Skattenytt nr 1–2 1991 s. 3

Nyheter i skattelagstiftningen vid 1991 års taxering

Den stora nyheten under 1990 var naturligtvis skattereformen. Den skall tillämpas fr.o.m. 1992 års taxering. Ett antal andra ändringar har dock gjorts inför 1991 års taxering. Nedan återfinns en förteckning över de flesta av dessa.

Skatteskalan vid 1991 års taxering

SFS 1989:1016

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Beloppen nedan utgår från beskattningsbar inkomst

Grundbelopp

Skatt

0−75.000

0+3 %

75.000−

2.350+10 %

Tilläggsbelopp

140.000−190.000

0+14 %

190.000−

7.000+25 %

Beskattningsbar ink.

Marg.skatt

0− 5.000

33

75.000−140.000

40

140.000−190.000

54

190.000−

65

Extra avdrag för folkpensionärer

SFS 1990:117

SkU 1989/90:22

Prop. 1989/90 bil. 1

Arbetsinkomster skall vid 1991 års taxering inte reducera en folkpensionärs extra avdrag.

Lagen om skatteflykt – fortsatt giltighet

SFS 1989:1037

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Lagen mot skatteflykt har förlängts att gälla t.o.m. år 1990.

Personalkonvertibler

SFS 1989:1017

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Vid fastställandet av ev. förmån av att förvärva värdepapper (exempelvis konvertibelt skuldebrev), skall hänsyn även tas till förväntningsvärdet av att vid ett senare tillfälle förvärva egendom till visst pris.

Bilförmån

SFS 1989:1017

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Bilförmån höjs till 30 % av nybilspris, treårsbilarna till 25 %.

Tjänsteresor

SFS 1989:1017

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Skatteplikt införs för endagstraktamenten, dvs. förrättningar utan övernattning.

Avdrag för resor till och från arbetet

SFS 1990:1451

SkU 1990/91:10

Prop. 1990/91:54

Avdraget för kostnad för resor med egen bil mellan bostad och arbetsplats har höjts till 11 kr per mil 1990 och 12 kr per mil 1991.

Schablonintäkt för villa

SFS 1989:1017

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Schablonintäkten sänktes vid 1991 års taxering till 1,5 % av taxeringsvärdet.

Aktievinstbeskattningen

SFS 1989:1017

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Reavinstbeskattningen på äldre aktier höjs från 40 till 50 %. Avdragsrätten för reaförlust på både yngre och äldre aktier blir 50 %. Reglerna trädde ikraft 1 januari 1990.

Pensionsförsäkringar

SFS 1989:1018

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Vid 1991 års taxering medges avdrag för erlagd pensionsförsäkringspremie med endast 75 %.

Internationell beskattning

SFS 1989:1039

SkU 1989/90:16

Prop. 1989/90:47

En definition av begreppet utländskt bolag har införts. Som utländskt bolag skall anses sådan utländsk juridisk person som omfattas av ingångna dubbelbeskattningsavtal. Fysisk person som inte är bosatt i Sverige skall beskattas för lön, arvode m.m. från annan arbetsgivare eller uppdragsgivare än svenska staten eller svensk kommun, i den mån inkomsten förvärvats på grund av verksamhet här i riket. Styrelsearvoden och annan liknande ersättning som person bosatt i utlandet uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person skall beskattas här.

Nytt nordiskt dubbelbeskattningsavtal

SFS 1990:933 och 957

SkU 1989/90:12

Prop. 1989/90:33

Ett nytt dubbelbeskattningsavtal avseende inkomst och förmögenhet har träffats mellan Sverige och Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Island. Avtalet gäller inkomster som förvärvas i 1 januari 1990 eller senare.

Dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna beträffande skatter på arv och på gåva

SFS 1989:899

SkU 1989/90:13

Prop. 1989/90:39

Ett nytt nordiskt dubbelbeskattningsavtal har träffats mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och gåva.

