Innehåll

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son en erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Enligt Skatteverket har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor genom att vid revisionen av ett aktiebolag räkenskapsåren 2005 och 2006 inte i sina revisionsberättelser anmärka på att bolaget i stor utsträckning underlåtit att betala skatter och avgifter i rätt tid.

Av handlingarna i ärendet framgår följande.

Enligt Skatteverket har det aktuella bolaget vid elva tillfällen år 2005 och lika många tillfällen år 2006 restförts hos kronofogden på grund av att skatter och avgifter inte har betalats i rätt tid. Det sammanlagda beloppet uppgick år 2005 till 419 364 kr och år 2006 till 357 549 kr.

A-sons revisionsberättelser för räkenskapsåren 2005 och 2006 innehåller inte några anmärkningar om för sent betalda skatter och avgifter. Han har däremot båda åren anmärkt i revisionsberättelsen att styrelsens ledamot har underlåtit att iaktta reglerna i 25 kap. 17 § aktiebolagslagen om likvidationsplikt och att personligt ansvar för bolagets förpliktelser därför har inträtt för styrelseledamoten. Båda revisionsberättelserna innehåller också en upplysning om att A-son har uppmärksammat styrelseledamoten på dessa bestämmelser. År 2005 har A-son även upplyst om att det med hänvisning till bolagets redovisade förlust föreligger betydande tvivel beträffande bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. År 2006 har han anmärkt att bolaget ”har en fordran på styrelsens ledamot som dock är återbetald före dagen för denna revisionsberättelses avgivande”.

A-son har anfört följande.

Bolaget har i sina deklarationer redovisat mervärdesskatt, avdragen skatt på lön och sociala avgifter i rätt tid. Då bolaget under de aktuella åren har haft mycket dålig likviditet har emellertid inbetalningen av dessa skatter och avgifter regelmässigt skett för sent. Enligt aktiebolagslagen ska en kopia av revisionsberättelsen skickas till Skatteverket när anmärkning har skett mot bolagets hantering av skatter och avgifter. Detta gäller emellertid inte när anmärkningen endast avser att bolaget inte i rätt tid har betalat skatter och avgifter. En sådan anmärkning utgör således inte en upplysning till Skatteverket utan till bolagets övriga omvärld. I detta fall har A-son båda räkenskapsåren gjort allvarliga anmärkningar med anledning av bolagets svaga ekonomi. Han anser att dessa anmärkningar har lämnat en läsare tydliga upplysningar om bolagets ansträngda situation och att anmärkningarna är mer långtgående än vad en upplysning om sent inbetalda skatter och avgifter hade varit. Han har därför ansett att anmärkningar av det senare slaget har varit överflödiga.

På fråga från RN om vilka förhållanden som låg till grund för anmärkningen i revisionsberättelsen räkenskapsåret 2006 om fordringen på styrelseledamoten har A-son förklarat att styrelseledamoten under året hade gjort ett uttag ur bolaget. A-son bedömde att uttaget utgjorde ett förbjudet lån. Detta lån var reglerat vid tiden för avgivandet av årsredovisningen.

RN, som har tagit del av A-sons revisionsdokumentation för de aktuella åren, gör följande bedömning.

Enligt 9 kap. 34 § 4 aktiebolagslagen (2005:551) ska revisorn anmärka i revisionsberättelsen om han eller hon har funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2 §§ skattebetalningslagen.

A-son har varit medveten om att bolaget i stor utsträckning har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter i nu nämnt avseende. Han har trots detta inte anmärkt på förhållandet i revisionsberättelserna. A-son har därigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Den omständigheten att revisionsberättelserna innehåller andra anmärkningar utgör inte grund för underlåtenhet att göra sådana anmärkningar som följer direkt av lag. Vad A-son anfört i den delen medför därför inte någon annan bedömning.

Se RS 709 Revisionsberättelsens utformning i aktiebolag och andra företag, bilaga 1, 2.2.2.3 exempel a.

Vad sedan gäller anmärkningen i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006 om att bolaget hade haft en fordran på styrelseledamoten anser RN att A-son, utöver att redogöra för omständigheterna i sak, tydligt borde ha redovisat sin bedömning av huruvida förfarandet utgjort ett brott mot aktiebolagslagen eller inte. Av 9 kap. 33 § andra stycket aktiebolagslagen följer att en revisor som funnit att en styrelseledamot har handlat i strid med denna lag är skyldig att anmärka på detta i revisionsberättelsen. Av A-sons uppgifter till RN och av hans dokumentation framgår att han har bedömt att uttaget utgjorde ett förbjudet lån. Enligt RN:s uppfattning borde detta tydligt ha framgått av revisionsberättelsen.1

Genom sin underlåtenhet att i revisionsberättelserna anmärka på att bolaget inte betalade skatter och avgifter i rätt tid och genom att inte i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006 tydligt ange att styrelseledamoten under året hade handlat i strid med aktiebolagslagen har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Sammantaget anser RN att omständigheterna är sådana att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.