Skattenytt nr 6 1992 s. 287

A Inkomstskatt

5 Aktiebolag och ekonomiska föreningar

Till avsnittet om aktiebolag och ekonomiska föreningar hör grunderna för beskattning av dessa företagsformer. Problemställningar om skattesubjekt, principer för inkomstberäkning och principer för utdelningsbeskattningen ingår under detta avsnitt. Under 1991 har endast ett ärende avgjorts inom ramen för detta avsnitt, nämligen RÅ 1991 ref. 88 avseende begreppet investmentföretag. Med hänsyn tagen till de förändringar i skattereglerna för investmentföretag, som genomförts genom 1990 års skatteomläggning, har det ansetts mera motiverat att hänföra investmentföretags beskattning till avsnitt 11 angående speciella företag. Ärendet redovisas och kommenteras således under avsnitt 11.

I sammanhanget kan även nämnas rättsfallet RÅ 1991 not 375. Ärendet är i och för sig av relativt speciell natur, men har i ett avseende ett allmänt intresse, nämligen avseende kopplingen mellan civilrätten och skatterätten. Ärendet avsåg förfrågan om ett vederlag för aktier kunde delas upp i en del avseende själva aktierna och en del avseende royaltybetalningar av avdragsgill natur. Regeringsrätten fastställde riksskatteverkets förhandsbesked, att någon uppdelning av vederlaget i en royaltydel och en aktieförvärvsdel inte kunde göras. Riksskatteverket hänvisade i sin domsmotivering till att den s.k. royaltyn inte avsåg rätt till ”royalty” i vanlig bemärkelse. Enligt nämndens mening var det egentligen fråga om en fördelning av vinsten. Nämnden konstaterade därefter, att en aktie var odelbar mot bolaget. Sålunda anses enligt aktiebolagsrättsliga principer en totalavhändelse inte kunna ske av en i aktien ingående rättighet som är grunden till exempelvis vinstutdelning m.m. Rättsnämnden konstaterar därför att det inte är förenligt med aktiebolagsrättsliga principer att behandla en sådan rätt till del i vinst, som det här är frågan om som en särskilt överlåtbar rättighet och att samma synsätt måste tillämpas även skatterättsligt. Nämnden använder sig således av den koppling mellan civilrätten och skatterätten, som allmänt i doktrinen anses föreligga som motiv för sitt ställningstagande.

6 Fåmansföretagsbeskattning

Inom fåmansföretagsbeskattningens område finns endast ett rättsfall av intresse, nämligen RÅ 1991 not 217 (SN 9/91). Målet avsåg ombildning av enskild näringsverksamhet (handel med tomter) till aktiebolag och en omedelbar försäljning av aktiebolaget därefter. Ärendet behandlas även under avsnitt 10 (omstruktureringar). Här kan blott anmärkas, att såväl riksskatteverket som regeringsrätten fann att en ombildning av verksamheten i sin helhet från enskild näringsverksamhet till aktiebolag inte föranledde uttagsbeskattning, eftersom fastigheterna efter ombildningen bibehöll sin karaktär av omsättningstillgångar i näringsverksamhet. Utgången i målet överensstämmer i sin helhet med äldre rättspraxis. Vidare fann såväl rättsnämnden som regeringsrätten, att den efterföljande försäljningen av aktier skulle beskattas enligt reglerna för realisationsvinstbeskattning samt att skatteflyktsklausulen inte kunde åberopas vid en sådan försäljning. Även i detta avseende överensstämmer utgången med äldre rättspraxis.

Göran Grosskopf

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...