Innehåll

Varning då ett bolag som bedrev revisionsverksamhet och där revisorn var styrelseledamot och delägare hade haft underskott på sitt skattekonto vid upprepade tillfällen under flera års tid (tidsmässigt och beloppsmässigt begränsade dröjsmål).

1 Inledning

Revisorsinspektionen har i samband med handläggning av A-sons ansökan om fortsatt auktorisation inhämtat ett yttrande från Skatteverket. Av yttrandet framgår att X Revision AB (bolaget) – ett bolag som bedriver revisionsverksamhet och i vilket A-son är styrelseledamot – under flera års tid vid upprepade tillfällen har haft underskott på sitt skattekonto. Underskottet har fått till följd att Skatteverket skickat betalningsuppmaningar till bolaget.

Uppgifterna har föranlett Revisorsinspektionen att öppna detta disciplinärende.

2 Revisorsinspektionens utredning

2.1 Skattekontot

Revisorsinspektionen har tagit del av skattekontoutdrag avseende bolaget för perioden den 1 januari 2012–26 september 2017. Av dessa framgår bland annat följande.

Under år 2012 redovisades totalt 14 transaktioner avseende kostnadsränta och 11 transaktioner avseende intäktsränta på skattekontot. Nettoräntan för perioden uppgick till –1.601 kr.

Den 5 maj 2012 överlämnades en skuld på skattekontot om 25.654 kr till Kronofogdemyndigheten.

År 2013 redovisades totalt 12 transaktioner avseende kostnadsränta och 4 transaktioner avseende intäktsränta på skattekontot. Nettoräntan för perioden uppgick till –2.604 kr.

År 2014 redovisades 14 transaktioner avseende kostnadsränta och 11 transaktioner avseende intäktsränta på skattekontoutdraget. Nettoräntan för perioden uppgick till –1.988 kr.

År 2015 redovisades 12 transaktioner avseende kostnadsränta och 13 avseende intäktsränta på skattekontoutdraget. Nettoräntan för perioden uppgick till 1.811 kr.

År 2016 påfördes förseningsavgift avseende för sent inlämnad skattedeklaration vid två tillfällen, den 13 juni avseende redovisningsmånad mars 2016 och den 12 oktober avseende redovisningsmånad juli 2016. Skattekontot visade totalt 14 poster avseende kostnadsränta och 12 poster avseende intäktsränta. Nettoräntan för perioden uppgick till 4.257 kr. En skuld på skattekontot om 26.429 kr överlämnades den 2 juli 2016 till Kronofogdemyndigheten.

Under perioden den 1 januari – 26 september 2017 påfördes kostnadsränta vid 9 tillfällen och intäktsränta vid 1 tillfälle. Nettoräntan för perioden uppgick till –508 kr. Betalningsdröjsmålen uppgick till mellan en och sju dagar.

2.2 A-sons yttrande

A-son har uppgett följande.

Merparten av verksamheten i bolaget överläts från och med den 1 januari 2015 till X Revision 2 AB där han är en av delägarna. Efter överlåtelsen har omfattningen av den kvarvarande verksamheten i bolaget varit begränsad.

En anställd har fram till år 2017 skött redovisning och administration i bolaget. I samband med förfallodatum för inbetalning och redovisning av skatt och avgifter har den anställde tagit fram underlag för att kunna upprätta deklarationen och göra inbetalningen. Den anställde har inte alltid löpande kontrollerat mot skattekontoutdragen, så vid exempelvis rättelser har inte underskott noterats. Vid betalningsuppmaningar från Skatteverket noterades förfallodatum och skulden reglerades. Överföringarna till Kronofogdemyndigheten berodde på att medarbetaren inte var observant på när underskott efter självrättelser belastade skattekontot.

De försenade inlämningarna av skattedeklarationer under år 2016 berodde på den mänskliga faktorn; medarbetaren var bortrest och missade redovisningen och inbetalningen. Förseningar och underskott åtgärdades så fort bolaget hade blivit varse misstagen. Från och med år 2017 har han själv skött all administration i bolaget, inklusive redovisning och inbetalning till Skatteverket.

