Innehåll

Skattenytt nr 9 1991 s. 555

Begränsningsregeln i nya skattesystemet

Förutsättningarna för en begränsningsregel har förändrats genom skattereformen, men med hänsyn till fortsatta överväganden om förmögenhetsbeskattningen finns begränsningsregeln kvar. Denna artikel gör inte anspråk på att vara uttömmande när det gäller situationer där begränsningsregeln får effekt. Här kommer endast vissa effekter som uppstår genom att marginalskatten varierar mellan 75 %, 30 % och 0 % att behandlas.

Med konstant inkomst måste förmögenheten 1991 vara större än tidigare för att begränsningsregeln skall bli tillämplig. Detta beror på att marginalskatten är lägre i år och att det därför finns större utrymme för förmögenhetsskatten inom de 75 % som utgör spärrbeloppet.

Formler och tabeller som redovisas nedan är användbara vid avgöranden om t.ex. en vinst på aktier kan realiseras utan att den totala skatten blir högre, dvs marginalskatten är 0 %. Ett annat tänkbart exempel är att en realisationsvinst kommer att beskattas med 75 % under 1991 men med lägre skattesats 1992. Det är kanske lämpligt att om möjligt uppskjuta försäljningen till nästa år.

I lagen om begränsning av skatt i vissa fall finns regler som förhindrar att det sammanlagda skatteuttaget blir för högt.

Begränsningsregeln gäller för fysisk person, som varit bosatt i Sverige under hela eller någon del av beskattningsåret, och för dödsbo efter den som vid sin död var bosatt i Sverige.

Begränsningsregeln blir tillämplig när skattebeloppet överstiger det s.k. spärrbeloppet.

Med skattebelopp avses förmögenhetsskatt, statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt och inbetald sjömansskatt.

Spärrbeloppet beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten och inkomsten av kapital. I förekommande fall skall förvärvsinkomsten ökas med sjömansinkomst och dagpenning som är skattepliktig enligt lagen om sjömansskatt. Beräkningen skall ske för vardera maken för sig utan hänsyn till den andres inkomster. Däremot skall största tillåtna nedsättning av förmögenhetsskatten beräknas för makarna (och eventuella barn) gemensamt.

Spärrbeloppet för inkomståret 1991 utgör 75 % av summan av

1. den justerade beskattningsbara förvärvsinkomsten och

2. inkomsten av kapital.

Skattebeloppet som skall jämföras med spärrbeloppet är skatten före skattereduktioner. Underskott av kapital påverkar inte heller spärrbeloppet.

Nedsättning sker av statlig förmögenhetsskatt, statlig inkomstskatt på kapitalinkomst och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst i nu angiven ordning om inte en annan ordning kan antas vara förmånligare för den skattskyldige. Förmögenhetsskatten får inte nedsättas så att skatten blir lägre än skatten på halva den beskattningsbara förmögenheten.

Nedanstående tabell visar vid vilken förmögenhet begränsningsregeln blir tillämplig för angiven förvärvsinkomst samt vid vilken förmögenhet endast kommunalskatt och skatt på halva förmögenheten betalas.

Beskattningsbar förvärvsink. kr

Inkomstskatt kr (kom 30)

Förmögenhetsskatt kr

Skatt enligt begränsningsregeln kr (75 %)

Förmögenhet kr

10.000

  3.100

  4.400

  7.500

1.093.000–2.200.000

50.000

 15.100

 22.400

 37.500

2.016.000–4.040.000

100.000

 30.100

 44.900

 75.000

2.916.000–5.840.000

170.000

 51.100

 76.400

127.500

4.080.000–8.166.000

200.000

 66.100

 83.900

150.000

4.330.000–9.066.000

300.000

116.100

108.900

225.000

5.163.000–12.066.000

400.000

166.100

133.900

300.000

5.996.000–15.066.000

500.000

216.100

158.900

375.000

6.830.000–18.066.000

600.000

266.100

183.900

450.000

7.663.000–21.066.000

Exempel: Om beskattningsbar förvärvsinkomst är 300.000 kr kan förmögenheten variera mellan 5.163.000–12.066.000 kr med oförändrad total skatt 225.000 kr.

Nedanstående tabell visar vid vilken förmögenhet begränsningsregeln blir tillämplig för angiven kapitalinkomst samt vid vilken förmögenhet endast skatt på halva förmögenheten betalas.

