Innehåll

Revisorsnämndens övriga ärenden

Dnr 2017-52

(2017-02-24)

Dispens från anställningsförbudet för att kunna fungera som assistent åt eget barn med särskilda behov.

Revisorsnämnden beviljar auktoriserade revisorn A-son undantag från det s.k. anställningsförbudet i 12 § första stycket revisorslagen (2001:883).

Auktoriserade revisorn A-son har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om undantag från det s.k. anställningsförbudet i 12 § första stycket revisorslagen (2001:883). Han har som skäl för sin ansökan anfört följande.

Han har ett barn som har särskilda behov och som Försäkringskassan har beviljat ersättning för personlig assistans. Huvuddelen av assistansen sker genom ett privat bolag (assistansbolaget). Vid vissa tillfällen, exempelvis vid sjukdom eller personalförändringar hos assistansbolaget, måste dock han själv eller hans hustru fungera som assistenter. Han har en heltidstjänst som revisor på en revisionsbyrå men skulle nu därutöver behöva ta anställning hos assistansbolaget. Denna anställning skulle omfatta 20 procent av en heltidstjänstgöring.

Assistansbolaget har revisionsbyrån som revisor. Den huvudansvarige revisorn arbetar emellertid på ett annat kontor och inom ett annat affärsområde än han själv. De är inte heller personligen bekanta. Hans anställning hos assistansbolaget skulle, såväl för bolaget som för honom själv, vara av liten omfattning. Den har också en annan karaktär än en vanlig kommersiellt betingad anställning, eftersom han inte är beroende av den för sin försörjning. Han och den huvudansvarige revisorn har diskuterat anställningen och de anser inte att den skulle ge upphov till några oberoendekonflikter i revisionsuppdraget. De har även stämt av frågan med revisionsbolagets juristenhet.

RN gör följande bedömning.

Enligt 12 § första stycket revisorslagen får en revisor endast vara anställd hos ett revisionsföretag eller ett sådant bolag som avses i 11 § andra stycket samma lag (s.k. ägarbolag). Om det finns särskilda skäl, får dock RN enligt 12 § andra stycket revisorslagen bevilja undantag från denna bestämmelse. Det som A-son har anfört som grund för sin ansökan får anses utgöra sådana särskilda skäl och han bör därför beviljas det begärda undantaget. Undantaget gäller tills vidare så länge som den familjesituation som han har beskrivit består.

Det bör noteras att detta beslut inte innebär något undantag från fortbildningskravet i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer. Beslutet innebär inte heller något undantag från kravet i 1 § RNs föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering att en revisor för att erhålla fortsatt auktorisation ska ha utövat ett visst antal timmar revisionsverksamhet.

RN förutsätter vidare att A-son i förekommande fall informerar den huvudansvarige revisorn om sådana omständigheter, kopplade till anställningen i assistansbolaget, som kan ha betydelse för prövningen av dennes opartiskhet och självständighet i det aktuella revisionsuppdraget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...