Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2004-835

(2005-02-17)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning.

En revisor är enligt 28 § revisorslagen (2001:883) skyldig att låta Revisorsnämnden (RN) vid sin tillsyn granska handlingar som hör till verksamheten och att lämna nämnden de uppgifter som behövs för tillsynen.

Den 14 juli 2004 inkom en anmälan till RN avseende auktoriserade revisorn A-son. Med anledning härav öppnade RN förevarande disciplinärende och förelade A-son att yttra sig över anmälan. När A-sons yttrande inte hade inkommit till RN inom föreskriven tid skickade RN en påminnelse per rekommenderat brev. A-son erinrades om att underlåtenhet att lämna de uppgifter som erfordras för RNs tillsyn bedöms som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åvilar en revisor. A-son inkom därefter med ett yttrande den 21 oktober 2004.

Den 2 november 2004 skickade RN ytterligare ett föreläggande till A-son med begäran om svar på vissa frågor. Inte heller denna gång svarade A-son inom föreskriven tid utan RN fick åter skicka en påminnelse per rekommenderat brev. A-son besvarade RNs frågor den 5 januari 2005.

Den 12 januari 2005 ställde RN nya frågor till A-son och begärde in vissa handlingar. Föreläggandet skickades denna gång direkt per rekommenderat brev med mottagningsbevis. Svar och begärda handlingar skulle inkomma till RN inom tre veckor från mottagandet av RNs skrivelse och A-son upplystes om att disciplinära åtgärder kunde komma att vidtas mot honom om han inte efterkom föreläggandet. A-son fick del av föreläggandet den 14 januari 2005 och skulle således ha besvarat RNs föreläggande senast den 4 februari 2005. Vare sig yttrande eller handlingar har ännu inkommit till RN och A-son har inte heller hört av sig på annat sätt.

Genom sin underlåtenhet att besvara RNs frågor och komma in med begärda handlingar har A-son på ett allvarligt sätt åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen meddelar RN A-son varning.

A-son föreläggs vidare att inom tio dagar från mottagandet av detta beslut inkomma med svar på frågor och begärda handlingar enligt RNs skrivelse av den 12 januari 2005. Om A-son inte efterkommer föreläggandet kan RN komma att upphäva hans auktorisation som revisor.

Detta beslut har fattats av stf. direktören Per Eskilsson i närvaro av avdelningsdirektören Gunilla Arvidsson som föredragit ärendet.