Innehåll

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning.

En revisor är enligt 28 § revisorslagen (2001:883) skyldig att låta Revisorsnämnden (RN) vid sin tillsyn granska handlingar som hör till verksamheten och att lämna nämnden de uppgifter som behövs för tillsynen.

Den 6 juni 2003 förelade RN auktoriserade revisorn A-son att lämna vissa uppgifter i förevarande tre disciplinärenden. A-son anhöll därefter vid två tillfällen under år 2003 om anstånd med att lämna de begärda uppgifterna på grund av sjukdom och hänvisade till läkarintyg enligt vilka hans arbetsförmåga var helt nedsatt. Begärda anstånd beviljades. Sedan han i januari 2004 under åberopande av samma skäl anhållit om ytterligare anstånd till den 1 maj 2004 inhämtade RN uppgifter från Patent- och registreringsverket rörande en begränsad del av hans revisionsuppdrag. Det framkom därvid bland annat att han i tolv aktiebolag hade avgett revisionsberättelser under den tid hans arbetsförmåga enligt ingivna läkarintyg varit helt nedsatt och dessutom åtagit sig i vart fall nio nya revisionsuppdrag enligt registreringshandlingar ingivna till Patent- och registreringsverket under samma tid. Dessa förhållanden visar enligt RNs bedömning att hans sjukdom inte medför att han är oförmögen till arbete och till att efterkomma nämndens förelägganden. Med hänsyn härtill beviljades A-son anstånd endast till den 1 mars 2004, varvid han upplystes om att ytterligare anstånd inte kunde påräknas. Vid besök hos RN den 24 februari 2004 förklarade A-son att han för närvarande anser sig kunna utöva revisionsverksamhet men inte lämna de av RN efterfrågade uppgifterna och att han därför inte har för avsikt att besvara myndighetens förelägganden. Han upplystes därvid om att disciplinära åtgärder kunde komma att vidtas mot honom om han inte efterkom föreläggandena.

Genom sin underlåtenhet att lämna de uppgifter som begärts har A-son på ett allvarligt sätt åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Vad som framkommit om A-son sjukdomssituation kan inte anses utgöra en förmildrande omständighet, särskilt med hänsyn till att han under ifrågavarande tid har varit yrkesverksam. Han skall därför meddelas varning.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen meddelar RN A-son varning.

A-son föreläggs vidare att inom två veckor från mottagandet av detta beslut inkomma med uppgifter i enlighet med RNs tre förelägganden av den 6 juni 2003. Om A-son inte inom nu angiven tid efterkommer föreläggandena kan RN komma att upphäva hans auktorisation som revisor.