Innehåll

Skattenytt nr 1–2 1993 s. 65

Förhandsbesked avseende mervärdesskatt under andra halvåret 1992

1. Lagrum: Andra stycket av anvisningarna till 1 § mervärdesskattelagen (1968:430) – ML -, 2 a § första stycket, 2 a § tredje stycket 3) ML, första stycket av anvisningarna till 2 a § ML

Provision vid försäljning av frimärken (ej butiksförpackning) på svensk auktion med (a) svensk köpare och utländsk säljare, (b) utländsk köpare och svensk säljare och (c) utländsk köpare och utländsk säljare har i samtliga tre fall ansetts vara skattepliktig förmedlingstjänst. Det utvidgade exportbegreppet i 2 a § tredje stycket 3) är inte tillämpligt då här aktuell handel med frimärken inte medför skattskyldighet. Att frimärkena efter auktionen sänds utomlands per brev föranleder inte någon annan bedömning beträffande de vid auktionen utförda förmedlingstjänsterna. Förhandsbesked i augusti 1992.

2. Lagrum: 2 § första stycket 1) ML, jfr punkt 1 nionde stycket av anvisningarna till samma paragraf och 4 § ML

Uthyrning av utländskt ägt flygplan för användning i Sverige är en skattepliktig tjänst. Uthyrningstjänsterna anses tillhandahållna i Sverige trots att överlämnandet av flygplanen sker utomlands. Det saknar därvid betydelse att planen efter överlämnandet under första delen av hyrestiden byggs om i utlandet innan de förs in i Sverige. Förhandsbesked i juli 1992. Överklagat.

3. Lagrum: 2 § första stycket och punkt 1 anvisningarna till 2 § ML, 7 § första stycket och 8 § ML samt punkt 1 första stycket av anvisningarna till 8 § ML

X driver näringsverksamhet i form av en juridisk byrå och åtar sig uppdrag avseende bl.a. familje-, arvs- och fastighetsrätt. Den i ärendet aktuella verksamheten avser uppdrag som god man enligt föräldrabalken i fall där juridiska kunskaper krävs. Inkomster från uppdragen som god man utgör skattepliktig intäkt av näringsverksamhet. Verksamheten är därmed yrkesmässig varför skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger för de aktuella uppdragen. Förhandsbesked i december 1992. Överklagat.

4. Lagrum: Punkt 1 första stycket av anvisningarna till 2 § och punkt 2 första stycket f) av anvisningarna till 2 § samt 8 § ML

Viss av stiftelse bedriven sjukvårds- och undervisningsverksamhet utgör inte näringsverksamhet. Stiftelsens innehav av näringsfastighet utgör däremot näringsverksamhet. Innehav av näringsfastighet får – oavsett om i det enskilda fallet någon inkomst av fastigheten uppkommit eller inte – anses medföra att även yrkesmässig verksamhet enligt punkt 1 första stycket av anvisningarna till 2 § ML föreligger. Uttagsbestämmelsen i punkt 2 första stycket f) av anvisningarna till 2 § ML blir därför tillämplig på fastighetstjänster i egen regi på byggnader som upplåts för stiftelsens sjukvårds- och undervisningsverksamhet. Förhandsbesked i december 1992.

5. Lagrum: 3 § andra stycket ML, 5 a § fjärde stycket samt 15 § femte och sjätte styckena ML. Jfr RSV Im 1984:1 punkterna 6–8

Bolag som försatts i konkurs hade genom frivillig anmälan registrerats för mervärdesskatt 198X för fastigheten Y. Bolaget har avregistrerats från mervärdesskatt per konkursdagen genom ett beslut från skattemyndigheten. Under tiden fram till konkursutbrottet har bolaget åtnjutit avdrag för ingående mervärdesskatt med Z kr. Konkursboet och inte konkursgäldenären är skattskyldigt och redovisningsskyldigt för återföringen av den tidigare avdragna mervärdesskatten. Något undantag för det fall försäljning av fastigheten Y skulle ske exekutivt eller eljest finns inte. Förhandsbesked i augusti 1992.

6. Lagrum: 7 § och 8 § 3) ML, jfr punkt 5 tredje stycket av anvisningarna till 8 § ML

Undantaget från skatteplikt beträffande bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet avser endast tjänster som utförs av den som faktiskt kan anses bedriva bank- och finansieringsverksamhet. Tjänster avseende bl.a. förmedling av låntagare till bank vilka ett bolag vid sidan av sin fastighetsförmedling utför på bankens – inte på låntagarnas – uppdrag, utgör inte bank- och finansieringstjänster i ovan angiven mening. De omfattas således inte av det aktuella undantaget från skatteplikt. Förhandsbesked i oktober 1992.

7. Lagrum: 7 § första stycket ML, jfr 8 § ML. Jfr också 7 kap. 14 § i bostadsrättslagen (1991:614)

Enligt avtal med bostadsrättsförening åtar sig X bl.a. att administrera överlåtelser och pantsättningar av bostadsrätter. X debiterar därvid bostadsrättshavaren en avgift. Tjänsterna omfattas inte av något av de i 8 § ML angivna undantagen för skatteplikt. Tjänsterna tillhandahålls yrkesmässigt. Förhandsbesked i juli 1992.

