Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2011-1609

(2012-06-14)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son en erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons uppdrag som vald revisor i en ideell förening (föreningen).

RN har tagit del av den revisionsdokumentation avseende räkenskapsåret 1 januari 2008–31 december 2008 och ett protokoll från en föreningsstämma den 28 april 2008 vid vilken A-son utsågs till revisor för föreningen. Av protokollet framgår vidare att den person som utsågs till styrelsens ordförande även var företrädare för en av föreningens två finansiärer (regionbolaget).

A-son har inte avgett någon revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008.

Av A-sons dokumentation framgår följande.

Av 15 § i föreningens stadgar följer att medlemmarna årligen på ordinarie föreningsstämma ska utse en revisor och att revisionsberättelse ska avlämnas senast 14 dagar före föreningsstämman. Av 16 § följer att ordinarie föreningsstämma ska hållas inom fyra månader efter utgången av föreningens räkenskapsår.

Av ett e-postmeddelande från en av A-sons medarbetare till en person som var anställd på regionbolaget, H.L., framgår bl.a. att medarbetaren den 20 augusti 2009 översände förslag på ändringar i föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Vidare emotsåg han originalet i retur efter påskrift av styrelsen. I ett e-postmeddelande till H.L. den 3 november 2009 påtalade medarbetaren att revisionsbyrån inte hade fått tillbaka någon underskriven årsredovisning.

A-son har anfört följande.

Han erhöll redovisningsmaterialet för räkenskapsåret 2008 i juni 2009. Revisionen påbörjades därefter och förslag till justeringar av årsredovisningen översändes till styrelsens företrädare på regionbolaget i augusti 2009. Dokumentationen återspeglar på ett korrekt sätt de kontakter som hans medarbetare hade med H.L. vid regionbolaget.

Han ansåg att det ålåg föreningen att utan påtryckningar lämna årsredovisning för granskning under den korta tid efter räkenskapsårets slut fram till dess att årsredovisningen skulle avges på föreningsstämma. Han hade i och för sig kontakt med företrädare för föreningen i mars månad i en fråga om deklarationsanstånd.

RN gör följande bedömning.

Enligt 16 § i föreningens stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas inom fyra månader från utgången av varje räkenskapsår. Vid föreningsstämman ska styrelsen lägga fram årsredovisning och revisionsberättelse. Detta innebär att handlingarna ska vara avlämnade senast vid samma tillfälle. Föreningens årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008 skulle därmed ha varit färdigställda så att stämma kunde hållas senast den 30 april 2009.

Se t.ex. RNs beslut den 22 september 2011 i ärende dnr 2010-491.

Enligt god revisionssed ska en revisor planera sitt arbete så att revisionen kan utföras och revisionsberättelsen avlämnas inom föreskriven tid. Detta innebär att det åligger revisorn att följa upp att styrelsen låter upprätta räkenskaper och bereder honom eller henne tillfälle att granska dessa. Om årsredovisningen och övrigt räkenskapsmaterial inte överlämnas till revisorn för revision så att ordinarie stämma kan hållas inom föreskriven tid, ska han eller hon i enlighet med god revisionssed informera styrelsen om dess skyldigheter i aktuellt avseende. Om muntliga uppmaningar inte hörsammas, bör revisorn skriftligen uppmärksamma styrelsen om dess skyldigheter. Om inte heller detta ger resultat inom rimlig tid, bör revisorn avgå från sitt uppdrag.1

A-son har uppgett att den enda kontakten med företrädare för föreningen under tiden från och med den 1 januari 2009 till och med den 30 april 2009 skedde i mars månad i en fråga om deklarationsanstånd. Han har förklarat att han ansåg att det ålåg föreningen att utan påtryckningar överlämna årsredovisningen för granskning.

Genom att inte ta kontakt med föreningen för att planera och genomföra revisionen inom den i stadgarna föreskrivna tiden och genom att inte heller, när han inte erhöll något material att revidera, upplysa styrelsen om dess skyldigheter har A-son åsidosatt god revisionssed. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att en erinran är en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.