Innehåll

Revisorsnämnden meddelar revisorn A-son en erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son. Anmälan rör A-sons uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag räkenskapsåren 2003 och 2004.

Av handlingarna i ärendet framgår att bolaget bedrev läkarmottagning. Anmälaren, tillika företagsledaren, har gjort gällande att A-son borde ha uppmärksammat att det saknades verifikationer rörande patientavgifter samt att bolaget inte bevarade sina kassarapporter. Enligt anmälan förde företagsledaren ”dagliga kassarapporter” på datorn, men A-son påtalade aldrig att dessa kassarapporter skulle ingå i bokföringen.

I revisionsdokumentationen för räkenskapsåret 2003, som var det första året då A-son var revisor i bolaget, har han antecknat att det ”saknas bra kassahantering i bokföringen”. Av dokumentationen framgår också att han vid sin granskning särskilt uppmärksammade en verifikation på drygt 50.000 kr och noterade att denna avsåg kontanter. Beloppet överensstämde med det belopp som angavs som patientavgifter på en räkning rörande läkarvård som bolaget har skickat till landstinget. A-sons noteringar från förvaltningsrevisionen sammanfattas med följande noteringar: ”dålig kassahantering men ej väsentligt. Litet rörig bokföring. Brister hos redovisningskonsult... men accepteras. Framfört vid möte med [företagsledaren].”

I dokumentationen för räkenskapsåret 2004 har A-son bland annat noterat att det fanns brister i bolagets intäktsredovisning och att företagsledaren var ”lite slarvig med kvitton”. Han har vidare noterat att redovisningen bedöms hålla ”acceptabel nivå men ej bra”. Under den flik i revisionsdokumentationen som rör kundfordringar och försäljning finns noteringar om att bolagets kassaredovisning inte stämde med bokföringen och att kassahanteringen var bristfällig. Enligt dokumentationen hade A-son vidare framfört att bokföring måste ske löpande och påtalat bristerna i kassahanteringen för kunden.

A-son har anfört i huvudsak följande.

Merparten av bolagets intäkter kom från landstinget. Det var endast mellan 5 och 7 % av intäkterna som var kontanta. De kontanta intäkterna bokades endast vid ett antal tillfällen per år och de redovisades på samma konto som intäkterna från landstinget. Bolaget anlitade en extern redovisnings- och skattekonsult.

När han tillträde som revisor i bolaget, inriktade han sig på redovisningen av löner och skatter samt ”status på bokföringen”. Han kritiserade bristerna i bokföringens uppbyggnad och avsaknaden av verifikat och påtalade särskilt att bokföringen måste ske löpande. Han anser att redovisningskonsulten var medveten om detta och att han var tillräckligt tydlig rörande bristerna i sin kommunikation med bolagets företrädare. Han granskade kontantintäkterna och bedömde att de redovisade beloppen var rimliga. Han har haft grund för att utforma sina revisionsberättelser på det sätt som skedde för räkenskapsåren 2003 och 2004.

RN gör följande bedömning.

Enligt 5 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. För varje affärshändelse ska det enligt 5 kap. 6 § första stycket samma lag finnas en verifikation. Av A-sons revisionsdokumentation och uppgifter till RN framgår att han vid granskningen av räkenskapsåren 2003 och 2004 fann brister i bolagets kassahantering och intäktsredovisning, framför allt bestående i att det saknades verifikationer och att kontanta inbetalningar endast bokfördes vid några tillfällen per år. I de delarna uppfyllde bolagets bokföring således inte bokföringslagens krav.

A-son påtalade bristerna för bolaget i samband med revisionen av räkenskapsåret 2003. De kom trots detta inte att åtgärdas utan kvarstod även vid hans revision av räkenskapsåret 2004. Om ett bolag inte uppfyller grundläggande bestämmelser i bokföringslagen och felen kvarstår trots påpekanden från bolagets revisor, är detta så allvarligt att revisorn normalt måste övergå till att lämna en tydlig skriftlig rapportering om bristerna. RN finner därför att A-son vid revisionen av räkenskapsåret 2004 skulle ha lämnat en formell erinran till bolagets styrelse rörande bristerna i bokföringen enligt bestämmelsen i 9 kap. 6 och 39 §§ aktiebolagslagen (2005:551). Genom att inte göra detta har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor och han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.