Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket angående godkände revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag.

Av Skatteverkets underrättelse och övriga handlingar i ärendet framgår följande. Enligt bolagets årsredovisningar har verksamheten varit vilande räkenskapsåren 2000-2002. Vid Skatteverkets revision har dock framkommit att bolagets omsättning under nämnda räkenskapsår har uppgått till i vart fall 382 000 kr, 1 283 000 kr respektive 2 376 000 kr. Kontoutdrag, som Skatteverket har erhållit från bolagets bank, visar att ett antal in- och utbetalningar har gjorts på bankkontot. Transaktionerna har inte bokförts i bolaget. Enligt årsredovisningen för räkenskapsåren 2000 och 2001 uppgick bolagets likvida medel till 100 000 kr respektive 111 903 kr. Tillgodohavandet på bankkontot var enligt bankens uppgifter 70 342 kr respektive 5 989 kr. Beloppet 111 903 kr har också upptagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2002, vilket har överensstämt med bankens uppgifter per balansdagen den 31 december 2002. A-son har i samtliga revisionsberättelser anmärkt att årsredovisningen upprättats för sent.

A-son har yttrat sig över Skatteverkets underrättelse, varvid han har anfört i huvudsak följande. Han fick uppdraget hösten 2001 genom en bokföringskonsult som då var verksam på en välrenommerad redovisningsbyrå. Denne uppgav att bolaget var vilande och att företagsledaren hade planer på att flytta verksamhet från andra företag till bolaget, men detta hade ännu inte genomförts. Bolaget hade blivit skönstaxerat på grund av utebliven deklaration och påförts avgifter av Patent- och registreringsverket (PRV) på grund av att årsredovisningen inte hade lämnats in i tid. Bokföringskonsulten hade vid besök på A-sons kontor med sig bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2000. Efter att ha granskat årsredovisningen avgav A-son den 4 november 2001 en revisionsberättelse med anmärkning att årsredovisningen upprättats för sent samt att han valts till revisor efter räkenskapsårets utgång. I mars 2003 fick A-son del av årsredovisningen för räkenskapsåret 2001 samt ett saldobesked från bolagets bank. Enligt företagsledaren hade ingen verksamhet förekommit. Några månader senare fick A-son del av årsredovisningen för räkenskapsåret 2002 och fick åter uppgiften att inget hade hänt i bolaget. Med hänsyn till uppgiften att bolaget var vilande har A-son bedömt sin granskning av respektive räkenskapsår som tillräcklig. Han övervägde att begära in en specifikation från banken, men avstod eftersom det föreföll onödigt med hänsyn till att han fick underlag för det andra av de tre granskade räkenskapsåren. Sedermera har det genom Skatteverkets utredning visat sig att det årsbesked som han fått del av för det andra räkenskapsåret i själva verket avsåg det tredje.

Vid genomgång av A-sons dokumentation har RN noterat följande: A-son har angående sin granskning av räkenskapsåret 2000 antecknat att ”[u]ppgift om likvida medel saknas men eftersom bolaget är bildat under år, och PRV accepterat bildningar har pengarna funnits varför posten accepteras.” I dokumentationen för räkenskapsåret 2001 finns en handling från bolagets bank betecknad ”Årsbesked 2002”. Under rubriken ”Kontouppgifter” och ”Bokfört 31/12 2001” (någon annan bokföringsdag anges inte) står angivet gottgjord ränta 116,00 och saldo per den 31 december 111 903,80. Under ”Totalt för året” anges gottgjord ränta 116,00 och totalt inbetald ränta 12,00. A-son har antecknat att enligt uppgift har saldot på bankkontot ökat genom att företagsledaren satt in återbetald skatt på bankkontot. I dokumentationen för granskningen av räkenskapsåret 2002 har A-son antecknat att han påpekat att likvida medel bör verifieras genom saldobesked eller liknande.

RN gör följande bedömning

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000 i det här aktuella ärendet avgavs före den 1 januari 2002, medan revisionsberättelserna för räkenskapsåren 2001 och 2002 avgavs efter detta datum. Med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna tillämpar RN därför de äldre bestämmelserna när det gäller revisionen av räkenskapsåret 2000.

Resultat- och balansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2000 innehåller endast uppgift om likvida medel samt eget kapital om 100 000 kr. Genom att inte vid sin granskning begära in revisionsbevis för bolagets enda bokförda tillgång har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. För räkenskapsåret 2001 anger det engagemangsbesked som ingår i A-sons dokumentation visserligen bokföringsdatum den 31 december 2001, men handlingen rubriceras ”Årsbesked 2002”. Enligt beskedet har bolaget erlagt ränta, vilket inte borde kunna förekomma i ett vilande bolag med ett positivt banksaldo. Dessa omständigheter borde ha föranlett A-son att vidta fördjupade granskningsåtgärder. Hans granskning av räkenskapsåret 2001 har således också varit otillräcklig. Även vid granskningen av räkenskapsåret 2002 borde A-son ha begärt att få del av ett engagemangsbesked från banken.

A-son har på sätt som framgått ovan åsidosatt sina skyldigheter som revisor vid granskningen av samtliga i ärendet aktuella räkenskapsår. Han skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer samt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.