Prop. 2002/03:5 Vissa mervärdesskattefrågor, m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483), vilka i huvudsak syftar till att ytterligare anpassa regelverket till EG:s mervärdesskattesystem.

Följande förslag rör mervärdesskattelagen.

Bestämmelsen om undantag från skatteplikt för försäkringstjänster föreslås ändrad på så sätt att försäkrings- och återförsäkringstransaktioner undantas oavsett vem som är försäkringsgivare.

Bestämmelsen om undantag från skatteplikt vid framställning av periodiska publikationer och tjänster i samband därmed ändras till att även omfatta tjänster tillhandahållna av någon annan än den tekniske framställaren.

Det föreslås att förmedling av sådana tjänster som avses i 5 kap. 6 § första stycket mervärdesskattelagen (dvs. kulturella aktiviteter, transportanknutna tjänster m.fl.) som huvudregel skall anses omsatta i det land där den bakomliggande tjänsten utförs.

Det föreslås att omsättningsland för försäkringstjänster, däribland återförsäkringstjänster, skall vara den plats där kunden är etablerad.

Vidare föreslås att arbete som utförs på lös egendom som förvärvas i Sverige eller förs in hit för att sådant arbete skall utföras, under vissa förutsättningar inte skall beskattas i Sverige. Det föreslås också ändringar när det gäller reparation eller leverans av varor i Sverige inom ramen för ett garantiåtagande som en utländsk företagare gjort.

Dessutom föreslås flera ändringar som rör bestämmelserna om beskattningsunderlag. En ändring är att bidrag som utbetalas av en tredje person och som anses direkt kopplade till priset för en viss transaktion skall ingå i beskattningsunderlaget. En annan ändring är att vid uttag av varor och vid vissa gemenskapsinterna förvärv skall beskattningsunderlaget, i de fall inköpsvärde saknas, utgöras av självkostnadspriset, i stället för tillverkningskostnaden. Ändringar föreslås också i reglerna om beskattningsunderlag med avseende på vissa rabatter samt vid vissa återimportfall.

Härutöver föreslås en ändring av definitionen av begagnade varor för vinstmarginalbeskattningen såvitt gäller ädelmetaller.

Vidare föreslås en ändring när det gäller rätten till återbetalning av ingående skatt som avser förvärv eller import av varor och tjänster som hänför sig till omsättning i ett annat EG-land. Jämfört med i dag skall som en ytterligare förutsättning för rätt till återbetalning gälla att omsättningen är skattepliktig i det land där omsättningen sker.

Slutligen föreslås vissa justeringar i mervärdesskattelagen av i huvudsak redaktionell art.

Enligt förslaget om ändring i skattebetalningslagen skall Riksskatteverket ges rätt att förelägga den som är skyldig att lämna en periodisk sammanställning att lämna eller komplettera den. Föreläggandet skall kunna förenas med vite.

I propositionen föreslås också att nystartade företag på begäran skall få uppskov i tre månader med betalningen av preliminär skatt, om inte särskilda skäl talar emot det.

I propositionen föreslås ett antal ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229). Bl.a. höjs beloppsgränsen för skattefria minnesgåvor till 10.000 kronor. Ett annat förslag är att statliga riskgarantier som utgår till totalförsvarspliktiga och anställda inom Polisens utlandsstyrka skall vara skattefria. Vidare föreslås en utvidgning av utrymmet för vissa skattefria arbetsmarknadsersättningar.

Propositionen innehåller slutligen ett förslag om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...