8. Lagrum: 7 § första stycket ML, jfr 8 § 2) ML och dess anvisningspunkt 4 första stycket

Aktiebolag anlitas för undervisning hos annat aktiebolag. Utbildningen bedrivs i det senare bolagets regi. Eftersom tjänsterna inte tillhandahålls kursdeltagarna direkt på sätt som avses i punkt 4 första stycket av anvisningarna till 8 § 2) ML är ersättning för undervisningen skattepliktig. Undantaget från skatteplikt i nyss nämnda anvisningspunkt kan komma i fråga endast för den i vars regi utbildningen bedrivs. Förhandsbesked i juli 1992.

9. Lagrum: 7 § första stycket ML, jfr 8 § ML, 8 § 10) och sjätte stycket av anvisningarna till 14 § ML

Bolag förmedlar prenumerationer på svenska och utländska tidskrifter till bibliotek, universitet m.fl. Prenumerationerna på utländska tidskrifter som sådana är undantagna från skatteplikt men själva förmedlingstjänsten för dessa är skattepliktig. En uppdelning av vederlaget skall därför ske i en skattefri del avseende själva prenumerationen och en skattepliktig del avseende sökandebolagets förmedlingstjänster. Förhandsbesked i juli 1992. Överklagat.

10. Lagrum: 8 § 5) ML, jfr punkt 7 b) av anvisningarna till paragrafen, 15 § åttonde stycket och 17 § åttonde stycket ML

Rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt (s.k. fiktiv skatt) förutsätter dels att förvärvet avser en ”skattepliktig vara”, dels att detta sker från någon som ”inte är skattskyldig för varan”. Bedömningen beträffande det första villkoret skall göras med utgångspunkt i förvärvarens verksamhet. Andra villkoret är uppfyllt oavsett om skälet till att överlåtaren inte är skattskyldig för överlåtelsen är, att denne bedriver en verksamhet som inte är yrkesmässig eller att överlåtelsen visserligen sker i en yrkesmässig verksamhet men avser en vara som är undantagen från skatteplikt enligt bestämmelserna i 8 § ML med anvisningar. Aktiebolag är med stöd av vad som nu sagts berättigad till avdrag för fiktiv mervärdesskatt i följande fall. Bolaget – som säljer konstverk i kommission för såväl svenska som utländska konstnärers räkning – förvärvar ett konstverk direkt från utländsk konstnär som bedriver yrkesmässig konstnärsverksamhet. Har bolaget erhållit avdrag för fiktiv skatt vid förvärvet av konstverket skall denna skatt återföras om konstverket exporteras. Förhandsbesked i oktober 1992. Överklagat.

11. Lagrum: 8 § 5) ML och punkt 7 g) av anvisningarna till paragrafen

Stiftelse med ändamål att bl.a. bedriva forskning och undersökning av djurarter/raser, kontrollerad avelsverksamhet och utbildning har viss del av sin anläggning öppen för allmänheten (djurparksverksamhet). Djurparksverksamheten anses inte utgöra sådan museiverksamhet i form av utställning för allmänheten för vilken undantag för skatteplikt föreligger enligt punkt 7 g) av anvisningarna till 8 § 5) ML. Entréavgifter till djurparken är skattepliktiga enligt huvudregeln i 7 § ML. Förhandsbesked i juli 1992. Överklagat.

12. Lagrum: 8 § 6) och sjätte stycket av anvisningarna till 14 § ML

I franchisavgift ingår kostnader för lokalhyra (andrahandsuthyrning), marknadsföring, redovisning, revision, prisadministration m.m. Samtliga tjänster som franchisavgiften avser är skattepliktiga utom tillhandahållandet av butikslokal. De senare är en från de övriga tjänsterna klart åtskild prestation och kan inte anses vara ett underordnat led i tillhandahållandet av de andra tjänsterna. En uppdelning skall därför ske i en skattepliktig och en skattefri del. Förhandsbesked i juli 1992.

13. Lagrum: 8 § 10), 11) och 12) ML

Idrottsförenings försäsongsnummer med allmän information om föreningen och som utdelas en gång per år till alla hushåll inom visst område är en skattepliktig publikation. Idrottsföreningens matchtidning som utges inför föreningens A-lags hemmamatcher (14 st.) innehåller uppgifter om laguppställningar och annan information med anknytning till den aktuella matchen. Den vänder sig inte i första hand till föreningens medlemmar och framstår inte heller som ett språkrör för föreningen. Matchtidningen – som är fristående från försäsongsnumret – är därför också den skattepliktig publikation. Förhandsbesked i juli 1992.

14. Lagrum: 17 § första stycket och 18 § första stycket 2) ML

Bolag får inte i strid mot ordalydelsen i 18 § första stycket 2) ML göra avdrag för ingående skatt som hänför sig till anskaffning av sådana personbilar som avses med ansökningen (dieseldrivna fordon för utveckling av katalysatorer). Förhandsbesked i december 1992.

Börje Leidhammar

Börje Leidhammar är skattedirektör vid Riksskatteverket.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...