Innehåll

Revisorsnämndens förhandsbesked

Dnr 2012-31

(2012-02-09)

Fråga om revisor kan inneha samtliga aktier och vara ensam styrelseledamot i ett bolag som säljer snickartjänster till privatpersoner.

Godkända revisorn A-son har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked enligt 25 § revisorslagen (2001:883) om huruvida hon kan inneha samtliga aktier samt vara ensam styrelseledamot i ett bolag som säljer snickartjänster med inriktning mot privatpersoner och så kallade ROT-arbeten.

Av A-sons ansökan framgår följande.

Hon bedriver revisionsverksamhet i ett av henne helägt aktiebolag i vilket hon är ensam anställd.

I september 2011 bildade hon det bolag i vilket snickarverksamheten ska bedrivas (bolaget). Hon är ensam styrelseledamot och äger samtliga aktier i bolaget. Bolaget har en anställd snickare. Denne är också hennes sambo. Han sköter driften av bolaget och alla affärsförbindelser och affärskontakter. Hon sköter bokföringen och bidrar med ekonomiskt kunnande. Hon kommer inte att ha hand om några affärsförhandlingar eller affärskontakter. Hon kommer inte heller att ta ut någon lön eller några styrelsearvoden ur bolaget.

Försäljning av tjänster beräknas uppgå till 500 tkr per år. Materialförsäljningen beräknas uppgå till 100–500 tkr per år. Sammanlagt beräknas omsättningen uppgå till 600–1.000 tkr per år.

Hennes insats i bolaget uppgår till 50 tkr i aktiekapital. Bolaget har även lånat 50 tkr av hennes sambo. I övrigt har bolaget inga lån. Avsikten är att verksamheten inte ska finansieras genom lån. Av denna anledning har bolaget ingen checkkredit. Hon avser inte heller att gå i borgen för bolaget. Ägandet och styrelseposten innebär således inte några betydande ekonomiska åtaganden eller risker för henne.

Ingen av hennes revisionsklienter bedriver liknande verksamhet eller verksamhet som konkurrerar med bolagets. Hon har dock klienter i andra delar av byggsektorn såsom elektriker, rörmokare, grundläggare och konsulter inom energi, miljö och VVS-teknik. Ingen av hennes revisionsklienter kommer att vara kunder eller leverantörer till bolaget.

RN gör följande bedömning.

Av 25 § första stycket revisorslagen följer att en revisor inte får utöva s.k. sidoverksamhet, dvs. annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet eller om utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Av andra stycket i samma paragraf framgår att RN på ansökan av en revisor ska meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

RN konstaterar att ägandet av samtliga aktier och uppdraget som ensam styrelseledamot i det aktuella bolaget medför att A-son får ett betydande affärsmässigt intresse i detta. Verksamheten utgör sidoverksamhet.

Prop. 2001/01:146 s. 107.

Av revisorslagens förarbeten framgår att bedömningen av sidoverksamhetens art måste göras mot bl.a. vilken verksamhet som revisionsklienterna bedriver. Revisorn bör exempelvis inte ha styrelseuppdrag som kan förväntas föranleda en typ av ställningstaganden som han eller hon också, fast utifrån en granskande utgångspunkt, måste göra i sin revisionsverksamhet. Så kan bli fallet om revisorn är styrelseledamot i ett bolag som bedriver verksamhet i samma bransch som en revisionsklient.1 A-son har uppgett att hon inte har revisionsklienter som bedriver liknande eller konkurrerande verksamhet. Däremot har hon revisionsklienter som bedriver verksamhet inom andra delar av byggbranschen. Dessa kommer dock inte att vara kunder eller leverantörer till bolaget. A-son kommer inte heller att ha hand om några affärsförhandlingar eller affärskontakter. Med hänsyn till det anförda anser RN att verksamheten inte är av sådan art att den rubbar förtroendet för hennes opartiskhet eller självständighet.

A.a. s. 107.

Av förarbetena framgår vidare att sidoverksamhet i form av omfattande affärsverksamhet regelmässigt utgör ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet.2 Enligt ansökan kommer emellertid den förväntade beloppsmässiga omfattningen av den aktuella verksamheten att vara förhållandevis begränsad. Det framgår även att bolaget enbart kommer att sysselsätta en anställd. A-sons uppdrag som ensam styrelseledamot innebär inte att hon kommer att vara involverad i bolagets löpande verksamhet. Mot bakgrund av detta finner RN inte att den beskrivna verksamheten utgör en sådan omfattande affärsverksamhet som inte får utövas av en revisor.

Verksamheten kan inte heller på annat sätt anses vara oförenlig med A-sons ställning som revisor.

Med beaktande av det ovan sagda bedömer RN att A-sons innehav av samtliga aktier i bolaget samt hennes uppdrag som styrelseledamot i bolaget är förenligt med bestämmelsen i 25 § första stycket revisorslagen. Hon kan således äga samtliga aktier i bolaget och vara styrelseledamot i bolaget.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar de frågor som beskedet avser. RN vill även erinra om den skyldighet som föreligger för revisorer att för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva sitt oberoende enligt 21 § revisorslagen.