Innehåll

Revisorsinspektionen meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

1 Bakgrund

Revisorsinspektionen har tagit del av information som har föranlett myndigheten att utreda A-sons uppdrag som revisor i en samfällighetsförening räkenskapsåret 2015.

2 Revisorsinspektionens utredning

Revisorsinspektionen har tagit del av föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2015 och A-sons motsvarande revisionsberättelse. Myndigheten har även tagit del av bl.a. föreningens stadgar, mötesprotokoll och en handling som är rubricerad ”Skrivelse angående revisionsuppdrag genomfört av A-son, auktoriserad revisor”.

Samfällighetsföreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2015 är daterad den 30 mars 2016 och A-sons revisionsberättelse är daterad den 4 april 2016.

Av föreningens stadgar framgår att styrelsens förvaltning, räkenskaper och årsredovisning ska granskas av två revisorer, varav en ska vara yrkesverksam revisor. Det framgår även att den yrkesverksamma revisorn ska utses på ordinarie stämma för en period om två år och att revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Av stadgarna framgår vidare att ordinarie stämma ska hållas årligen före april månads utgång och att handlingar, såsom bl.a. förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden, ska bifogas kallelsen till stämman.

I protokollet från ett styrelsemöte som hölls den 2 september 2015 anges att samfällighetsföreningens styrelse fattade beslut om att tacka ja till A-son som extern revisor. I protokollet från ett senare styrelsemöte, som hölls den 25 november 2015, benämns A-son extern revisor.

Av protokollet från den ordinarie stämman den 20 april 2016 framgår att stämman godkände den justerade dagordningen med tillägg för val av extern revisor. Vidare framgår att stämman godkände revisionsberättelsen och valde A-son som ny extern revisor.

Av skrivelsen angående A-sons revisionsuppdrag, som är undertecknad av samfällighetsföreningens ordförande, framgår i huvudsak följande. Arbetet med att upphandla en ny extern revisor påbörjades av styrelsen sedan den föregående revisorn, efter 2015 års stämma, hade meddelat att hon skulle gå i pension under år 2016. A-son blev tillfrågad om han ville åta sig revisionsuppdraget. Under våren 2016 framförde han att han inte hade blivit formellt vald till extern revisor och att stämman därför inte kunde besluta om att godkänna årsredovisningen. Styrelsen hade därför att ta ställning till att inte ta upp årsredovisningen för beslut på den ordinarie stämman. Styrelsen valde att låta stämman ta ställning till om den kunde dels besluta att välja A-son till extern revisor, dels godkänna årsredovisningen på en och samma ordinarie stämma. Stämman beslutade att godkänna valet av A-son som extern revisor och att godkänna årsredovisningen. I skrivelsen anges också att styrelsen inte anser att A-son kan klandras för något fel, eftersom både styrelsen och den ordinarie stämman har godkänt hur valet av honom gick till.

3 A-sons uppgifter till Revisorsinspektionen

A-son har uppgett följande.

När han blev tillfrågad om han ville åta sig revisionsuppdraget i samfällighetsföreningen, tog han del av föreningens stadgar och noterade formuleringen att revisor väljs på ordinarie stämma. Problemet var att den tidigare revisorn hade avgått från uppdraget mellan två stämmor.

Det är endast stadgarna som ställer krav på att föreningen ska ha en extern revisor. Styrelsen ansåg dock, trots den moment-22-situation som hade uppstått, att en extern revisor borde granska räkenskapsåret 2015.

Föreningen skulle hålla en extrastämma i januari 2016 och styrelsen skulle då lägga fram förslaget att välja honom till revisor trots lydelsen i stadgarna. På så sätt skulle det bli möjligt för honom att revidera räkenskapsåret 2015.

Han var medveten om att en bokstavstolkning av föreningens stadgar inte gjorde det möjligt att välja revisor annat än vid en ordinarie stämma. Detta skulle dock innebära att en årsredovisning inte skulle kunna läggas fram på den ordinarie stämman, vilket han såg som ett större problem för föreningen. Med hänsyn till den speciella situation som förelåg, dvs. att föreningen saknade revisor och att dess stadgar inte möjliggjorde utseende av en ersättare under löpande år, ansåg han att ett godkännande av styrelsen och en extrastämma var tillräckligt för att han skulle kunna granska räkenskaperna och avge en revisionsberättelse. Varken föreningen som sådan eller någon enskild medlem skulle på något sätt kunna skadas genom denna pragmatiska lösning. Däremot skulle föreningen och dess styrelse kunna skadas om någon godkänd och reviderad årsredovisning inte fastställdes.

Av förbiseende kom revisorsvalet inte att behandlas vid extrastämman. Han upptäckte att han inte hade blivit vald till revisor först dagen efter det att han hade undertecknat revisionsberättelsen. Han tog omgående kontakt med styrelsen och påtalade att eftersom han inte var korrekt vald kunde årsredovisningen med hans revisionsberättelse inte läggas fram på den ordinarie stämman

Styrelsens ordförande förstod situationen och meddelade honom att frågan skulle diskuteras av styrelsen och tas upp med stämman i syfte att nå en lösning som var förenlig med stadgarna. Han förlitade sig på detta svar och utgick från att ärendepunkterna med årsredovisning skulle bordläggas och att revisionsberättelsen skulle makuleras. En korrekt daterad revisionsberättelse skulle därefter, efter det att han hade valts till revisor, läggas fram på en extrastämma.

Ordinarie stämma hölls den 20 april 2016. På stämman beslutades att stämman hade blivit behörigen utlyst och dagordningen godkändes.

När styrelsen lade fram årsredovisningen redogjordes för omständigheterna kring att samfälligheten saknade en i enlighet med stadgarna vald revisor. Stämman godkände årsredovisningen och verksamhetsberättelsen. Därefter redogjordes för revisionsberättelsen och stämman hade full insikt i problematiken. Efter detta valdes han till revisor i enlighet med stadgarna.

Eftersom kallelse till stämman hade skett i tid och stämman beslutade att välja honom till revisor, ansåg han sig behörigen vald på den ordinarie stämman.

4 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av utredningen i ärendet framgår att A-son vid tidpunkten för avgivandet av revisionsberättelse, dvs. den 4 april 2016, inte hade utsetts till revisor. Med hänsyn till detta var han vid den tidpunkten inte behörig att avlämna revisionsberättelse.

Genom att avlämna en revisionsberättelse utan att vara behörig till detta har A-son åsidosatt god revisionssed. Det som han har anfört om de åtgärder han respektive styrelsen vidtog när det upptäcktes att han inte hade valts till revisor i enlighet med stadgarna föranleder ingen annan bedömning.1

Mot den angivna bakgrunden kan A-son inte undgå en disciplinär åtgärd enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883). Denna ska dock stanna vid en erinran.

Jfr Revisorsinspektionens beslut den 29 april 2004 i ärende dnr 2002-38 (D 14/04).