3 Revisorsinspektionens bedömning

3.1 Tillämpliga regler

Av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) framgår att om en revisor åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare för ett revisionsföretag, får varning ges. Om det är tillräckligt, får Revisorsinspektionen i stället ge en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Av förarbetena framgår att bestämmelserna i 32 § andra stycket revisorslagen är tillämpliga inte bara när det är fråga om åsidosättanden inom ramen för revisionsverksamhet utan bestämmelserna aktualiseras också om en revisor har överträtt revisorslagens bestämmelser vid eller genom utövande av annan verksamhet. Även andra överträdelser av god revisorssed utanför revisionsverksamheten kan föranleda att en revisor blir föremål för disciplinära åtgärder. Bestämmelserna om revisorns ansvar som ställföreträdare för revisionsföretag är i första hand avsedd för fall då någon skyldighet mot det allmänna inte har fullgjorts, t.ex. om revisionsföretaget inte har skött deklarationer eller inbetalning av skatt på ett korrekt sätt. Den möjlighet som revisorslagen ger att i ett sådant fall upphäva auktorisationen eller godkännandet torde enligt förarbetena kunna bli aktuell t.ex. om revisorn upprepade gånger har försummat förelägganden att avge deklaration eller kontrolluppgifter eller att betala in skatter.1

Vid den disciplinära bedömningen har Revisorsinspektionen även att beakta 32 § fjärde stycket revisorslagen enligt vilket en revisor inte får ges varning eller erinran om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år innan revisorn bereddes tillfälle att yttra sig i ärendet. A-son fick del av Revisorsinspektionens första föreläggande senast den 23 oktober 2017.

Händelser som inträffat före den 23 oktober 2012 kan därför inte läggas till grund för varning eller erinran.

Prop. 2000/01:146 s. 111.

3.2 Revisorsinspektionens bedömning

A-son bedriver sin revisionsverksamhet genom ett aktiebolag. Han är ställföreträdare för bolaget och har därmed ansvaret för att bolagets skyldigheter mot det allmänna fullgörs.

De underlag i form av skattekontoutdrag som Revisorsinspektionen har tagit in i ärendet utvisar att bolaget, där A-son varit ensam styrelseledamot, vid flera tillfällen under den granskade perioden har underlåtit att betala in skatter och avgifter i tid.

A-son har alltså åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för ett revisionsföretag. Det förhållande att aktiviteten i bolaget har varit av begränsad omfattning efter överlåtelsen av merparten av verksamheten till X Revision 2 AB förändrar inte den bedömningen. A-son ska därför meddelas en disciplinär åtgärd.

3.3 Val av disciplinär åtgärd

Den omständigheten att en revisor inte följer gällande regelverk i sin egen verksamhet är i sig allvarligt. I förevarande fall har misskötseln dessutom skett inom ett område där revisorer i sin yrkesutövning har en lagstadgad skyldighet att påtala fel och brister hos sina revisionsklienter, se 9 kap. 34 § aktiebolagslagen (2005:551). Försummelser av detta slag har i flera tidigare disciplinärenden föranlett Revisorsinspektionen att upphäva revisorns auktorisation eller godkännande.2

Som ställföreträdare för bolaget ansvarar A-son för de bristande rutiner som under flera års tid har medfört ett stort antal betalningsdröjsmål och, vid två tillfällen, förseningsavgifter. Dröjsmålen har lett till att bolaget har restförts hos Kronofogdemyndigheten. Omständigheterna är därmed mycket besvärande för A-son. Med beaktande av att dröjsmålen i många fall har varit tidsmässigt och beloppsmässigt förhållandevis begränsade är omständigheterna dock inte synnerligen försvårande och bör därför inte föranleda ett upphävande av hans auktorisation. De försummelser som ligger i tiden efter den 23 oktober 2012 bör emellertid medföra en varning.

I detta sammanhang kan noteras att Revisorsinspektionen, i situationer där en revisor har åsidosatt sina skyldigheter på ett så allvarligt sätt som här är fallet, brukar följa upp – inom ramen för myndighetens riskbaserade tillsyn – hur revisorn bedriver sin verksamhet.

Se exempelvis disciplinärende dnr 2011-1495.