Skattenytt nr 6 1994 s. 425

G Arbetsgivaravgifter

1 Arbetsgivaravgifter på royalty som utbetalats via annan än arbetsgivaren

I RÅ 1993 ref 18 (SN 5/93) hade artister, regissörer m.fl. deltagit i filminspelning som anställda av Sandrew Film & Teater AB. När filmen visades var artisterna i vissa fall berättigade till ytterligare ersättning. Enligt kollektivavtal betalade Sandrew denna royaltyersättning till Svenska Teaterförbundet som, efter avdrag för kostnader, enligt vissa regler betalade ersättningen vidare till artisterna. Frågan i målet gällde om Sandrew var skyldigt att betala arbetsgivaravgifter även på royaltyn.

Regeringsrätten fann att artisterna varit att se som arbetstagare eller uppdragstagare till Sandrew beträffande filmarbetet och att royaltyersättningen var direkt betingad av detta engagemang. Ersättningen utgjorde alltså underlag för arbetsgivaravgifter. Avgiftsskyldigheten ålåg Sandrew; Svenska Teaterförbundet sågs endast som en förmedlare av pengarna.

Målet avsåg utgiftsåret 1986. I och med skattereformens (1991) utvidgade arbetsgivarebegrepp och de nya reglerna om F-skatt (fr. 1 april 1993), har avgiftsskyldigheten knutits hårdare till den faktiske utbetalaren av ersättningen. I dagens läge är det troligt att avgiftsskyldigheten hade ansetts åligga Teaterförbundet i stället.

2 Nedsättning av avgifter inom stödområde

Enligt lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län (1983 års lydelse) medgavs nedsättning av socialavgifter med tio procentenheter för arbetsgivare m.fl. som vid fast driftställe i Norrbottens län bedrev verksamhet som huvudsakligen var hänförlig till någon av fem i lagen uppräknade näringsgrenar. I RÅ 1993 ref 54 (SN 10/93) var fråga om vilken av två näringsgrenar – produktionsvaruinriktad partihandel (nedsättningsberättigad) eller skogsavverkning (ej nedsättningsberättigad) – som var den huvudsakliga för bolaget ASSI Råvara Norr AB. Partihandeln utgjorde omsättningsmässigt bolagets huvudsakliga verksamhet (85 %), medan skogsavverkningen sysselsatte flest anställda och bidrog till 93 % av lönesumman. Bolaget ansåg att partihandeln skulle anses som bolagets huvudsakliga verksamhet i nedsättningshänseende.

Av lagens förarbeten framgår att avsikten med lagstiftningen har varit att åstadkomma fler sysselsättningstillfällen genom att sänka arbetsgivaravgiften. Regeringsrätten fann därför att det avgörande för bedömningen var, om huvuddelen av bolagets anställda var sysselsatta inom den nedsättningsberättigade näringsgrenen, dvs. partivaruhandeln. Eftersom detta inte var fallet, medgavs bolaget inte nedsättning.

3 Läkarbolag. Fråga om rätt arbetsgivare

RÅ 1993 not 150. Domen finns kommenterad under avsnittet Uppbörd.

4 Egenavgifter för företagsledare som skönstaxerats för tjänsteinkomster

I RÅ 1993 not 269 hade en företagsledare i ett fåmansaktiebolag påförts egenavgifter under inkomst av tjänst på en skönsmässigt beräknad inkomst från bolaget. Företagsledaren besvärade sig. Länsrätten biföll inte besvären och kammarrätten ändrade inte länsrättens dom. Regeringsrätten upphävde underinstansernas avgöranden med motiveringen att den skönsmässigt påförda inkomsten var att hänföra till inkomst av anställning.

I de fall en person, som inte är att anse som näringsidkare, skönsmässigt taxeras för en inkomst där någon arbetsgivare inte kan identifieras, hänförs inkomsten till inkomst av annat förvärvsarbete (11 kap. 3 § c) lagen om allmän försäkring, AFL). Egenavgifter under tjänst skall i så fall betalas på inkomsten (1 kap. 2 § lagen om socialavgifter). Om däremot en företagsledare eller delägare i ett fåmansaktiebolag skönstaxeras för inkomst från bolaget, är inkomsten att se som inkomst av anställning (11 kap. 2 § AFL) och aktiebolaget skall som arbetsgivare betala arbetsgivaravgifter.

Yvonne Svenström

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...