Revisorsnämndens övriga ärenden

Dnr 2013-1600

(2014-03-27)

Revisorsnämnden avslår X ABs ansökan om fortsatt registrering som revisionsbolag.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Bakgrund

X AB (revisionsbolaget) har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om registrering som revisionsbolag. Ansökan inkom den 16 december 2013.

2 RNs utredning och revisionsbolagets uppgifter i ärendet

RN har inhämtat ett yttrande från Skatteverket. I yttrandet har Skatteverket påtalat att revisionsbolaget vid flera tillfällen har haft underskott på sitt skattekonto vilket har fått till följd att betalningsuppmaningar skickats till revisionsbolaget samt att en skuld om 61 659 kr överfördes till Kronofogdemyndigheten den 3 april 2010.

Detta har föranlett RN att hämta in en utskrift från Skatteverket av revisionsbolagets samtliga transaktioner på skattekontot mellan den 1 mars 2010 och den 24 februari 2014. Av kontoutdraget framgår följande. Den 1 mars 2010 redovisades ett underskott på skattekontot med 199 635 kr. Under perioden mars 2010–februari 2012 bokfördes inbetalningar på skattekontot för sent vid tio tillfällen. Förseningarna uppgick till mellan två och 27 dagar och avsåg belopp om mellan 7 000 kr och 194 000 kr. Vid de följande elva betalningstillfällena, dvs. mars 2012–januari 2013, bokfördes inbetalningarna i rätt tid. Under februari, april och maj 2013 bokfördes ånyo inbetalningarna på skattekontot för sent, varvid förseningarna uppgick till nio, tre respektive sju dagar. Underskotten uppgick vid respektive betalningstillfälle till 79 000 kr, 165 000 kr respektive 249 000 kr. Den 31 januari 2014 bokfördes en inbetalning om 194 000 kr 14 dagar för sent. Den 24 februari 2014 redovisades saldot på skattekontot med 920 kr.

Revisionsbolaget har genom sin verkställande direktör uppgett följande.

Sakomständigheterna som framförs av Skatteverket stämmer med hennes uppgifter. Hon har drivit revisionsbolaget sedan sommaren 1996. Hon startade ensam men bolaget har idag tio personer anställda. Eftersom hon verkar i en bransch med stora säsongsvariationer, har det under bolagets kontinuerliga expansion vid några tillfällen varit svårt att få likviditeten att räcka till när kunder inte har betalat alls eller långt efter förfallodagen. Hon har en mycket hög ambitionsnivå i sitt och sina medarbetares arbete och har gjort stora satsningar på utbildning. Hon har också alltid klarat FARs kvalitetskontroller. Hon har klart för sig vikten av att redovisa och betala skatter och avgifter i rätt tid, men då kundinbetalningar inte skedde som beräknat kunde revisionsbolaget vid några tillfällen under den nu aktuella perioden inte göra skatteinbetalningarna utan försening.

3 RNs bedömning

Av 11 § revisorslagen (2001:883) framgår vilka grundkrav som ställs på bolag i vilka revisionsverksamhet bedrivs. Av 14 § samma lag framgår att ett aktiebolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i bl.a. 11 §. Ett av dessa krav är att bolaget i fråga är redbart och i övrigt lämpat att utöva revisionsverksamhet i. Som exempel på när detta inte är fallet nämns i ett förarbetsuttalande att bolaget har varit inblandat i brottslig verksamhet.1 I samma förarbetsuttalande hänvisas även till motsvarande krav för godkända och auktoriserade revisorer. Dessa krav har behandlats i förarbetena till 1995 års revisorslag.2 I författningskommentaren till 4 § nämnda lag uttalas att det allmänna redbarhetskravet är avsett att markera att prövningen ska ta sikte på frågan om den sökandes allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet motsvarar de krav som bör ställas på en revisor. I kravet ligger också ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan underlåten betalning eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet som revisor. Det är dock endast vid upprepade betalningsförsummelser och allvarlig misskötsel som sökandens lämplighet kan ifrågasättas.3 Vidare följer av god revisorssed ett allmänt krav på revisorer att bedriva sin yrkesutövning under ordnade former och att sträva efter sunda ekonomiska förhållanden.4

Lagstiftarens krav på lämplighet avspeglas också i den nuvarande revisorslagens bestämmelser om disciplinära åtgärder. Av 32 § framgår bl.a. att disciplinära åtgärder kan vidtas också mot den som åsidosätter sina skyldigheter som ställföreträdare för revisionsföretag. Bestämmelsen är i första hand avsedd för fall då någon skyldighet mot det allmänna inte har fullgjorts, t.ex. deklaration eller inbetalning av skatt. Revisorn kan då meddelas en varning. Om omständigheterna är synnerligen försvårande, kan auktorisationen eller godkännandet upphävas. Detta torde kunna bli aktuellt t.ex. om revisorn upprepade gånger har försummat föreläggande att avge deklaration eller kontrolluppgifter eller att betala in skatter.5

Det kan därutöver konstateras att det område inom vilket revisionsbolaget har åsidosatt sina skyldigheter är ett sådant som revisorer i sin granskande verksamhet har anledning att ägna särskild uppmärksamhet. Misskötsamhet i skatte- och avgiftshänseende hör till de överträdelser som regelmässigt ska föranleda en anmärkning i revisionsberättelsen.

Revisionsbolaget har misskött sina ekonomiska angelägenheter genom att i upprepade fall inte betala skatter och avgifter om betydande belopp i rätt tid. Förseningar har förekommit så sent som i januari 2014. RN anser därför att det finns anledning att ifrågasätta hur det slaget av uppgifter, som bolaget misskött, i framtiden kommer att fullgöras. Sammantaget finner RN att revisionsbolaget för närvarande inte kan anses uppfylla det krav på lämplighet som måste ställas på ett registrerat revisionsbolag. Vad bolaget har anfört om skälen till förseningarna föranleder inte någon annan bedömning. Revisionsbolagets ansökan om registrering ska därför avslås.

RN avslår X ABs ansökan om registrering.

Prop. 2008/09:135 s 140.

Lagen (1995:528) om revisorer.

Prop. 1994/95:152 s. 72.

Se FARs rekommendation EtikR 1 Yrkesetiska regler – regel 1.

Prop. 2000/01:146 s.111.

FARs kommentar

Revisionsföretag nekades registrering på grund av för sena betalningar av skatter och avgifter

RN har funnit att revisionsbolaget ”för närvarande” inte uppfyller de krav på lämplighet som kan ställas på ett registrerat revisionsbolag. Frågan inställer sig hur långt tillbaka i tiden dylika förseelser måste ligga för att kraven på lämplighet ska anses uppfyllda och företaget på nytt kan ansöka och beviljas registrering?

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...