Prop. 2010/11:58 Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att alkolås ska undantas från sådan extrautrustning som höjer förmånsvärdet vid beräkningen av värdet av bilförmån. Förslaget är en del i strategin för att stimulera till att alkolås blir mer accepterat och använt i samhället.

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.