Avsaknad av information om väsentliga händelser 1996/97

Enligt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1996/97 har årsredovisningen upprättats i enlighet med ABL. I 11 kap. 9 § första stycket nämnda lag i dess lydelse vid aktuell tid föreskrevs att ett aktiebolag skulle lämna upplysning i förvaltningsberättelsen bland annat om händelser av väsentlig betydelse för bolaget som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.3 Under räkenskapsåret har genomgripande förändringar skett beträffande bolagets verksamhet, utan att detta framgår av förvaltningsberättelsen. A-son borde ha verkat för att denna uppgift intogs i årsredovisningen.

Bestämmelsen tillämpades enligt övergångsbestämmelser intill utgången av det sista räkenskapsår som inletts före den 1 januari 1997. Motsvarande bestämmelse återfinns numera i 6 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Bolagets förvärv av patent 1996/97

Avseende bolagets förvärv av patentet står det klart att även om en civilrättsligt giltig överlåtelse av patentet ägt rum skulle de handlingar som legat till grund för A-son bedömning av förvärvet inte ha kunnat åberopas för att registrera bolaget som innehavare av patentet. För att PRV skall registrera en överlåtelse av patent skall en överlåtelsehandling med överlåtarnas namnteckning inges till myndigheten. För att verifiera bolagets äganderätt till patentet borde A-son ha begärt att få del av en överlåtelsehandling undertecknad av de tre registrerade innehavarna och också kontrollerat att betalning av patentet hade utgått från bolaget. A-son har uppgett att han – utöver att ha tagit del av överlåtelseavtalet till det Londonbaserade bolaget och den handling enligt vilken det bolaget ”transporterat” överlåtelseavtalet till det reviderade bolaget – har stämt av utbetalt belopp mot huvudboken. Denna åtgärd verifierar dock inte att utbetalning verkligen skett. Av de utbetalningsavier som A-son har hänvisat till i sitt yttrande till RN framgår inte vem som verkställt utbetalningarna eller vad de avser. Utbetalningsavierna avser dessutom endast två av de tre angivna säljarna. Den transporthandling som ingetts av A-son är undertecknad av den person som även var ställföreträdare för det reviderade bolaget. Enligt egen uppgift kontrollerade A-son inte att denna person var behörig att företräda även det överlåtande bolaget. Att patentbyrån av bolaget har informerats om överlåtelsen saknar relevans för bedömningen av äganderätten. Med hänsyn till att de handlingar som skulle verifiera bolagets äganderätt var uppenbart bristfälliga och till att patentet inte var registrerat på bolaget vid revisionen, mer än ett och ett halvt år efter det att förvärvet enligt överlåtelseavtalet skulle ha ägt rum – och mer än ett år efter transporthandlingens upprättande, måste A-sons accepterande av tillgångsposten patent anses anmärkningsvärt.

Aktiverade utgifters existens 1996/97

Underlaget för det belopp om sammanlagt 1 034 750 kr som i årsredovisningen för 1996/97 aktiverats som utgifter hänförliga till patentet utgörs av ett tiotal fakturor. A-son hade att granska att utgifterna var hänförliga till bolaget och att betalning för fakturorna faktiskt utgått från bolaget. Fakturorna var inte ställda till bolaget och inte upprättade under en tid då bolaget enligt bolagsordningen skulle bedriva verksamhet med anknytning till patentet. A-sons förklaring, att fakturorna var ställda till fel firma på grund av att PRV inte hade accepterat föreslagen firma, framstår som mycket tveksam med hänsyn till att bolaget inte förrän den 27 augusti 1997 ansökte om ändring av firma till den som anges på fakturorna. Bolaget hade dessförinnan en registrerad firma som inte förekommer på någon av fakturorna. Mot denna bakgrund borde A-son ha efterfrågat någon handling som utvisade att det var mot bolaget som betalningsanspråken riktades eller att bolaget hade övertagit betalningsansvaret. Detta framgår inte av överlåtelseavtalet eller av den handling som betecknats ”Transportköp”. A-son har inte granskat bolagets betalning av utgifterna förutom att han stämt av beloppen mot huvudboken. Avseende två av fakturorna finns kopior av postväxelbeställningar på de fakturerade beloppen. En postväxelbeställning utvisar dock inte att betalning skett och ifrågavarande beställningar har inte ens gjorts i bolagets namn. Eftersom bolaget saknade bankkonto borde A-son ha kontrollerat att beloppen kvitterats gentemot bolaget av respektive mottagare. Att stämma av beloppen mot huvudboken kan givetvis inte anses tillräckligt då detta inte utvisar annat än att beloppen bokförts i bolaget.

