Innehåll

Skattenytt nr 12 1998 s. 873

Transaktionsbaserade vinstmetoder – rättelser

Artikeln ursprungligen införd i Skattenytt nr 10/98 (s. 584–598)

Rörelsevinsten efter avskrivningar och före finansiella kostnader.

På grund av ett tekniskt missöde uppstod vissa förskjutningar i de exempel som presenterades i Halls artikel. Skattenytt beklagar det inträffade. Nedan återges rättade versioner av nämnda exempel.1

Exempel i avsnitt 4.

Rörelsevinsten efter avskrivningar och före finansiella kostnader.

Företag A

Företag C, D, E

Intäkter

200

200

KSV

120

140

Bruttovinst

 80

 60

Övriga rörelsekostnader

 60

 40

Rörelsevinst 1

 20

 20

Exempel i avsnitt 5.

Externtransaktion (Företag)

Nettomarginal

X

7 %

Y

8 %

Z

9 %

Exempel i avsnitt 6.

Jämförelsetransaktion

Vinstmått

A

 4 %

B

 6 %

C

 8 %

D

10 %

Exempel I i avsnitt 8.

112 utgörs av 100, vilket är inköpskostnaden samt 12 i egna kostnader

Företag X

Företag Y

Totalt

Intäkter

100

120

220

Kostnader

 80

1123

192

Rörelsevinst

 20

  8

 28

Exempel II i avsnitt 8.

avkastningen för jämförelseföretagen applicerat på X och Y (% av omsättningen)

Den återstående vinsten om 13,2 fördelas efter respektive företags insats av immateriella tillgångar och förhandlingsposition (90/10).

Företag X

Företag Y

Avkastning för jämförelseföretag

10 %

4 %

Basavkastning4

10

4,8

Återstående vinst5

11,88

1,32

Armlängdsvinsten

21,88

6,12

= 28

Mikael Hall är verksam som skattekonsult vid Arthur Andersen Skattekonsulter