Skattenytt nr 12 1998 s. 883

Rättsfall

Värdering av förmån

Fråga om värdering av förmån bestående av att arbetsgivaren för sina anställda köper tjänster avseende barnomsorg. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

A var anställd hos ett konsultföretag. Arbetsgivaren avsåg att träffa avtal med företaget X om att för sina anställda köpa tjänster från X avseende barnomsorg och städning. I ansökan om förhandsbesked frågade A och hans arbetsgivare hur de av X tillhandahållna barnomsorgstjänsterna skulle värderas i förmånsbeskattningshänseende. Vidare, för den händelse förmånens marknadsvärde var lägre än arbetsgivarens kostnader, frågades om denna mellanskillnad utgjorde en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren samt om undantagsregeln i 32 § 3 c mom. KL var tillämplig när arbetsgivaren beordrade den anställde att arbeta övertid eller annan tid då offentlig barnomsorg inte fanns tillgänglig för täckande av behovet av barnpassning.

SRN:s majoritet ansåg att X:s verksamhet inte utgjorde ett alternativ till den offentliga barnomsorgen utan huvudsakligen ett komplement till denna vid behov av speciallösningar i enskilda fall. Vid sådant förhållande ansåg nämnden att den offentliga barnomsorgens taxesättning inte utgjorde något skäl att frångå den allmänna värderingsprincipen att förmånens marknadsvärde är lika med arbetsgivarens kostnader för denna. Eftersom fråga var om en tjänst som enbart innebar täckande av privata levnadskostnader för A ansåg nämnden att undantagsregeln i 32 § 3 c mom. KL inte var tillämplig. För en utförligare redogörelse för SRN:s beslut hänvisas till Erssons artikel om förhandsbesked i SN 1998 s. 193.

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som SRN och fastställde SRN:s förhandsbesked.

(RR:s dom 981019, mål nr 314-1998)

Vinstandelslån

Avdrag för ränta på vinstandelslån har vägrats med tillämpning av lagen mot skatteflykt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

A AB ägde samtliga aktier i ett bolag som ägde hotellfastigheter. I syfte att marknadsnotera ett i princip enkelbeskattat hotellfastighetsbolag avsåg A AB att emittera ett konvertibelt vinstandelslån på allmänna marknaden. Lånet skulle marknadsnoteras i form av konvertibla vinstandelsbevis (KVB). KVB:n skulle berättiga till en ränta motsvarande i princip hela koncernens resultat. Lånet skulle förfalla till betalning om 98 år. Rätt till konvertering skulle föreligga det år då lånet skulle förfalla till betalning för såvitt inte beslut om förtida konvertering fattades. Aktierna i A AB skulle överföras till en stiftelse med ändamål att tillgodose konvertibelinnehavarnas ekonomiska intressen. De KVB:n som skulle emitteras skulle erhålla stora likheter med vanliga aktier. Via stiftelsen skulle KVB-innehavarna kontrollera bolaget. Vid s.k. fordringshavarmöten skulle beslutas om stiftelsens styrelse, om förtida konvertering, huruvida bolagsstämman i A AB skulle fastställa årsredovisning, godkänna förslag till vinstdisposition och bevilja styrelsen ansvarsfrihet och om de personer som på bolagsstämma i bolaget skulle väljas till styrelse. Det skulle åligga stiftelsens styrelse att verkställa fordringshavarmötets beslut.

I ansökan om förhandsbesked frågade A AB om rätt till avdrag förelåg för rörlig ränta på det konvertibla vinstandelslånet enligt 2 § 9 mom. SIL.

Vidare frågade bolaget om avdrag kunde nekas på annan grund, t.ex. att lånet liknade en aktie. Slutligen frågade bolaget om förfarandet att utbetala rörlig ränta på det konvertibla vinstandelslånet stred mot lagen mot skatteflykt.

SRN fann att bolaget inte var berättigat till avdrag för ifrågavarande ränta. Till stöd härför anfördes följande skäl: ”Eftersom lånet är avsett att utbjudas till teckning på den allmänna marknaden skulle A AB vara berättigat till avdrag för den av vinsten beroende räntan vid en tillämpning av 2 § 9 mom. tredje stycket a) lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. Med hänsyn emellertid till det inflytande som fordringshavarna avses tillförsäkras över stiftelsens aktier i A AB finner nämnden att det skulle strida mot syftet med bestämmelserna i 2 § 9 mom. SIL att medge avdrag. Med hänsyn härtill och till att även övriga i 2 § lagen (1995:575) mot skatteflykt uppställda villkor får anses vara uppfyllda har A AB inte rätt till avdrag.”

Både bolaget och RSV överklagade förhandsbeskedet.

RR anförde följande: ”Regeringsrätten tar inte ställning till frågan om de i ansökan om förhandsbesked beskrivna åtgärderna står i överensstämmelse med bestämmelserns i aktiebolagslagen (1975:1385) och stiftelselagen (1994:1220) men gör sin prövning med utgångspunkt i att så är fallet. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.”

Regeringsrätten fastställde SRN:s förhandsbesked.

(RR:s dom 981016, mål nr 2315-1998)

Rättsfallsredaktörens kommentar: Det kan noteras att det är första gången som RR tillämpat skatteflyktslagen i den – mer skärpta – lydelse som gäller fr.o.m. den 1 januari 1998.

Redaktör Christer Silfverberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...