Bristfälliga underlag 1996/97

I underlaget för de aktiverade utgifterna utmärker sig vidare två fakturor om 284 911 kr och 450 000 kr avseende ”slutdebitering i samband med patentförhandlingar; England, USA, Frankrike & Tyskland, i enlighet med givna direktiv” respektive ”bearbetning av poten[t]iella tillverkare i England, USA, Frankrike och Tyskland”. Båda fakturorna saknar registreringsuppgift avseende utställaren. A-son har medgett att han inte utfört några kontroller avseende de bolag som utställt fakturorna eller tagit del av underliggande anbud eller offerter. Han har till RN uppgett att han erhållit en del skriftlig information från redovisningsbyrån. RN har tagit del av denna mycket knapphändiga information och konstaterat att den inte innehåller något som klargör vad utgifterna avser. RN finner särskilt med hänsyn till att det har rört sig om väsentliga belopp att A-sons granskningsåtgärder för att bedöma om utgifterna avsåg det aktuella patentet har varit klart otillräckliga.

Fråga om vissa utgifter varit aktiverbara 1996/97

Enligt 17 § andra stycket bokföringslagen (1976:125), som gällde före den 1 januari 2000,4 fick utgifter för teknisk hjälp, forsknings- och utvecklingsarbete, provdrift, marknadsundersökningar och liknande tas upp som anläggningstillgång om de var av väsentligt värde för den bokföringsskyldiges rörelse under kommande år. Bestämmelsen har ansetts även avse utgifter för patent.5 I underlaget för de utgifter som aktiverats av bolaget återfinns dels en faktura om 218 350 kr som anges avse marknadsföringsmaterial, dels den i föregående stycke nämnda fakturan om 450 000 kr som anges avse utgifter för ”bearbetning av [...] tillverkare ”. De båda fakturorna uppgår till sammanlagt 668 350 kr, dvs. mer än hälften av de aktiverade kostnaderna om totalt 1 034 750. Enligt god redovisningssed skall utgifter för marknadsföring som regel kostnadsföras direkt då de uppkommer. Vidare gäller beträffande tillverkningsutgifter – för det fall ”bearbetning av [...] tillverkare” skulle avse detta slags utgifter – att de inte heller kan aktiveras utan vidare. Även om de skulle bedömas som hänförliga till patentet, är en förutsättning för aktivering av dylika utgifter att det kan göras sannolikt att de kommer att generera intäkter överstigande utgifterna samt att det i bolaget finns resurser för tillverkning och försäljning av produkten. A-son har till RN uppgett att han har bedömt samtliga utgifter som aktiverbara som ”initialkostnader för framtida intäkter”. Han har dock inte kunnat redogöra för några granskningsåtgärder – avseende exempelvis intäktskalkyler – som denna bedömning har grundats på. Det hade från årsbokslutet 1996/97 fram till revisionen av detta räkenskapsår inte förekommit någon verksamhet i bolaget och det fanns inte heller enligt årsredovisningen några resurser för att tillverka och försälja produkten. A-son borde inte ha godtagit att utgifterna för marknadsföring och eventuell tillverkning aktiverades utan i stället verkat för att dessa utgifter kostnadsfördes då de uppkom under räkenskapsåret 1996/97.

