Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2003-878

(2003-11-20)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har genom en anmälan uppmärksammats på följande.

Auktoriserade revisorn A-son, som är verksam vid det registrerade revisionsbolaget X AB, har i april 2002 för revisionsbolagets räkning lämnat ett skriftligt anbud till ett aktiebolag, här kallat lampbolaget. Anbudet avsåg redovisningstjänster och revisionstjänster till fast pris och hade följande lydelse.

”Bekräftelse av muntligt avtal

X i W-stad har åtagit sig att leverera följande tjänster till [lampbolaget] avseende räkenskapsåret 2002-01-01–2002-12-31:

 • Registrering av löpande redovisning

 • Momsdeklarationer

 • Upprättande av årsbokslut och deklaration

 • Lagstadgad revision

 • Löpande konsultationer rörande ovan angivna områden i mindre omfattning

Ersättning för detta skall utgå med 54.000:– exkl. moms (4.500:– per månad) och får faktureras månadsvis.

[Lampbolaget] och dess ägare åtager sig att:

 • Leverera material i god ordning och i god tid

 • Följa instruktioner för hur och i vilken ordning materialet skall levereras till X

 • Byta revisor till A-son, X, på kommande ordinarie bolagsstämma

Överenskommelsen innefattar bolagets nuvarande verksamhet, dvs. försäljning av i huvudsak lampor från lokal affärsbutik i W-stad med omsättning understigande 10 Mkr på årsbasis. I överenskommelsen ingår som nämnts ovan löpande konsultationer rörande redovisningen i mindre omfattning. I de fall konsultationerna blir mer omfattande eller gäller andra områden äger X rätt att debitera för detta men endast efter det att medgivande erhållits från [företagsledaren] eller annan företrädare för bolaget.”

A-son har i yttrande till RN anfört följande

Han sammanträffade i mars 2002 med företrädaren för lampbolaget och diskuterade förutsättningarna för ett eventuellt anbud. Därvid klargjorde han för företrädaren vilka krav som ställdes på bokföringsmaterialet för att revisionsbyrån skulle åta sig redovisningsuppdraget och revisionsuppdraget. Sedan han därefter gjort beräkningar på vad tjänsterna skulle kosta lämnade han besked härom till företrädaren per telefon och angav även specificerade krav på bokföringsmaterialet. Företrädaren accepterade anbudet muntligen. Senare återkom denne med en begäran om skriftligt besked om att anbudet alltjämt var aktuellt. A-son skickade därvid det ovan återgivna anbudet per fax. Det fanns inte någon risk att revisionen inte skulle få det utrymme som krävs enligt god revisionssed. Även om hans interna kalkyl mot förmodan inte skulle ha hållit skulle en förlust i uppdraget inte ha påverkat revisionsbolagets, det aktuella lokalkontorets eller hans egen situation. Det ekonomiska beroendet av lampbolaget var obefintligt. Det överenskomna arvodet avsåg dessutom endast ett räkenskapsår. Om det vid revisionen skulle ha påträffats oordning, oriktiga eller bristfälliga uppgifter eller om verksamheten skulle ha förändrats eller utökats hade det enligt anbudet funnits utrymme för att utöka revisionen och att ta betalt för detta. Anbudet kan därmed inte anses ha avvikit från de krav som följer av god revisorssed.

RN gör följande bedömning

Såväl RN som den tidigare tillsynsmyndigheten för revisorer och revisionsbolag, Kommerskollegium, har uttalat att anbud att utföra revision inte får innehålla fasta takpriser utan reservation för att priset kan stiga om förutsättningarna för revisionen ändras, se beslut D 4/96 i RNs praxissamling. Anledningen till detta är att en revisor inte får försätta sig i en sådan situation att valet står mellan att själv bekosta revisionsinsatser som inte kunde förutses då anbudet lämnades och att inte vidta erforderliga granskningsåtgärder. Detta synsätt är även vid tillämpning av den nu gällande revisorslagen (2001:883) vägledande för vad som utgör god revisorssed.

Av det aktuella anbudet framgår att A-son som företrädare för X AB erbjudit vissa redovisningstjänster och revisionstjänster under ett år mot en ersättning om 54 000 kr exklusive mervärdesskatt. Det anges i anbudet att överenskommet pris kan frångås om konsultationerna blir mer omfattande än vad som förutsetts. En sådan avvikelse från angivet pris förutsätter dock lampbolagets medgivande. Någon reservation för det fallet att revisionen skulle bli mer omfattande än vad som förutsetts har över huvud taget inte gjorts i det skriftliga anbudet. A-son har inte heller påstått att någon sådan reservation gjorts muntligen. Det förhållandet att han i anbudet förutsatt att räkenskapsmaterialet skulle lämnas i god tid och i god ordning samt att lampbolagets verksamhet inte skulle förändras kan inte anses innebära att han förbehållit sig rätten att frångå överenskommet arvodesbelopp om det skulle framkomma behov av en mer omfattande revisionsinsats än vad som förutsetts vid anbudslämnandet. Sammanfattningsvis gör RN bedömningen att det aktuella anbudet är utformat i strid med förbudet mot lämnande av anbud till fast takpris.

RN finner att A-son genom att lämna det aktuella anbudet har agerat i strid med en sedan lång tid tillbaka gällande tillsynspraxis och därmed åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Vad han har anfört om att hans och revisionsbolagets ekonomiska beroende av lampbolaget var obefintligt medför ingen annan bedömning. A-son skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...