Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2007-108

(2007-09-13)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-sons uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag som bedrev möbelförsäljning. RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation för räkenskapsåret 2005, vilket var hans första år som revisor i bolaget.

Av handlingarna i ärendet framgår i huvudsak följande. Bolaget skulle under räkenskapsåret 2005 redovisa mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och innehållna preliminära skatter i skattedeklarationer, samt betala skatter och avgifter månadsvis. Med undantag för några enstaka perioder skickade bolaget in deklarationerna och betalade skatterna och avgifterna för sent. Vissa av deklarationerna kom in till Skatteverket mer än ett år för sent. Motsvarande brister i bolagets deklaration och betalning av skatter och avgifter hade förekommit under räkenskapsåret 2004, vilket bolagets dåvarande revisor anmärkt på i revisionsberättelsen för det året. A-son har noterat i sin revisionsdokumentation att bolaget konsekvent var försenat med redovisning och betalning av skatter och avgifter. Det framgår också att han påtalade detta för bolagets företrädare. Hans revisionsberättelse för räkenskapsåret 2005 är dock upprättad enligt standardutformningen och den innehåller alltså inte någon anmärkning om att bolaget hade deklarerat och betalat skatter och avgifter för sent.

A-son har anfört i huvudsak följande. Vid revisionen konstaterade han att bolaget hade redovisat och betalat skatter och avgifter för sent. Han anser att detta skulle ha anmärkts i revisionsberättelsen och har inte någon förklaring till att så inte skedde. Han har dock pekat på att han vid den aktuella tidpunkten hade en stressad arbetssituation. Vidare hade bolaget under en längre tid haft vissa problem, som bland annat hade lett till att redovisningen och betalningen av skatter och avgifter skedde för sent. I samband med att han genomförde sin revision vidtog bolaget åtgärder för att undanröja dessa problem, något som möjligen kan ha påverkat hans syn på bolaget.

RN gör följande bedömning

Enligt 9 kap. 34 § aktiebolagslagen (2005:551) skall en revisor anmärka i revisionsberättelsen om han eller hon har funnit att det reviderade bolaget har underlåtit att i rätt tid lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483), eller att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 § skattebetalningslagen. Av utredningen i ärendet framgår att bolaget deklarerade mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter samt innehållna preliminära skatter för sent, och att bolaget betalade arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt för sent vid ett stort antal tillfällen under räkenskapsåret 2005. Genom att inte anmärka på detta i revisionsberättelsen har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.