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

SFS 1989:901

SkU 1988/89:39

Prop. 1988/89:145

Ett nytt dubbelbeskattningsavtal har träffats mellan Sverige och Cypern. Det gäller från 1 januari 1988.

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

SFS 1989:900

SkU 1988/89:39

Prop. 1988/89:145

Ett nytt dubbelbeskattningsavtal har träffats mellan Sverige och Filippinerna. Det gäller från 1 januari 1990.

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien

SFS 1989:691, 813

SkU 1988/89:39

Prop. 1988/89:145

Ett nytt dubbelbeskattningsavtal har träffats mellan Sverige och Indonesien. Det gäller från 1 januari 1990.

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand

SFS 1989:676, 814

SkU 1988/89:32

Prop. 1988/89:120

Ett nytt dubbelbeskattningsavtal har träffats mellan Sverige och Thailand. Det gäller från 1 januari 1990.

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

SFS 1989:894

SkU 1989/90:2

Prop. 1988/89:146

Ett dubbelbeskattningsavtal har träffats mellan Sverige och Zimbabwe. Det gäller från 1 januari 1990.

Primäravdraget avskaffas

SFS 1989:1017

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Primäravdraget avskaffas för beskattningsår som påbörjats efter 31 december 1989.

Investeringsreserv

SFS 1990:685

SkU 1989/90:30

Prop. 1989/90:10

Lagen om allmän investeringsreserv har upphört att gälla. Sista tillåtna avsättning är i bokslut den 29 april 1990. Lagen tillämpas dock alltjämt i fråga om avsättningar som skett tidigare.

Avskrivning på skeppskontrakt

SFS 1989:1023

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Avdraget för avskrivning på skeppskontrakt avskaffas från utgången av 1989. De gamla reglerna gäller dock vid 1991 års taxering om skriftligt avtal träffats före 14 november 1989.

Förmögenhetsskatt

SFS 1989:1026

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Förmögenhetsskatteskalan ändras vid 1991 års taxering till:

Beskattningsbar förmögenhet

Skatt

  800.000−1.600.000

0+1,5 %

1.600.000−3.600.000

12.000+2,5 %

3.600.000−

62.000+3,0 %

Begränsningsregeln har inte ändrats.

Fastighetsskatt

SFS 1989:476, 1019

SkU 1989/90:70

FiU 1988/89:30

Prop. 1989/90:50

Underlaget för fastighetsskatten för hyreshus höjs vid 1991 års taxering från 55 till 65 procent av taxeringsvärdet. Höjningen gäller inte i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före 1 januari 1990. För hyresfastigheter som huvudsakligen består av lokaler har fastighetsskatten höjts tillfälligt vid 1991 års taxering i Stockholm-Uppsala-området till 100 procent av taxeringsvärdet. Höjningen gäller Uppsala och Håbo kommuner i Uppsala län samt annan kommun i Stockholms län än Norrtälje och Södertälje. Denna höjning gäller inte i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före 1 juli 1989.

Höjd och utvidgad investeringsskatt

SFS 1990:147

SkU 1989/90:27

Prop. 1989/90:96

Området för tillämpning av den ej avdragsgilla investeringsskatten för vissa byggnadsarbeten har utvidgats och inskränkts under året. Den har tidigare gällt i samtliga kommuner i Stockholms län utom Norrtälje och Södertälje samt Uppsala och Håbo kommuner i Uppsala län och utvidgades den 8 februari 1990 med Kungsbacka, Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Mölndals, Partilles, Stenungsunds, Ale och Lerums kommuner, samtidigt som skatten höjdes till 30 %. Dessförinnan var den 10 %.

Kommunerna i Göteborgsområdet undantogs den 1 oktober 1990 (SFS 1990:840, FiU 1989/90:40) och Nynäshamn den 1 januari 1991.

