Innehåll

Revisorsnämnden avskriver ärendet.

Revisorsnämnden har av FAR underrättats om att X Revisionsbyrå AB underkänts av FARs kvalitetsnämnd efter genomförd kvalitetskontroll. Revisorsnämnden har därför öppnat detta disciplinärende avseende företrädaren för revisionsbyrån, A-son.

Revisorsnämnden har den 20 oktober 2005 upphävt A-sons auktorisation som revisor på dennes egen begäran. Då han därmed inte längre står under Revisorsnämndens tillsyn avskrivs disciplinärendet.

Detta beslut har fattats av chefsjuristen Per Eskilsson i närvaro av revisionsdirektören Kerstin Stenberg som föredragit ärendet.