Skattenytt nr 6 1993 s. 317

A Inkomstskatt

8 Beskattning av handelsbolag

En delägare i ett handelsbolag svarar enligt 2 kap. 20 § handelsbolagslagen solidariskt för bolagets förpliktelser. Ansvarigheten är dessutom primär. (Se vidare om dessa spörsmål Nial, Om handelsbolag och enkla bolag, 3 uppl s. 193 ff.) Det finns inget krav att bolagsborgenärerna först skall vända sig mot bolaget. De kan direkt kräva uppfyllelse av bolagsmannen. Detta innebär att bolagsmannen har exakt samma förpliktelser som bolaget.

Även om delägaren senare utträder ur bolaget, ansvarar han för de av bolagets förpliktelser, som uppkommit under tiden han var delägare.

Dessa civilrättsliga regler kom i RÅ 1992 ref. 17 (SN 9/92) att prövas i skatterättsligt sammanhang. En delägare i ett handelsbolag hade erlagt ränta på lån, som upptagits av ett handelsbolag. Förutom att han var delägare när lånet erhölls hade han lämnat sin privata bostadsfastighet som säkerhet. Han hade dessutom, sedan bolaget gått i konkurs, medgett betalningsskyldighet för lånet.

Regeringsrätten pekade på att enligt fast praxis (se RÅ 1988 ref. 121 som rörde proprieborgen) har endast huvudgäldenär och inte borgensman rätt till avdrag för erlagda räntor. Den omständigheten att bolagsmannen var solidariskt ansvarig för räntorna medförde inte att han kunde ses som huvudgäldenär.

Denna fråga är inte tidigare prövad och är därför av intresse. Bolagsmans ställning kan inte helt civilrättsligt jämställas med borgensman som tecknat borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) och utgången är därför inte självklar. För att säkerställa rätten till avdrag för ränta förefaller det nu nödvändigt att bolagsman direkt inträder som gäldenär tillsammans med bolaget.

Ett kommanditbolags resultat (överskott och underskott) fördelas mellan delägarna. Är bolaget ägare till fastighet ingår bland avdragsgilla kostnader underhålls- och reparationskostnader under beskattningsåret.

I RÅ 1992 not 428 var den skattskyldige delägare i ett kommanditbolag, som ägde en fastighet. Han hade en till andelen knuten dispositionsrätt till en av lägenheterna. Bolaget visade underskott. Som delägare yrkade han avdrag med den på honom belöpande delen av bolagets underskott. Vid denna beräkning hade avdrag gjorts för bolagets underhålls- och reparationskostnader. Men dessutom yrkade delägaren avdrag för reparationskostnader utöver dem som ingick i bolagets resultat.

Den skattskyldige synes ha stött sitt yrkande på den bestämmelse som numera finns i p 5 anv. till 23 § KL och som inskränker i där angivna fall avdragsrätten för delägaren avseende underhålls- och reparationskostnader till ett belopp, som motsvarar delägarens andel av tio procent av fastighetens taxeringsvärde.

Regeringsrätten framhöll att någon rätt till avdrag för delägarens egna reparationskostnader inte förelåg. Av Regeringsrättens dom har fastslagits att nämnda anvisningspunkt endast inskränker de avdragsgilla kostnaderna (genom att sätta ett tak). Bestämmelsen får inte tolkas så att den (upp till det angivna taket) även medger avdrag för kostnader, som delägaren för egen del lagt ned. Någon annan grund för sådan avdragsrätt förefaller inte heller ha funnits.

I detta sammanhang kan tilläggas att sådan hyresersättning är skattepliktig intäkt som delägare i handelsbolag erhåller när den disponerade lägenheten hyrs ut i andra hand. I ett äldre mål, RÅ 1988 ref. 21, fann Regeringsrätten att hyresvärdet av lägenheten (det mottagna hyresbeloppet) skulle anses som en inkomst för handelsbolaget för vilken enligt 53 § 2 mom. KL delägaren var skattskyldig. (Se härom Mattsson, Beskattning av handelsbolag, 8 uppl s. 51.) Kostnader hänförliga till delägarens egna reparationer är däremot som notismålet visat inte avdragsgilla. Skillnaden i skatterättslig behandling har Regeringsrätten inte förklarat.

Nils Mattsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...