Vinstskatt

SFS 1989:346

SkU 1988/89:33

Prop. 1988/89:132

För brutna räkenskapsår skall betalas vinstskatt vid 1991 ars taxering. Skatt utgår med 15 % av beskattningsunderlaget. Detta utgörs av vinstdelningsunderlaget sedan detta justerats med bl.a. avsättningar till allmän investeringsfond.

Höjd mervärdesskatt

SFS 1989:1027

SkU 1989/90:10

Prop. 1989/90:50

Full moms tas ut för hotell och restauranger. Mervärdesskatt införs på vatten, avlopp och sophämtning, allt från 1 januari 1990. Från 1 mars 1990 tas moms ut på energi.

SFS 1990:575

FiU 1989/90:40

Prop. 1989/90:150 bil. 5

Mervärdesskatten höjs till 20 % av beskattningsvärdet (25 % pålägg) under tiden 1 juli 1990–31 december 1991.

Mervärdesskatt – förskottsinbetalning

SFS 1990:29

SkU 1989/90:21

Prop. 1989/90:73

Skattskyldighet till mervärdesskatt inträder, när en vara levereras, en tjänst tillhandahålls eller när ett uttag sker. Erhålls dessförinnan vederlag helt eller delvis för beställd vara eller tjänst, inträder skattskyldighet för vederlag, när det inflyter kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige tillgodo. Ovanstående gäller endast om den beställda varan eller tjänsten är skattepliktig, när vederlaget erhålls.

De nya bestämmelserna tillämpas på vederlag som mottagits den 12 januari 1990 eller senare.

Återbetalning av moms

SFS 1990:797–798

Mervärdesskatt skall återbetalas om den gäller teletjänst, vatten, el, avloppsrening eller sophämtning för fastighet som är avsedd för beskickning, konsulat eller liknande.

Lagen gäller fr.o.m. den 1 augusti 1990 och tillämpas avseende återbetalning av moms på telefontjänster från den 1 januari 1991.

Regler om återbetalning av moms på bränsle har införts. De gäller bränsle som köpts efter utgången av juli månad 1990.

Arbetsmiljöavgift

SFS 1989:484

FiU 1988/89:30

En arbetsmiljöavgift på 1,5 % tas ut 1 september 1989–31 december 1990. Egenavgifterna undantogs.

Nedsättning av socialavgifter m.m. i Norrbottens län

SFS 1990:810

AU 1989/90:13

Prop. 1989/90:76

Den nedsättning av socialavgifter med 10 procentenheter och allmän löneavgift som gäller vissa delar av Norrbottens län och som avser folkpensions- och barnomsorgsavgifterna skall också omfatta sjukförsäkringsavgiften.

Den nya regeln tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1990.

Omsättningsskatten på värdepapper

SFS 1990:112

SkU 1989/90:25

Prop. 1989/90:83

Fr.o.m. den 15 april 1990 har omsättningsskatten på pennings- och obligationsmarknaden i fråga om andra värdepapper än premieobligationer slopats. Fondkommissionärernas handel med aktier m.m. för egen räkning undantas från skatten.

Ny taxeringslag

SFS 1990:324

SkU 1989/90:32

Prop. 1989/90:74

En ny taxeringslag har trätt i kraft den 30 juni 1990. Den tillämpas första gången på ärenden och mål som avser 1991 års taxering. Den innebär i korthet att ett omprövningsförfarande införs (omprövning av beslut till den skattskyldiges fördel kan fattas inom fem år efter taxeringsåret och till nackdel inom ett år), beloppsprocessen ersätts med sakprocess och skatteförvaltningen omorganiseras.

SFS 1990:1317

SkU 1990/91:7

Prop. 1990/91:46

Motsvarande omprövningsförfarande har införts när det gäller uppbörd av inkomstskatter och socialavgifter.

Självdeklaration och kontrolluppgifter

SFS 1990:325

SkU 1989/90:32

Prop. 1989/90:70

En ny lag om självdeklaration och kontrolluppgifter gäller från 1991 års taxering. Reglerna är till stor del hämtade från den gamla taxeringslagen.

Gunnar Rabe

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...