Skattenytt nr 6 1992 s. 300

A Inkomstskatt

13 Internationell skatterätt

13.1 Inledning

Det i särklass viktigaste målet på den internationella skatterättens område under 1991 är Shell-målet, som gällde tillämpningen av korrigeringsregeln i 43 § 1 mom. på oljeköp och oljefrakter. Målet har upptagit en stor del av RR:s tid under våren 1991 och är en bidragande orsak till att RR:s skatterättsliga praxis är tunnare under 1991 än annars. Eftersom Shell-domen behandlats av professor Nils Mattsson i en särskild artikel i Skattenytt (1991:12 s. 757) kommenteras den inte här. Målet behandlas dessutom i korthet i avsnitt 9.

13.2 Dubbel bosättning

RÅ 1991 not 219 gällde en kvinna, som var bosatt i Nairobi i Kenya med man (SIDA-anställd) och tre barn. I mars 1985 flyttar hon till Årjäng tillsammans med två barn, eftersom hon inte kunde få tjänstledighet längre. Då mannen i oktober 1985 avslutat sin anställning i Kenya bosätter sig hela familjen i en gemensam bostad i Karlstad.

Frågan i målet var om den skattskyldiga skall kunna få avdrag för ökning i levnadskostnaden på grund av dubbel bosättning enligt 33 § anv. p 3 4 st. KL under Årjängtiden. För avdrag fordras dels att bosättningen förorsakats av den skattskyldigas arbete, dels att hon varit bosatt på annan ort än familjen. Den första förutsättningen fann RR klart uppfylld. Den andra frågan ansåg RR mer problematisk, eftersom tre familjemedlemmar bodde i Årjäng och endast två i Nairobi efter den skattskyldigas hemkomst. RR fann emellertid även denna förutsättning uppfylld. Avgörande kunde enligt RR inte endast vara var de flesta familjemedlemmar bodde utan även andra omständigheter som att familjen före Årjängtiden haft en gemensam bostad i Nairobi och sedan flyttade till en gemensam bostad i Karlstad. RR beviljade således avdrag för dubbel bosättning. Den omständigheten att familjen inte hade några kostnader för bostaden i Kenya ansågs inte kunna påverka storleken av den skattskyldigas rätt till avdrag.

13.3 Beskattning av en i utlandet bosatt persons svenska inkomst (inskränkt skattskyldighet)

I RÅ 1991 not 140 var en i Norge bosatt skattskyldig under en del av beskattningsåret 1982 ägare till en fastighet i Lessebo kommun. RR medgav avdrag för räntekostnader, vilket medförde att någon fastighetsinkomst vid den statliga taxeringen inte uppkom. Däremot påverkades inte garantibeloppet vid den kommunala taxeringen. Rättsfallet är som framgår av referatet överspelat av 1990 års skattereform.

13.4 Dubbelbeskattningsavtalen

Ett betydelsefullt fall om tolkning av dubbelbeskattningsavtal är RÅ 1991 not 228 (förhandsbeskedsärende). Det tidigare gällande svenska dubbelbeskattningsavtalet med Belgien (SFS 1968:568) skiljde sig i ett betydelsefullt avseende från övriga svenska avtal. Det normala är att realisationsvinster på fastigheter beskattas där de är belägna. I det svensk-belgiska avtalet kan det endast ske när fastigheten är att hänföra till anläggnings- eller driftkapital i ett fast driftställe i källstaten.

Den skattskyldige var bosatt i Belgien. Han avsåg att avyttra en andel i en svensk fastighet. Fastigheten utgjorde omsättningstillgång i en verksamhet avseende handel med fastigheter. Rättsnämnden fann skattskyldighet föreligga enligt interna svenska regler, eftersom fast driftställe enligt intern rätt omfattar bl.a. ”fastighet som utgör omsättningstillgång i rörelse”. När det sedan gällde om beskattning i Sverige var medgiven enligt det svensk-belgiska avtalet var frågan om fastigheten kunde hänföras till ”anläggnings- eller driftkapital i ett fast driftställe” (Artikel 13 § 1). Rättsnämnden fann att innehavet av fastigheten medförde att den skattskyldige fick anses inneha lager i Sverige. Det kunde inte anses att lagret uteslutande var avsett för ”lagring, utställning eller utelämnande” (Artikel 5 § 3b). Lagret kunde därför konstituera ett fast driftställe, om det utgjorde ”en stadigvarande affärsanordning, i vilket företagets verksamhet helt eller delvis utövas” (Artikel 5 § 1). Rättsnämnden fann att en fastighet måste utgöra en sådan affärsanordning, även om inte företaget hade personer på plats för skötseln av den löpande verksamheten. Rättsnämndens majoritet ansåg därför att den skattskyldige även enligt det svensk-belgiska avtalet kunde beskattas i Sverige. RR gjorde ej ändring.

Rättsnämnden och RR har således gjort en extensiv tolkning av begreppet fast driftställe i avtalet.

Gustaf Lindencrona

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...