Motsvarande bestämmelse återfinns numera i 4 kap. 2 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) som även anger att utgifter för patent får tas upp som immateriell tillgång utan att någon ändring i sak har åsyftats (jfr. prop. 1995/96:10 del 2, s. 197).

Se prop. 1995/96:10 del 2, s. 197.

Granskning av redovisningen 1996/97

A-son har uppgett att bolagets förvärv av patentet och övriga utgifter finansierades med likvida medel och lån från aktieägare. Det har inte framgått hur bolagets likvida medel handhades efter det att bolagets bankkonto avslutats under våren 1997. Bolaget har därefter saknat både bank- och kassakonto. Aktieägarlånet har i årsredovisningen för 1996/97 upptagits under ”övriga skulder” till ett belopp om 455 932 kr. A-son har ingett en kopia av ett enkelt skuldebrev där en av bolagets aktieägare anges som långivare och bolaget anges som låntagare av motsvarande belopp. Samme aktieägare har för bolagets räkning undertecknat skuldebrevet. Varken av skuldebrevet eller av övriga handlingar framgår hur lånet utbetalats till bolaget. Det framgår inte heller av granskningsdokumentationen att A-son skulle ha gjort någon kontroll av detta. A-son har således inte förvissat sig om att de inlånade medlen faktiskt hade tillförts bolaget. Därtill kommer, som framgått ovan, att A-son inte har granskat vare sig bolagets intäkter eller bolagets utbetalningar under räkenskapsåren 1995/96 eller 1996/97. Mot denna bakgrund finner RN att A-son inte vidtagit sådana granskningsåtgärder att han kunnat förvissa sig om att bolagets redovisning återspeglade de verkliga förhållandena.

Bokförda tillgångars kvarstående värde 1997/98 och 1998/99

Patentet och de aktiverade utgifterna avskrevs årligen med en femtedel av anskaffningsvärdet enligt vad som föreskrivs för immateriella anläggningstillgångar i enlighet med 4 kap. 4 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1445). Mot bakgrund av att bolaget under räkenskapsåren 1997/98 och 1998/99 inte bedrev någon verksamhet hade A-son, som godtagit bolaget som ägare till patentet, dock att kontrollera dessa tillgångars kvarstående värde för bolaget vid respektive årsbokslut och att överväga om inte en sådan bestående värdenedgång ägt rum att en nedskrivning i enlighet med 5 § ovannämnda kapitel skulle ha gjorts – särskilt som de utgjorde bolagets huvudsakliga tillgångar. A-son har angående sina överväganden i denna del hänvisat till bolagsledningens uppgift att försäljningsförhandlingar avseende patentet fortgick. Vad dessa har inneburit kan inte utläsas av A-son granskningsdokumentation och han har på RNs fråga härom hänvisat till en kortfattad redogörelse av en person tidigare verksam i bolaget. Denna redogörelse upprättades emellertid långt efter A-son revisioner och utvisar således inte vilken information han hade tillgång till vid revisionstillfällena. Med hänsyn till det ovan anförda kan A-son inte anses ha haft tillräcklig grund för att acceptera bolagets värdering av tillgångarna.

RNs sammanfattande bedömning

RN konstaterar att A-son i flera avseenden brustit i sina granskningsinsatser och underlåtit att lämna befogade anmärkningar i sina revisionsberättelser. Härvid utmärker sig det förhållandet att han tillstyrkt fastställande av bolagets balans- och resultaträkningar för räkenskapsåren 1996/97-1998/99 utan att ha verifierat att bolaget ägde det patent som redovisades som tillgång och att de utgifter som tillgångsförts verkligen avsåg bolaget. RN anser sammantaget att A-son allvarligt brustit i sina skyldigheter som revisor.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN A-son varning.