Kapitalinkomst kr

Inkomstskatt kr (30 %)

Förmögenhetsskatt kr

Skatt enligt begränsningsregeln kr (75 %)

Förmögenhet kr

10.000

  3.000

  4.500

  7.500

 1.100.000–2.600.000

50.000

 15.000

 22.500

 37.500

 2.020.000–5.240.000

100.000

 30.000

 45.000

 75.000

 2.920.000–8.066.000

170.000

 51.000

 76.500

127.500

 4.083.000–11.566.000

200.000

 60.000

 90.000

150.000

 4.533.000–13.066.000

300.000

 90.000

135.000

225.000

 6.033.000–18.066.000

400.000

120.000

180.000

300.000

 7.533.000–23.066.000

500.000

150.000

225.000

375.000

 9.033.000–28.066.000

600.000

180.000

270.000

450.000

10.533.000–33.066.000

Exempel: Om kapitalinkomsten är 100.000 kr kan förmögenheten variera mellan 2.920.000–8.066.000 kr med oförändrad total skatt 75.000 kr.

Om den beskattningsbara förvärvsinkomsten understiger eller är lika med 170.000 kr kan följande formel användas för beräkning av kapitalinkomst eller förmögenhet vid vilken begränsningsregeln blir tillämplig.

20F = 9z + 9y - 2.000

där

z = beskattningsbar förvärvsinkomst under eller = 170.000

y = kapitalinkomst

F = förmögenhetsskatt på hela förmögenheten

Kommunalskatt 30 kr

Förmögenhet kr

Beskattningsbar förvärvsinkomst kr

10.000

50.000

100.000

150.000

170.000

Kapitalinkomst kr

 1.000.000

 2.000.000

39.111

 3.000.000

94.666

54.666

4.666

 4.000.000

154.666

114.666

64.666

14.666

 5.000.000

221.333

181.333

131.333

81.333

61.333

 6.000.000

288.000

248.000

198.000

148.000

128.000

 7.000.000

354.666

314.666

264.666

214.666

194.666

 8.000.000

421.333

381.333

331.333

281.333

261.333

 9.000.000

488.000

448.000

398.000

348.000

328.000

10.000.000

554.666

514.666

464.666

414.666

394.666

15.000.000

888.000

848.000

798.000

748.000

728.000

20.000.000

1.221.333

1.181.333

1.131.333

1.081.333

1.061.333

25.000.000

1.554.666

1.514.666

1.464.666

1.414.666

1.394.666

30.000.000

1.888.000

1.848.000

1.798.000

1.748.000

1.728.000

35.000.000

2.221.333

2.181.333

2.131.333

2.081.333

2.061.333

40.000.000

2.554.666

2.514.666

2.464.666

2.414.666

2.394.666

45.000.000

2.888.000

2.848.000

2.798.000

2.748.000

2.728.000

50.000.000

3.221.333

3.181.333

3.131.333

3.081.333

3.061.333

55.000.000

3.554.666

3.514.666

3.464.666

3.414.666

3.394.666

60.000.000

3.888.000

3.848.000

3.798.000

3.748.000

3.728.000

65.000.000

4.221.333

4.181.333

4.131.333

4.081.333

4.061.333

70.000.000

4.554.666

4.514.666

4.464.666

4.414.666

4.394.666

Exempel: Om förmögenheten är 10.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 150.000 kr blir begränsningsregeln tillämplig när kapitalinkomster understiger 414.666 kr.

Om den beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger 170.000 kr får formeln följande utseende.

20F = 5x + 9y + 678.000

där x = beskattningsbar förvärvsinkomst (över 170.000)

Förmögenhet kr

Beskattningsbar förvärvsinkomst kr

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Kapitalinkomst kr

 4.000.000

 5.000.000

44.666

 6.000.000

111.333

55.777

222

 7.000.000

178.000

122.444

66.888

11.333

 8.000.000

244.666

189.111

133.555

78.000

22.444

 9.000.000

311.333

255.777

200.222

144.666

89.111

10.000.000

378.000

322.444

266.888

211.333

155.777

15.000.000

711.333

655.777

600.222

544.666

489.111

20.000.000

1.044.666

989.111

933.555

878.000

822.444

25.000.000

1.378.000

1.322.444

1.266.888

1.211.333

1.155.777

30.000.000

1.711.333

1.655.777

1.600.222

1.544.666

1.489.111

35.000.000

2.044.666

1.989.111

1.933.555

1.878.000

1.822.444

40.000.000

2.378.000

2.322.444

2.266.888

2.211.333

2.155.777

45.000.000

2.711.333

2.655.777

2.600.222

2.544.666

2.489.111

50.000.000

3.044.666

2.989.111

2.933.555

2.878.000

2.822.444

55.000.000

3.378.000

3.322.444

3.266.888

3.211.333

3.155.777

60.000.000

3.711.333

3.655.777

3.600.222

3.544.666

3.489.111

65.000.000

4.044.666

3.989.111

3.933.555

3.878.000

3.822.444

70.000.000

4.378.000

4.322.444

4.266.888

4.211.333

4.155.777

Exempel: Om förmögenheten är 7.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 300.000 kr blir begränsningsregeln tillämplig när kapitalinkomster understiger 122.444 kr.

