Prop. 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till hur de delar av rådets direktiv 2005/19/EG av den 17 februari 2005 om ändring av direktiv 90/434/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater (fusionsdirektivet) som inte tidigare är genomförda, nu bör genomföras i svensk lagstiftning.

Ett nytt förfarande, partiella fissioner, omfattas genom ändringsdirektivet av fusionsdirektivets tillämpningsområde. I propositionen lämnas förslag till skatteregler för partiella fissioner. En partiell fission föreslås i inkomstskattelagen (1999:1229) definieras som en omstrukturering där ett företag överlåter tillgångarna i en eller flera verksamhetsgrenar till ett annat företag. Det överlåtande företaget skall behålla minst en verksamhetsgren. Ersättningen skall vara marknadsmässig och lämnas till ägarna av andelarna i det överlåtande företaget, antingen i form av andelar i det övertagande företaget eller i form av pengar. Det överlåtande företaget skall inte beskattas för överlåtelsen av verksamheten till det övertagande företaget. Det övertagande företaget tar över det överlåtande företagets skattemässiga värden på tillgångarna. Ersättningen till andelsägarna i det överlåtande företaget skall enligt förslaget behandlas som utdelning, men inte föranleda beskattning hos mottagaren om den utgår i form av andelar i det övertagande företaget. Anskaffningsutgiften på andelarna i det överlåtande företaget skall fördelas mellan dessa andelar och mottagna andelar i det övertagande företaget.

Om det överlåtande företaget vid en partiell fission är ett fåmansföretag tillämpas även särskilda regler för andelsägarna.

Svenska ekonomiska föreningar, svenska ömsesidiga försäkringsföretag och svenska sparbanker föreslås kunna delta fullt ut vid en fusion, fission, partiell fission, verksamhetsavyttring respektive ett andelsbyte.

De utländska associationsformer som genom ändringar i fusionsdirektivet omfattas av bestämmelserna i direktivet föreslås infogas i motsvarande förteckning i svensk rätt. Vissa av dessa kan komma att behandlas som s.k. skattemässigt transparenta företag. Om en utländsk association inte är en utländsk juridisk person i inkomstskattelagens mening, föreslås att associationen inte omfattas av bestämmelserna om uppskov med beskattningen, men att avdrag för respektive avräkning av utländsk skatt ges i vissa fall.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...