Innehåll

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son en erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-sons uppdrag i ett aktiebolag (bolaget) och har därför öppnat detta disciplinärende. Bolagets styrelse bestod av en styrelseledamot, här benämnd MN. Bolagets räkenskapsår omfattade perioden 1 maj till 30 april.

A-son avgav en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010/11. Han avgick från sitt uppdrag i förtid den 12 december 2012 utan att ha avgett någon revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011/12.

Av anmälan och komplettering till denna framgår att MN inte skickade bolagets årsredovisning och övriga räkenskapsmaterial avseende räkenskapsåret 2011/12 till A-son för granskning. I ett brev daterat den 5 maj 2012 från MN till A-son anges att A-son skulle få betalt för en utställd faktura när de hade ordnat upp sina ”angelägenheter”. Av ett e-postmeddelande daterat den 9 maj 2012 från MN till A-son framgår att A-son hade klargjort för MN att han hade för avsikt att avsäga sig revisionsuppdraget om inte bolaget under maj månad valde ny revisor och att MN å sin sida hade klargjort att han inte hade för avsikt att byta revisor innan han fått del av visst material. Av samma e-postmeddelande framgår slutligen att A-son hade påtalat att det material som efterfrågades av MN inte fanns hos A-son.

A-son har anfört följande

MN betalade inte arvodet för revisionen av räkenskapsåret 2010/11. Han informerade därför MN om reglerna gällande revisorers oberoende och upplyste om att han inte kunde vara kvar som revisor om han misstänkte att han inte skulle få betalt för revisionen av räkenskapsåret 2010/11. Han bad därför MN långt före slutet av räkenskapsåret 2011/12 att välja en ny revisor, vilket MN vägrade att göra. Det sista e-postmeddelande som han skickade till MN är daterat den 7 maj 2012. Han ville trots den uppkomna situationen ge MN en chans att undanröja oberoendeproblematiken genom att betala fordran. Han utgick från att MN skulle välja ny revisor och han gjorde därför inte några påstötningar om bokslutsmaterial för räkenskapsåret 2011/12. MN försökte inte heller lämna något material till honom för revision, utan denne skickade i stället in en oreviderad årsredovisning för räkenskapsåret 2011/12 till Bolagsverket.

Den 12 december 2012 hade han fortfarande inte fått något material att granska och frågan om hans oberoende kvarstod eftersom arvodet för granskningen av tidigare räkenskapsår fortfarande var obetalt. Mot denna bakgrund – och då han hade för avsikt att vidta rättsliga åtgärder för att få betalt för sin fordran – bedömde han det som olämpligt att kvarstå vid sitt uppdrag och han skickade därför in en anmälan till Bolagsverket om sin avgång som revisor.

RNs bedömning

Jfr RNs beslut den 10 juni 2010 i ärende 2009-1679 (D 20/10 i RNs praxissamling).

Av det ovan redovisade e-postmeddelandet framgår att A-son redan i maj 2012 övervägde att avsäga sig revisionsuppdraget, eftersom bolaget var i dröjsmål med betalning av revisionsarvodet. Han hade vid den tiden fått besked om att MN inte avsåg att betala arvodet förrän han hade ha fått del av handlingar som inte fanns hos A-son. Enligt RNs mening hade A-son därför i och för sig godtagbar grund för att avsäga sig uppdraget. Av god revisorssed följer emellertid att en revisor inte utan tungt vägande skäl får avgå vid en sådan tidpunkt att avgången försvårar eller försenar revisionen.1 I detta fall dröjde A-son, utan att omständigheterna gav anledning till det, ända till december 2012 med att avgå.

Genom att avgå alltför sent från sitt uppdrag har A-son brutit mot god revisorssed. Han har därmed åsidosatt sina skyldigheter som revisor i sådan mån att han ska meddelas en disciplinär åtgärd. RN bedömer att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.