Innehåll

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son en varning.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-son.

Av ett tidigare ärende hos RN framgår att A-son var anställd på en revisionsbyrå till den 20 september 2006 samt att han därefter har bedrivit sin revisionsverksamhet som enskild näringsidkare.1

Se RNs förfrågningsärende, dnr 2006-1428.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår bl.a. följande.

A-son har inte avgett någon självdeklaration för inkomståret 2006 (taxeringsår 2007) trots särskilt föreläggande härom. I avsaknad av självdeklaration har han blivit skönstaxerad samt i samband därmed påförd skattetillägg och förseningsavgift. Skatteverket har bifogat sitt grundläggande beslut om årlig taxering m.m. avseende A-son för inkomståret 2006, daterat den 22 november 2007. Av beslutet framgår att verket har fått kontrolluppgift avseende A-sons inkomst av tjänst för år 2006 samt att denna inkomst redovisades med 297 000 kr. Enligt verket kan inkomsten inte ha varit tillräcklig för att täcka A-sons levnadsomkostnader. Eftersom A-son har redovisat inkomst av enskild näringsverksamhet för tidigare år och det inte har framkommit något som tyder på att han skulle ha upphört med denna verksamhet, har hans inkomster från enskild näringsverksamhet uppskattats till 150 000 kr. Efter avdrag för egenavgifter har A-sons sammanlagda förvärvsinkomst beräknats till 410 000 kr för detta år. Skatteverket har påfört honom inkomstskatt avseende hans inkomster från den enskilda näringsverksamheten samt skattetillägg om 40 procent på denna skatt. Vidare har verket bedömt att verksamheten var mervärdesskattepliktig samt uppskattat att han skulle ha erlagt utgående mervärdesskatt om 37 000 kr.

Enligt Skatteverket hade A-son restförda skulder hos kronofogdemyndigheten som den 11 juni 2008 uppgick till 81 000 kr. Mot bakgrund av det som anförts ovan har Skatteverket ifrågasatt om A-son har uppfyllt kraven på god revisorssed.

3 A-sons yttrande

A-son har uppgett att iakttagelserna som Skatteverket har gjort är korrekta och att han beklagar det inträffade. Skönstaxeringen och den restförda skulden är ett undantag som inte ska upprepas. Den restförda skulden avsåg ”del av ovanstående taxering och uppstod när den fastställdes”. Skulden skulle ha reglerats under våren 2008. Numera är skulden reglerad. A-son har avslutningsvis anfört att han hoppas att misstaget ska ses som ringa.

4 RNs bedömning

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska fysiska personer lämna allmän självdeklaration om deras inkomster i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet överstiger en viss miniminivå under beskattningsåret. Av 4 kap. 3 § taxeringslagen (1990:324) följer att om den skattskyldige inte har avgett någon självdeklaration, ska skatt eller underlag för att ta ut skatt uppskattas till belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som framkommit i ärendet (skönstaxering). Enligt 5 kap. 2 och 9 §§ samma lag ska skattetillägg tas ut vid skönstaxering på grund av utebliven självdeklaration och förseningsavgift tas ut om självdeklaration inte inkommit inom föreskriven tid. Av 16 kap. 6 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) följer att skatt enligt ett grundläggande beslut om slutlig skatt ska ha betalats senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 90 dagar har gått från beslutsdagen. Enligt samma lagrum andra stycket ska bl.a. skattetillägg och förseningsavgift betalas inom trettio dagar från beslutsdagen.

Som framgått ovan har A-son för inkomståret 2006 underlåtit att deklarera både sina -inkomster av tjänst och sina inkomster från den revisionsverksamhet som han bedrev som enskild näringsidkare. Han har därmed överträtt bestämmelserna i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Detta har medfört att A-son blev skönstaxerad samt påförd administrativa avgifter i form av skattetillägg och förseningsavgift. I ärendet är klarlagt att han inte har betalat dessa skatter och avgifter när de förföll till betalning, vilket medförde att de överfördes till kronofogdemyndigheten för indrivning. A-son har därmed även överträtt bestämmelserna i skattebetalningslagen. I början av juni 2008 hade han restförda skulder om 81 000 kr. A-son har uppgett att nämnda skulder numera har reglerats.

För att en kvalificerad revisor ska vara lämplig att utöva revisionsverksamhet krävs att han eller hon åtnjuter förtroende från såväl uppdragsgivare som det allmänna. För att detta förtroende inte ska rubbas gäller som allmän princip att revisorn både privat och i sin verksamhet ska följa gällande föreskrifter. Kraven på en revisor att personligen och i revisionsverksamheten sköta sina åligganden i skatte- och avgiftshänseende ställs mycket högt. Av god revisorssed följer vidare att en revisor ska bedriva sin verksamhet under ordnade former och med sunda ekonomiska förhållanden. Utredningen i ärendet visar att A-son varken privat eller i sin närings-verksamhet har följt gällande lagbestämmelser i ovan nämnda avseenden. RN finner att A-son genom sin underlåtenhet att sköta sina åligganden i skatte- och avgiftshänseende har åsidosatt sina skyldigheter som revisor på ett allvarligt sätt. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Med hänsyn till att det som ligger A-son till last är allvarligt ska han meddelas en varning.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son varning.