Revisorsnämndens förhandsbesked

Dnr 2003-37

(2003-03-06)

Uppdrag som styrelseledamot och kassör i Stiftelsen X rubbar inte förtroendet för Er opartiskhet och självständighet som revisor.

Uppdrag som styrelseledamot och kassör i Stiftelsen X medför att Ni inte kan kvarstå som vald revisor i Y AB.

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida Ni kan åta Er uppdrag som styrelseledamot och kassör i Stiftelsen X (25 § revisorslagen) och förklarat att Ni även önskar förhandsbesked huruvida Ni, om Ni åtar Er nämnda uppdrag, kan kvarstå som vald revisor i Y AB (22 § revisorslagen).

Av Er ansökan och övriga handlingar i ärendet framgår följande. Stiftelsen X driver en friskola i Z-stad för ca 250 barn. Verksamheten omfattar årskurserna 1-9 samt förskola, daghem och fritidshem. Från och med hösten 2003 har stiftelsen tillstånd att dessutom bedriva gymnasieskola med inriktning mot omvårdnad. Stiftelsens omsättning för innevarande räkenskapsår beräknas uppgå till ca 20 mnkr. Intäkterna utgörs nästan uteslutande av statliga och kommunala bidrag. Verksamheten står under Skolverkets tillsyn. Styrelsen består av stiftelsens båda grundare samt fyra ledamöter, som är föräldrar till barn i skolan. Som kassör skulle Ni få ansvar för stiftelsens redovisning, upprättande av bokslut, deklaration och årsredovisning samt rapportering till övriga styrelseledamöter. Ert tilltänkta uppdrag skulle inte komma att innebära kontakter med myndigheter, leverantörer eller andra externa intressenter. Ni är inte vald revisor i något bolag eller annat organ vars verksamhet omfattar grundskola, förskola, daghem eller fritidshem. Däremot är Ni vald revisor i Y AB, som driver en gymnasieskola i Z-stad med inriktning mot teknik och data.

RN meddelar följande besked

Enligt 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Av andra stycket samma paragraf framgår att RN på ansökan av en revisor skall meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

RN bedömer att uppdraget som styrelseledamot och kassör i Stiftelsen X är förenligt med kravet i 25 § första stycket revisorslagen. När det gäller Era möjligheter att åta Er uppdraget måste Ni emellertid även beakta vad som nedan sägs angående 21 och 22 §§ revisorslagen.

Även om en verksamhet är förenlig med kravet i 25 § första stycket revisorslagen kan den innebära att förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet i ett visst revisionsuppdrag rubbas på så sätt att revisorn inte kan kvarstå i det revisionsuppdraget. Av 21 § första stycket revisorslagen framgår att en revisor skall, för varje uppdrag i sin revisionsverksamhet, pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet och, vid sådant fall, avböja eller avsäga sig uppdraget. I paragrafens första stycke 1 anges ett antal typsituationer i vilka det råder en presumtion för att revisorn måste avböja eller avsäga sig uppdraget. Förutom i de särskilt angivna situationerna skall revisorn enligt första stycket 2 avböja eller avsäga sig ett uppdrag om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Revisorn behöver dock enligt paragrafens andra stycke inte avböja eller avsäga sig uppdraget om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Av 22 § framgår att RN på ansökan av en revisor skall meddela förhandsbesked om huruvida en viss särskild omständighet är sådan som avses i 21 § första stycket och, om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget.

RN konstaterar att såväl Stiftelsen X som Y AB driver friskolor. Med hänsyn till vad som framkommit om stiftelsens och bolagets respektive verksamheter framstår det inte som osannolikt att de kan få konkurrerande intressen. Mot bakgrund härav finner RN, för det fall Ni åtar Er uppdraget som styrelseledamot och kassör i Stiftelsen X, att nämnda uppdrag skulle utgöra en sådan omständighet som enligt 21 § första stycket 2 revisorslagen kan rubba förtroendet för Er opartiskhet och självständighet som revisor i Y AB. Det har inte framkommit att det föreligger sådana särskilda omständigheter eller att det vidtagits sådana åtgärder som skulle medföra att Ni ändå inte behöver avsäga Er ifrågavarande revisionsuppdrag. Således kan Ni inte kvarstå som vald revisor i Y AB om Ni åtar Er uppdraget som styrelseledamot och kassör i Stiftelsen X.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar de frågor beskedet avser.

RN erinrar om att en revisor inte utan tungt vägande skäl bör avsäga sig ett revisionsuppdrag vid en sådan tidpunkt att revisionen försvåras eller försenas.