Innehåll

Dispens från anställningsförbudet för att kunna fungera som assistent åt eget barn med särskilda behov.

Revisorsnämnden beviljar auktoriserade revisorn A-son undantag från det s.k. anställningsförbudet i 12 § första stycket revisorslagen (2001:883).

Auktoriserade revisorn A-son har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om undantag från det s.k. anställningsförbudet i 12 § första stycket revisorslagen (2001:883). Han har som skäl för sin ansökan anfört följande.

Han har ett barn som har särskilda behov och som Försäkringskassan har beviljat ersättning för personlig assistans. Huvuddelen av assistansen sker genom ett privat bolag (assistansbolaget). Vid vissa tillfällen, exempelvis vid sjukdom eller personalförändringar hos assistansbolaget, måste dock han själv eller hans hustru fungera som assistenter. Han har en heltidstjänst som revisor på en revisionsbyrå men skulle nu därutöver behöva ta anställning hos assistansbolaget. Denna anställning skulle omfatta 20 procent av en heltidstjänstgöring.

Assistansbolaget har revisionsbyrån som revisor. Den huvudansvarige revisorn arbetar emellertid på ett annat kontor och inom ett annat affärsområde än han själv. De är inte heller personligen bekanta. Hans anställning hos assistansbolaget skulle, såväl för bolaget som för honom själv, vara av liten omfattning. Den har också en annan karaktär än en vanlig kommersiellt betingad anställning, eftersom han inte är beroende av den för sin försörjning. Han och den huvudansvarige revisorn har diskuterat anställningen och de anser inte att den skulle ge upphov till några oberoendekonflikter i revisionsuppdraget. De har även stämt av frågan med revisionsbolagets juristenhet.

RN gör följande bedömning.

Enligt 12 § första stycket revisorslagen får en revisor endast vara anställd hos ett revisionsföretag eller ett sådant bolag som avses i 11 § andra stycket samma lag (s.k. ägarbolag). Om det finns särskilda skäl, får dock RN enligt 12 § andra stycket revisorslagen bevilja undantag från denna bestämmelse. Det som A-son har anfört som grund för sin ansökan får anses utgöra sådana särskilda skäl och han bör därför beviljas det begärda undantaget. Undantaget gäller tills vidare så länge som den familjesituation som han har beskrivit består.

Det bör noteras att detta beslut inte innebär något undantag från fortbildningskravet i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer. Beslutet innebär inte heller något undantag från kravet i 1 § RNs föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering att en revisor för att erhålla fortsatt auktorisation ska ha utövat ett visst antal timmar revisionsverksamhet.

RN förutsätter vidare att A-son i förekommande fall informerar den huvudansvarige revisorn om sådana omständigheter, kopplade till anställningen i assistansbolaget, som kan ha betydelse för prövningen av dennes opartiskhet och självständighet i det aktuella revisionsuppdraget.