Revisorsnämndens förhandsbesked

Dnr 2003-598

(2003-06-11)

Uppdrag som styrelseledamot i X rubbar inte förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet som revisor.

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida Ni kan åta Er ett uppdrag som styrelseledamot i den statliga myndigheten X och därvid framhållit bl.a. följande.

Sedan valet 1998 har Ni haft vissa politiska uppdrag i Y kommun. De politiska partierna har bland annat till uppgift att utse och nominera kandidater till politiska organ på olika nivåer och Ni har nu blivit tillfrågad om Ni vill åta Er att som Ert partis representant ingå i styrelsen för X. AP-fondernas uppdrag är att förvalta svenska folkets pensionskapital. X är en av fyra s.k. buffertfonder som har till uppgift att jämna ut tillfälliga variationer i in- och utbetalningarna samt att bidra till pensionssystemets långsiktiga finansiering. Närmare bestämmelser för Xs verksamhet finns i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder. Av dessa regler framgår t.ex. att direkt ägande av onoterade aktier inte är tillåtet. De fyra buffertfonderna motsvarar tillsammans ca. 10 procent av pensionsskulden. X hade per den 31 december 2002 ett kapital om 120 miljarder kr och 41 personer anställda. Under räkenskapsåret 2002 sammanträdde styrelsen vid sju tillfällen. Tidsåtgången för styrelseuppdraget kan beräknas till tio dagar per år samt tid för inläsning.

Ni har varit auktoriserad revisor sedan år 1985 och har de senaste tio åren bedrivit revisionsverksamhet i en ”enmansbyrå”. Verksamheten är inriktad mot mindre s.k. ägarledda företag inom områdena jordbruk, handel och konsultverksamhet. Förutom revisionstjänster tillhandahåller Ni klienterna biträde vid upprättande av deklarationer. Eftersom Era klienter är onoterade privata bolag kan några konflikter mellan dessa uppdrag och Xs verksamhet inte uppstå.

Till ansökan har Ni bifogat en utskrift av ovan nämnda lag om allmänna pensionsfonder samt Xs årsredovisning för 2002. Av lagen framgår bl.a. att Xs styrelse skall bestå av nio ledamöter som utses av regeringen. Styrelsen företräder fonden och ansvarar för organisationen och för förvaltningen av fondens medel. För varje år skall fastställas en verksamhetsplan med riktlinjer för placeringsverksamheten och för utövande av rösträtt i enskilda företag samt en riskhanteringsplan. Vad gäller placeringsverksamheten finns i lagen regler som begränsar hur stort innehav av aktier eller andra andelar fonden får ha i enskilda företag. I årsredovisningen anges bl.a. att styrelsen under år 2002 ägnat särskild uppmärksamhet åt ägarfrågor. I syfte att lägga grunden för en tydligare ägarroll antog styrelsen under året en reviderad och utvecklad ägarpolicy.

RN meddelar följande besked

Enligt 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. I andra stycket samma paragraf sägs att RN på ansökan av en revisor skall meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

Mot bakgrund av de restriktioner som finns när det gäller Xs möjligheter att inneha onoterade aktier och vad som framkommit beträffande Er revisionsverksamhet och Era revisionsklienter bedömer RN att uppdraget som styrelseledamot i X är förenligt med kravet i 25 § första stycket revisorslagen. Ni kan således åta Er ifrågavarande uppdrag.

RN vill erinra om Er skyldighet enligt 21 § revisorslagen att för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva huruvida det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar den fråga beskedet avser.

RN har noterat att Ni är gift med en auktoriserad revisor som är verksam vid W AB (W). Det har också framkommit att en av de revisorer som undertecknat revisionsberättelsen för X år 2002 är verksam vid W. Dessa omständigheter påverkar inte bedömningen när det gäller Er möjlighet att åta Er styrelseuppdraget i X. Däremot aktualiseras frågan huruvida Ert tilltänkta uppdrag kan rubba förtroendet för andra revisorers opartiskhet eller självständighet. Eftersom nämnda fråga faller utanför ramen för vad som kan prövas i detta förhandsbesked gör RN endast följande allmänna uttalande.

För det fall Ni åtar Er styrelseuppdraget i X utgör detta en omständighet att beakta för de revisorer som är verksamma vid W och som innehar revisionsuppdrag i X eller i företag där X har direkta ägarintressen, vid dessa revisorers prövning enligt 21 § revisorslagen av sin opartiskhet och självständighet i uppdragen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...