Innehåll

I anledning av min artikel i SkatteNytt 1993 nr 11 om beskattning av anteciperad utdelning har Kurt-Göran Kjell skrivit en kort replik. Huvudtesen därvid är, att regeringsrätten har behandlat frågan om anteciperad utdelning, eftersom det var detta som bolaget frågade om.

Det är sannolikt ett helt riktigt påpekande, att regeringsrätten avsett att behandla frågan om anteciperad utdelning, något som jag själv låtit mig förledas att tro i min artikel i SkatteNytt 1993 nr 3. Eftersom mina kommentarer i det numret därefter blev processargument, ansåg jag det emellertid väsentligt att påtala, att regeringsrätten – om man avsett att behandla beskattning av anteciperad utdelning – behandlat frågan utifrån felaktiga förutsättningar. Oavsett om den skattskyldige själv påstått att det rört sig om anteciperad utdelning eller ej, avsåg målet interimsutdelning från ett holländskt bolaget. I min artikel i SkatteNytt nr 11 1993 har jag påtalat de betydande skillnader som i rättsligt hänseende finns mellan interimsutdelning och anteciperad utdelning. Därmed blir också regeringsrättens ställningstagande av intet värde principiellt sett. Även om regeringsrätten avsett att pröva frågan om anteciperad utdelning, brister således de rättsliga förutsättningarna på ett sådant sätt, att frågan inte kan anses ha besvarats av regeringsrätten annat än i just det aktuella fallet. Däremot kan regeringsrätten inte ansetts ha besvarat den generella frågan om den skatterättsliga behandlingen av anteciperad utdelning från ett svenskt företag, där förutsättningarna jämfört med det fall som prövades i RÅ 1992 not 624 är helt annorlunda.

Göran Grosskopf

Göran Grosskopf