Skattenytt nr 6 1997 s. 386

F Övriga indirekta skatter

1 Reklamskatt

I förhandsbeskedsärendet RÅ 1996 not 123 var fråga om skattskyldighet för reklamskatt för en utländsk företagare som upplåter reklamutrymme på svenska idrottsarenor.

Enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL) skall reklamskatt bl a erläggas för reklam som återges i eller i anslutning till sportanläggning. I 9 § första stycket RSL anges att den är skattskyldig som i yrkesmässig verksamhet inom landet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons eller framställer skattepliktig reklamtrycksak.

Sökanden, som hade säte i Norge, förvärvade reklamutrymmen på svenska idrottsarenor där televisionssända evenemang skulle äga rum. Dessa reklamplatser uppläts bl a till svenska kunder. Bolaget hade en anställd och för att underlätta för de svenska kunderna hade bolaget en svensk adress, där det också fanns en telefonsvarare. Posten eftersändes till Norge. Den anställde i Sverige kontrollerade dagligen om meddelande fanns registrerat i telefonsvararen. De slutliga avsluten avseende uppdragen för de svenska kunderna gjordes alltid från Norge.

Avgörande för frågan om skattskyldighet för det norska bolaget var om verksamheten i Sverige var att anse som yrkesmässig enligt RSL. Yrkesmässighetsbegreppet följer huvudsakligen vad som inkomstskatterättsligt utgör näringsverksamhet, jfr kommunalskattelagen (KL) och lagen om statlig inkomstskatt (SIL). Därutöver kan dock liksom för mervärdesskatten viss annan verksamhet vara yrkesmässig. Detta anges i anvisningarna till 9 § som verksamhet som ej enbart innefattar enstaka tillhandahållande av skattepliktig reklam.

Skatterättsnämnden fann att det utländska bolagets verksamhet inte utgjorde näringsverksamhet enligt KL eller SIL, eftersom den aktuella verksamheten inte kunde anses bedriven från fast driftställe i Sverige. Däremot ansåg nämnden att verksamheten omfattade mer än enstaka tillhandahållanden av skattepliktig reklam och fann därmed bolaget som skattskyldigt till reklamskatt. Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Reklamskattepliktiga utländska företagare utan fast driftställe skall från den 1 januari 1995 vara företrädda av en av myndigheten godkänd representant i Sverige.

2 Tobaksskatt

I notismålet RÅ 1996 not 297 (förhandsbesked) var fråga om en tobaksprodukt var att anse som skattepliktig röktobak. Produkten utgjordes huvudsakligen av torkad råtobak och ingick antingen i ett s k startpaket eller råtobakspaket. Startpaketet innehöll förutom själva tobaken en skärapparat och en behållare med flavourextrakt. Råtobakspaketet innehöll råtobak och flavourextrakt. Tobaken kunde inte rökas direkt utan krävde viss smärre bearbetning – extraktet skulle tillföras, tobaken snittas och efter ca ett dygns torktid kunde tobaken rökas.

Skatterättsnämndens bedömning avsåg endast om den ingivna tobaksprodukten utgjorde röktobak som är skattepliktig enligt 1 § lagen (1994:1363) om tobaksskatt (LTS). Med röktobak avses bl a tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor som går att röka utan ytterligare industriell beredning. Nämnden fann att den erforderliga behandlingen inte kunde bedömas som ”ytterligare industriell bearbetning”.

Regeringsrätten delade Skatterättsnämndens uppfattning att tobaken inte kunde anses utgöra råtobak utan fann att produkten utgjorde skattepliktig röktobak.

Det är värt att notera att om produkten förs in från land utanför EU i form av det beskrivna startpaketet, då skall produkten klassificeras som sats enligt tulltaxenummer 8478 i den kombinerade nomenklaturen. Den är som sådan inte skattepliktig enligt LTS.

Barbro Steenstrup

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...