Innehåll

Revisorsnämnden avskriver ärendet.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan mot auktoriserade revisorn A-son.

Av handlingarna i ärendet framgår följande. A-son sände den 22 juli 2005 en arvodesfaktura till ett aktiebolag, i vilket han var vald revisor. Enligt fakturatexten avsåg fakturan ”Arvode för siffergranskning och revision av räkenskaperna för räkenskapsåret 1 september 2003–31 augusti 2004”. Fakturabeloppet exklusive mervärdesskatt uppgick till 14.900 kr. Därefter lämnade han den 2 september 2005 en fakturaspecifikation av följande lydelse:

Spec. nedlagd uppdragstid dec 2004–mars 2005

Revisor 3,5 × 800

2.800

Assistent 36,5 × 550

20.075

Avdraget 14,5 × 550

–  7.975

Fakturerat

14.900

Vidare anförde A-son följande i ett brev till bolaget den 11 november 2005 angående den aktuella fakturan: ”Vi har haft revisionsuppdrag för Ert bolag sedan ett antal år. Omfattningen av vårt uppdrag har hela tiden framgått av avgivna revisionsberättelser. Den tid vi fakturerat för rubricerade faktura omfattar nedlagd tid huvudsakligen under januari 2005 men även under mars 2005 och fördelar sig sålunda: Revisor 2,5 tim och assistent 23,5 tim. Att granskningsmoment och arbetsinsats skiftar från år till år ligger i uppdragets karaktär. Att revisorn ställer frågor kring sedan lång tid förfallna kundfakturor må självklart falla inom vårt ansvarsområde liksom planläggningen av vårt arbete i övrigt. För de senaste fem åren har revisionsbyrån fakturerat 14.200,–, 12.800,–, 13.400,–, 13.200,– och 14.900,–. Vi emotser slutlikvid för vår faktura och avslutar härmed all dialog angående denna.”. Bolagets företrädare tillskrev därefter den 28 november 2005 A-son och framhöll bland annat att kravet på specifikation av nedlagd tid kvarstod samt avslutade med orden ”Emotser dina synpunkter på ovanstående”. Bolagets företrädare har i anmälan till RN ifrågasatt om den specifikation som lämnats har varit tillräcklig.

A-son har anfört följande. Bolaget har varit revisionsklient hos revisionsbyrån sedan år 2000. Varje år har bolagets företrädare haft synpunkter på hur arbetet utfördes, vilket har lett till irritation bland revisionsbyråns medarbetare. Byrån har vid fyra tillfällen bytt handläggare för uppdraget. När bolagets företrädare ifrågasatte revisionsarbetet för det nu aktuella räkenskapsåret valde A-son att ”skriva bort ett antal timmar” för att slippa diskussion. Företrädaren ville då veta vad byrån hade utfört under de timmar som skrivits bort. Det var dock fråga om en ”generell nedskrivning av tid för att få arbetsro”. På fråga från RN om han på något sätt besvarade företrädarens brev av den 28 november 2005, i vilket denne upprepade begäran om specifikation av fakturan, har A-son uppgett att han inte har någon uppfattning om detta.

RN gör följande bedömning

RN har vid ett flertal tillfällen uttalat att en revisor på begäran av en revisionsklient skall lämna specifikation av utfört revisionsarbete samt ange debiteringsgrunderna. Härvid har RN bland annat fastslagit att uppgift skall lämnas om vem som har utfört visst arbete, när arbetet har utförts och vad arbetet har avsett.

Det kan inledningsvis konstateras att A-sons fakturaspecifikation av den 2 september 2005 innehåller uppgift om vem som har utfört arbetet såtillvida att det anges hur arvodet fördelas mellan å ena sidan honom själv och å andra sidan revisorsassistenten. I specifikationens rubrik anges ett tidsintervall inom vilket det fakturerade arbetet har utförts. A-son har därefter i sitt brev den 11 november 2005 uppgett att arbetet huvudsakligen har utförts under en viss månad inom detta intervall. Någon uppgift om vad arbetet har avsett lämnas inte utöver uppgiften i fakturatexten att arbetet har omfattat ”siffergranskning och revision av räkenskaperna”.

Som ovan nämnts har RN uttalat att en fakturaspecifikation skall innehålla uppgift om vem som har utfört visst arbete, när arbetet har utförts och vad arbetet har avsett. I fråga om vem som har utfört det fakturerade arbetet är det dock enligt RNs bedömning tillräckligt att, som A-son, ange hur arbetet är fördelat mellan revisorn och assistenten. Beträffande när arbetet har utförts konstaterar RN att A-son i sin specifikation har angett ett förhållandevis kort tidsintervall, fyra månader, och senare tillagt att arbetet huvudsakligen har utförts under en av dessa månader. Detta måste anses vara en tillräckligt preciserad tidsangivelse. Vad slutligen avser uppgiften om vad arbetet har omfattat får specifikationskravet enligt RNs mening inte tolkas så att varje enskilt moment i revisionen skall framgå av specifikationen. I förevarande fall har det fakturerade arbetet avsett enbart revision. Med hänsyn till detta finner RN att den i fakturan lämnade uppgiften ”siffergranskning och revision av räkenskaperna” är tillräcklig. Sammanfattningsvis bedömer RN att den av A-son lämnade specifikationen har varit godtagbar.

RN uppfattar det som att A-son inte har besvarat brevet av den 28 november 2005. Vid bedömningen av om han borde ha gjort det måste hänsyn tas till att han i sitt brev den 11 samma månad klart uttryckt att han inte hade för avsikt att föra någon ytterligare diskussion i saken. Mot bakgrund av detta och då den lämnade specifikationen enligt RNs mening har varit godtagbar finns det inte heller anledning att kritisera A-son för att han inte har besvarat företrädarens brev.

RN avskriver ärendet.