Innehåll

Revisorsinspektionen meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information som har föranlett myndigheten att utreda A-sons agerande i samband med ett revisionsuppdrag i ett aktiebolag (nedan kallat bolaget). A-son var registrerad som huvudansvarig revisor för bolaget under perioden den 12 oktober 2006 till den 20 september 2016. Revisorsinspektionen har i ett annat disciplinärende (dnr 2017-613) utrett också ett registrerat revisionsbolags (nedan kallat revisionsbyrån) agerande i samma uppdrag.

2 Revisorsinspektionens utredning

Av företagsinformation som myndigheten har hämtat in framgår att revisionsbyrån har varit registrerad revisor i bolaget (s.k. byråval) under perioden den 12 oktober 2006 till den 20 september 2016. Under hela denna period har A-son varit registrerad som huvudansvarig revisor i bolaget. Den 21 september 2016 tillträdde A-son som personvald revisor i bolaget. Av utredningen framgår också att A-son lämnat sin anställning i revisionsbyrån redan i oktober 2008.

3 A-sons uppgifter

A-son har uppgett följande.

Under sin anställning vid revisionsbyrån var hon normalt alltid personvald revisor. Därför uppmärksammade varken hon eller revisionsbyrån att hon i detta uppdrag inte var personvald, utan endast var huvudansvarig revisor, och att revisionsbyrån var byråvald. När misstaget uppdagades, avanmälde revisionsbyrån sig som bolagets revisor och hon registrerade sig i dess ställe. Bolaget försattes i likvidation år 2009 och hon hade därefter löpande kontakt med likvidatorn för att kunna fullgöra sitt uppdrag som revisor.

4 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 32 § fjärde stycket revisorslagen (2001:883) framgår att varning eller erinran inte får meddelas om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet. Eftersom det inte är visat att A-son fick del av Revisorsinspektionens underrättelse i detta ärende före den 20 september 2016, är inspektionens prövning begränsad till förhållandena under perioden den 20 september 2011 till den 20 september 2016.

Av god revisorssed följer att revisorer ska ha god kontroll över sina uppdrag.1 Det åligger därför en revisor att i samband med att han eller hon åtar sig ett revisionsuppdrag, och därefter fortlöpande, självständigt pröva att han eller hon är utsedd i behörig ordning och har behörighet att avge revisionsberättelse.

Genom att under lång tid inte hålla kontroll på att hon var huvudansvarig revisor i ett av revisionsbyrån innehaft revisionsuppdrag, och inte personvald revisor, har A-son brustit i sin kontroll över sina uppdrag. Hon har därmed åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därför med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att det är tillräckligt med en erinran.

Se Revisorsinspektionens beslut den 21 november 2001 dnr 2000-1093.