Innehåll

Skattenytt nr 4 1990 s. 245

Replik till Urban Rydin

I Skattenytt 1–2/1990 s. 36 har Urban Rydin tagit upp frågan om när tvångssparat belopp ska deklareras och taxeras. Spörsmålet synes upphängt kring problemställningen när det tvångssparade beloppet kan anses tillgängligt för lyftning. På s. 37 berör Rydin förhållandet att tvångssparandet skulle kunna ses som en del av den lön som arbetsgivaren innehåller i form av preliminärskatt. Rydin avvisar dock en likställighet mellan de båda beloppen eftersom tvångssparandet inte utgör en skatt.

Det problem som Rydin behandlar har inte tagits upp av riksskatteverket (RSV) i dess rekommendationer m.m. om tillämpning av lagen om tillfälligt sparande (RSV Du 1989:7). Svaret på Rydins fråga finns däremot i finansutskottets betänkande 1988/1989:FiU 30 s. 60 där det läses:

Till sist bör nämnas att det förhållandet att erlagt sparbelopp inte kunnat disponeras av den skattskyldige under inkomståret inte bör föranleda att motsvarande inkomst ska anses ha uppburits först ett senare år. Den motsvarande inkomsten ska i stället tas upp till beskattning för det år som sparandet avser. Enligt utskottets mening behöver detta inte föranleda någon justering i kommunalskattelagen.

Det kan tilläggas att för 1990 något problem egentligen inte existerar eftersom sparavdraget inbakats i preliminärskattetabellerna. Kring tvångssparandet gäller f ö rent allmänt att bestämmelserna i uppbördslagen tillämpas i den mån inte särskilda regler ges (SFS 1989:474, par 7).

C-E Gustafsson

C-E Gustafsson är fil mag och journalist i Malmö.