Skattenytt nr 6 1992 s. 287

A Inkomstskatt

5 Aktiebolag och ekonomiska föreningar

Till avsnittet om aktiebolag och ekonomiska föreningar hör grunderna för beskattning av dessa företagsformer. Problemställningar om skattesubjekt, principer för inkomstberäkning och principer för utdelningsbeskattningen ingår under detta avsnitt. Under 1991 har endast ett ärende avgjorts inom ramen för detta avsnitt, nämligen RÅ 1991 ref. 88 avseende begreppet investmentföretag. Med hänsyn tagen till de förändringar i skattereglerna för investmentföretag, som genomförts genom 1990 års skatteomläggning, har det ansetts mera motiverat att hänföra investmentföretags beskattning till avsnitt 11 angående speciella företag. Ärendet redovisas och kommenteras således under avsnitt 11.

I sammanhanget kan även nämnas rättsfallet RÅ 1991 not 375. Ärendet är i och för sig av relativt speciell natur, men har i ett avseende ett allmänt intresse, nämligen avseende kopplingen mellan civilrätten och skatterätten. Ärendet avsåg förfrågan om ett vederlag för aktier kunde delas upp i en del avseende själva aktierna och en del avseende royaltybetalningar av avdragsgill natur. Regeringsrätten fastställde riksskatteverkets förhandsbesked, att någon uppdelning av vederlaget i en royaltydel och en aktieförvärvsdel inte kunde göras. Riksskatteverket hänvisade i sin domsmotivering till att den s.k. royaltyn inte avsåg rätt till ”royalty” i vanlig bemärkelse. Enligt nämndens mening var det egentligen fråga om en fördelning av vinsten. Nämnden konstaterade därefter, att en aktie var odelbar mot bolaget. Sålunda anses enligt aktiebolagsrättsliga principer en totalavhändelse inte kunna ske av en i aktien ingående rättighet som är grunden till exempelvis vinstutdelning m.m. Rättsnämnden konstaterar därför att det inte är förenligt med aktiebolagsrättsliga principer att behandla en sådan rätt till del i vinst, som det här är frågan om som en särskilt överlåtbar rättighet och att samma synsätt måste tillämpas även skatterättsligt. Nämnden använder sig således av den koppling mellan civilrätten och skatterätten, som allmänt i doktrinen anses föreligga som motiv för sitt ställningstagande.

6 Fåmansföretagsbeskattning

Inom fåmansföretagsbeskattningens område finns endast ett rättsfall av intresse, nämligen RÅ 1991 not 217 (SN 9/91). Målet avsåg ombildning av enskild näringsverksamhet (handel med tomter) till aktiebolag och en omedelbar försäljning av aktiebolaget därefter. Ärendet behandlas även under avsnitt 10 (omstruktureringar). Här kan blott anmärkas, att såväl riksskatteverket som regeringsrätten fann att en ombildning av verksamheten i sin helhet från enskild näringsverksamhet till aktiebolag inte föranledde uttagsbeskattning, eftersom fastigheterna efter ombildningen bibehöll sin karaktär av omsättningstillgångar i näringsverksamhet. Utgången i målet överensstämmer i sin helhet med äldre rättspraxis. Vidare fann såväl rättsnämnden som regeringsrätten, att den efterföljande försäljningen av aktier skulle beskattas enligt reglerna för realisationsvinstbeskattning samt att skatteflyktsklausulen inte kunde åberopas vid en sådan försäljning. Även i detta avseende överensstämmer utgången med äldre rättspraxis.

Göran Grosskopf