Skattenytt nr 7–8 1997 s. 467

Två frågor om moms. Fördelningsnyckel vid förskott samt royalty i dödsbo

I denna artikel fortsätter jag med att ta upp momsfrågor från praktiken, där jag med begreppen ”gammalt” och ”nytt” markerar en åtskillnad mellan momsregler som fanns redan före Sveriges EU-inträde 1995 och regler som kommit in i mervärdesskattelagen (ML) genom EU-inträdet. Den ”gamla” frågan redovisas före den ”nya” nedan.

1 Tillämplig fördelningsnyckel i samband med förskott

Antag att en momsskyldig företagare (X) köper datatjänster från en entreprenör (Y) att levereras under första kvartalet 1997, och denne (Y) skickar en momsbärande förskottsfaktura och uppbär förskott för tjänsterna redan i december 1996. Antag vidare att X 1996 har en s.k. blandad verksamhet med fördelningsnyckeln, t.ex. baserad på omsättningen i företaget, 25 % avdragsrätt och 75 % icke avdragsrätt för ingående moms. För 1997 gäller det omvända förhållandet i Xs verksamhet beträffande avdragsrätten, och frågan ställer sig om den gynnsammare fördelningsnyckeln för 1997 kan tillämpas av X beträffande storleken av ingående moms att redovisa i momsdeklarationen för redovisningsperioden december 1996.

Jag anser att svaret på frågan är ja, eftersom tjänsterna – ehuru redovisningsskyldighet för Y och avdragsrätt för X inträder i redovisningsperioden december 1996 till följd av förskottsreglerna (jfr 13 kap. 6 § 3 respektive 13 kap. 16 § 2 ML – ändå tillhandahålls under första kvartalet 1997. Även om skattskyldighet och redovisningsskyldighet för Y respektive principiell avdragsrätt och rätt att utöva avdragsrätten för X inträder redan i redovisningsperioden december 1996, är det fråga om beskattning av själva de tillhandahållna tjänsterna respektive bedömning av omfattningen av avdragsrätten för de förvärvade tjänsterna som sådana, varför jag anser att de faktiska omständigheterna i Xs verksamhet såsom de bedöms för 1997 skall utgöra fördelningsnyckeln (förutsatt att omständigheterna kan bedömas när X skall lämna deklarationen för perioden december 1996, i annat fall kan rättelse ske vid senare tillfälle av ifrågavarande deklaration).

2 Oskiftat dödsbo innehållande rätt till royalty för t.ex. musikrättigheter – momsskyldigt från och med 1997?

Som bekant infördes en 6 %-ig moms på konstnärliga och litterära rättigheter den 1 januari 1997 genom SFS 1996:1327. Frågan är om ett oskiftat dödsbo som innehåller sådana rättigheter blir momsskyldigt från och med nämnda datum för royalties (jag bortser för enkelhets skull från ikraftträdandebestämmelser avseende ersättningar under hösten 1996).

Svaret på frågan är enligt min mening nej. Jag utgår ifrån att dödsboet inte har några andra intäkter som skulle kunna medföra momsskyldighet än just ifrågavarande royalties. Frågan om ett dödsbos momsskyldighet i förevarande situation regleras inte genom de allmänna bestämmelserna i 1 kap. 1 § första stycket 1 ML, utan genom reglerna om ”Skattskyldighet i särskilda fall” i 6 kap. 4 § ML, vilken bestämmelse har följande lydelse: ”Om en skattskyldig (min kursivering) har avlidit, är dödsboet skattskyldigt för omsättning i verksamheten efter dödsfallet”. Den avlidne upphovsmannen dog före 1997, och var sålunda inte skattskyldig enligt reglerna i ML dåförtiden. Detta innebär enligt min mening att dödsboet inte blir momsskyldigt för royalties som uppbärs 1997 och framåt i tiden, då förutsättningen för dess momsskyldighet är just att den avlidne också var skattskyldig.

Liknande frågor har inte berörts i förarbeten mer än i samband med införandet av den nya momslagen den 1 juli 1994, varvid man med särskilda problem angående konkursbons skattskyldighet som förebild gjorde ett förtydligande såtillvida att ordet omsättning infördes i beskattningsregeln (jfr prop. 1993/94:99 sid. 189). Dvs: om en avliden var skattskyldig, skall dödsboet också bli skattskyldigt från första kronan av omsättning som det gör. Däremot är förarbetena tysta beträffande vad som gäller i förevarande situation, dvs. när den avlidne inte var skattskyldig, varför jag stannar för den ovan redogjorda bedömningen.

Björn Forssén

Advokat Björn Forssén är verksam som bl.a. skattekonsult med egen praktik i Stockholm

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...