Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2006-482

(2006-12-07)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-son. Anmälan avser A-sons uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag under räkenskapsåren 2001/2002 och 2002/2003.

Av handlingarna i ärendet framgår att bolaget bedrev sjukgymnastverksamhet. Skatteverket har gjort gällande att det har förekommit brister i bolagets redovisnings-rutiner, bland annat på så sätt att bolaget använde gemensamma verifikationer vid redovisningen av patientavgifter, trots att förutsättningarna för detta inte var upp-fyllda. De gemensamma verifikationerna utgjordes av kassajournaler där bolaget för varje dag antecknade antalet patientbesök samt summan av de kontanta inbetal-ningarna. Det kan inte utläsas av kassajournalerna hur många av patienterna som betalade patientavgift och hur många som hade s.k. frikort eller som av någon annan anledning inte betalade någon kontant ersättning.

A-son har anfört i huvudsak följande

Vid planeringen av revisionerna bedömde han inte att kontantredovisningen var ett väsentligt granskningsområde. Han gjorde dock vissa iakttagelser vid revisionen av räkenskapsåret 2001/2002 som föranledde påpekanden om att bolaget borde förbättra rutinerna för kontantredovisningen. Detta följde han upp i efterkommande revisioner och noterade då att bolaget hade vidtagit åtgärder, låt vara att rutinerna ännu inte var tillfredsställande vid revisionen av räkenskapsåret 2002/2003. Skatteverkets uppgift om att det inte fanns förutsättningar för att använda gemensamma verifikationer är i sak riktig. Bestämmelserna om gemensamma verifikationer var dock inte något som togs upp särskilt vid hans diskussioner med bolagets företrädare i samband med revisionerna av de aktuella räkenskapsåren.

RN gör följande bedömning

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Med stöd härav tillämpar RN i detta ärende 1995 års lag såvitt avser tiden före den 1 januari 2002.

För varje affärshändelse skall det enligt 5 kap. 6 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) finnas en verifikation. Av tredje stycket i samma paragraf framgår att det under vissa förutsättningar kan användas en gemensam verifikation för flera affärshändelser. Enligt denna bestämmelse får, vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning, inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation om det skulle vara förenat med svårigheter att upprätta verifikationer för de olika affärshändelserna. Bokföringsnämnden har utfärdat en rekommendation, BFN R 2 Gemensam verifikation, i syfte att klargöra bland annat under vilka förutsättningar gemensam verifikation får användas. I rekommendationens 14:e punkt sägs att ett villkor för att gemensam verifikation skall få användas är att kundkretsen är i huvudsak anonym, på så sätt att företagets kundkrets typiskt sett är obestämd och att kunderna normalt inte identifieras. Enligt punkt 18 kan kundkretsen inte anses vara i huvudsak anonym i företag av en typ där det normalt sett förs kundkort, patientjournal el. dyl.

Av utredningen i ärendet framgår att bolaget använde sig av gemensamma verifikationer i form av kassajournaler vid redovisningen av patientavgifterna, trots att förut-sättningarna för detta inte var uppfyllda i och med att verksamheten var sådan att bolaget förde patientjournaler.1 A-son skulle ha uppmärksammat bolaget på detta och verkat för att det infördes bokföringsrutiner som uppfyllde bokföringslagens krav. Genom att inte göra detta har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer och 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

RN har vidare noterat att de gemensamma verifikationerna var bristfälliga, bland annat i och med att de inte innehöll uppgifter om hur många patienter som hade betalat patientavgifter. Kassajournalerna kunde därför inte läggas till grund för en avstämning av bolagets kontantredovisning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...