Genom de nya skatteregler som gäller från och med 1991 kan marginalskatten i begränsningsregeln variera från 75 % eller 30 % (= kommunal skattesats) till 0 %.

Med följande formel kan beräknas hur stor den beskattningsbara förvärvsinkomsten skall vara för att bara kommunalskatt (30 %) och skatt på halva förmögenheten skall betalas.

x = 20f/9

där

x = beskattningsbar förvärvsinkomst

f = förmögenhetsskatt på halva förmögenheten

På samma sätt kan beräknas hur stor kapitalinkomsten skall vara för att endast förmögenhetsskatt på halva förmögenheten skall betalas.

y = 4f/3

där y = kapitalinkomst

Finns både förvärvsinkomst och kapitalinkomst används följande formel för att beräkna den gräns då bara kommunalskatt och skatt på halva förmögenheten betalas.

y = 20f - 9x/15

Vid nedanstående förmögenhet, förvärvsinkomst och kapitalinkomst betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten.

Förmögenhet kr

Beskattningsbar förvärvsinkomst kr

10.000

50.000

100.000

150.000

170.000

Kapitalinkomst kr

 2.000.000

 3.000.000

8.000

 4.000.000

23.333

 5.000.000

40.000

16.000

 6.000.000

56.666

32.666

2.666

 7.000.000

73.333

49.333

19.333

 8.000.000

92.666

68.666

38.666

8.666

 9.000.000

112.666

88.666

58.666

28.666

16.666

10.000.000

132.666

108.666

78.666

48.666

36.666

15.000.000

232.666

208.666

178.666

148.666

136.666

20.000.000

332.666

308.666

278.666

248.666

236.666

25.000.000

432.666

408.666

378.666

348.666

336.666

30.000.000

532.666

508.666

478.666

448.666

436.666

35.000.000

632.666

608.666

578.666

548.666

536.666

40.000.000

732.666

708.666

678.666

648.666

636.666

45.000.000

832.666

808.666

778.666

748.666

736.666

50.000.000

932.666

908.666

878.666

848.666

836.666

55.000.000

1.032.666

1.008.666

978.666

948.666

936.666

60.000.000

1.132.666

1.108.666

1.078.666

1.048.666

1.036.666

65.000.000

1.232.666

1.208.666

1.178.666

1.148.666

1.136.666

70.000.000

1.332.666

1.308.666

1.278.666

1.248.666

1.236.666

Exempel: Om förmögenheten är 10.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 150.000 kr betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten när kapitalinkomster uppgår till eller understiger 48.666 kr.

Vid nedanstående förmögenhet, förvärvsinkomst och kapitalinkomst betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten.

Förmögenhet kr

Beskattningsbar förvärvsinkomst kr

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Kapitalinkomst kr

 9.000.000

10.000.000

18.666

15.000.000

118.666

58.666

20.000.000

218.666

158.666

98.666

38.666

25.000.000

318.666

258.666

198.666

138.666

78.666

30.000.000

418.666

358.666

298.666

238.666

178.666

35.000.000

518.666

458.666

398.666

338.666

278.666

40.000.000

618.666

558.666

498.666

438.666

378.666

45.000.000

718.666

658.666

598.666

538.666

478.666

50.000.000

818.666

758.666

698.666

638.666

578.666

55.000.000

918.666

858.666

798.666

738.666

678.666

60.000.000

1.018.666

958.666

898.666

838.666

778.666

65.000.000

1.118.666

1.058.666

998.666

938.666

878.666

70.000.000

1.218.666

1.158.666

1.098.666

1.038.666

978.666

Exempel: Om förmögenheten är 20.000.000 kr och beskattningsbar förvärvsinkomst 300.000 kr betalas endast kommunalskatt på förvärvsinkomst och skatt på halva förmögenheten när kapitalinkomster uppgår till eller understiger 158.666 kr.

Om kapitalinkomsten i stället hade varit t.ex. 58.666 kr, finns det utrymme för ytterligare 100.000 kr i kapitalinkomster utan att den totala skatten förändras.

Ingalill Starck

Ingalill Starck är bankjurist vid Skandinaviska Enskilda Banken, Göteborg.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...