Innehåll

Revisorsnämndens förhandsbesked

Dnr 2016-498

(2016-05-13)

Fråga om ägande av aktier och uppdrag som styrelseledamot i ett aktiebolag anses som s.k. sidoverksamhet.

Auktoriserade revisorn A-son har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked om huruvida ägandet av aktier och uppdraget som styrelseledamot i ett aktiebolag som innehar och förvaltar värdepapper är förenligt med hans verksamhet som revisor.

A-son har med anledning av sin ansökan lämnat följande uppgifter.

Under hösten 2015 dog hans far och efterlämnade ett bolag som innehar och förvaltar värdepapper till hans mor. Hon har beslutat att ge aktierna i bolaget som en gåva till honom och hans bröder. Han och bröderna kommer att antingen fissionera det ärvda bolaget eller starta varsitt nytt bolag och till dessa bolag dela ut de aktier som finns i det ärvda bolaget. Detta skulle innebära att han blir ägare av och styrelseledamot i ett aktiebolag som kommer att inneha värdepapper till ett värde om mellan sju till tio miljoner kronor. Bolaget kommer inte att ha någon verksamhet förutom innehav och förvaltning av värdepapperna och hans arbete med bolaget kommer att begränsa sig till tre till fyra timmar i månaden. Arbetet kommer att hänföra sig till bokföring och bevakning av värdepappernas utveckling. Handeln med värdepapper kommer inte ske på daglig basis. I den verksamhet som kommer överlåtas till bolaget har det tidigare köpts och sålts ett till tre värdepapper per år och fonder har köpts in regelbundet. I portföljen finns f.n. 39 värdepapper. Det aktuella innehavet av värdepapper kommer att omfattas av X-ABs interna regler avseende värdepappersinnehav och följa byråns regler om oberoende och därmed de regler som gäller för revisorer i stort. Bolaget kommer inte att inneha några aktier som hade varit förbjudna för honom att inneha privat.

A-son har gett in och har hänvisat till X-ABs oberoendepolicy. Policyn innehåller bland annat ett förbud mot att äga aktier i klientföretag och till dessa anknutna företag samt regler för hur finansiella innehav ska rapporteras till byrån. Policyn innehåller också en regel som innebär en skyldighet att beakta även andra omständigheter än de i policyn angivna vid prövningen av det lämpliga att inneha ett finansiellt innehav i relation till oberoendet.

RN gör följande bedömning.

Av 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) framgår bl.a. att en revisor inte får utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed (s.k. sidoverksamhet), om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Av andra stycket samma paragraf framgår att RN på ansökan av en revisor ska meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

Se prop. 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 107.

Se RNs beslut den 22 mars 2007 i ärende dnr 2007-383 (F 4/07 i RNs praxissamling), RNs beslut den 5 februari 2009 i ärende dnr 2008-1473 (F 1/09 i RNs praxissamling) och RNs beslut den 5 maj 2011 i ärende dnr 2011-601 (F 2/11 i RNs praxissamling).

Av revisorslagens förarbeten framgår att sidoverksamhet i form av omfattande affärsverksamhet regelmässigt utgör ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet.1 RN har tidigare uttalat att frågan om huruvida en revisor kan vara styrelseledamot i ett aktiebolag i vilket sidoverksamhet utövas ska prövas i förhållande dels till det affärsintresse som revisorn får i det enskilda bolaget, dels till omfattningen och arten av bolagets verksamhet.2

Jfr RNs beslut den 5 maj 2011 i ärende dnr 2011-601 (F 2/11 i RNs praxissamling).

Den verksamhet som ska bedrivas i bolaget är enligt RNs mening av sådan omfattning att den kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Vid bedömningen av om en revisor kan ägna sig åt en viss sidoverksamhet ska dock också hans eller hennes intresse av att kunna förvalta sin och familjens tillgångar beaktas.3

Innehavet av aktierna i det aktuella bolaget är ett led i att A-son i samband med ett generationsskifte, ska kunna förvalta sina tillgångar på ett praktiskt sätt. RN finner att den verksamhet som bedrivs i bolaget, i vart fall i nu aktuell omfattning, inte är så omfattande att A-sonsinnehav av aktierna i bolaget kommer i strid med 25 § revisorslagen.

Vad sedan gäller uppdraget som styrelseledamot i bolaget konstaterar RN att förvaltningen inte har kommersiell karaktär. Av A-sons uppgifter framgår i stället att handeln med värdepapper kommer att ske i begränsad omfattning och att den kommer att ske inom de ramar som sätts av X-ABs policy som förbjuder innehav av värdepapper i klientbolag. Det sagda innebär sammantaget att A-son kan inneha uppdraget som styrelseledamot i bolaget.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar de frågor som beskedet avser. RN vill även erinra om den skyldighet som föreligger för revisorer att för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva sitt oberoende enligt 21 § revisorslagen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...