I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala

EUROPEISKA UNIONEN

Rättsfall från EG-domstolen

Mervärdesskatt

EG-domstolen har i en dom den 15 januari 1998 tolkat artikel 17 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Målet gällde avdrag för ingående mervärdesskatt när de varor och tjänster som köpts in inte har använts i den skattepliktiga verksamheten. Domstolen slog fast att artikel 17 skall tolkas så att den medger att den skattskyldige drar av den mervärdesskatt som belöper på de varor och tjänster som köpts in och som är avsedda att användas i samband med den skattepliktiga verksamheten. Domstolen fann vidare att avdragsrätten består om den skattskyldige, på grund av orsaker som han inte kunde råda över, inte har kunnat använda sig av varorna och tjänsterna i verksamheten. Jämkning av avdraget kan dock enligt domstolen ske i enlighet med artikel 20.3 i direktivet.

(Mål C-37/95 Belgiska staten mot Ghent Coal Terminal NV)

Nya mål i EG-domstolen

Mervärdesskatt

Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott mot Nederländerna. Målet gäller artiklarna 2 och 4 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) och avser underlåtenhet att belägga vägavgifter med mervärdesskatt.

(Mål C-408/97 Kommissionen mot Nederländerna)

Vidare har kommissionen också väckt talan om fördragsbrott mot Spanien. Målet gäller artiklarna 2.2, 14, 28a och 28c B i det sjätte momsdirektivet och avser undantag som har beviljats för import och förvärv inom gemenskapen av vapen, ammunition och annan materiel som endast är avsedd att användas i militärt syfte.

(Mål C-414/97 Kommissionen mot Spanien)

Artikel 95 i EG-fördraget

Ett mål angående tolkningen av artikel 95 i EG-fördraget har anhängiggjorts vid EG-domstolen. Målet gäller ett nationellt system för årlig vägtrafikskatt, utformat som en progressiv beskattning vilken inte är proportionerlig i förhållande till ”skattehästkrafter”. I målet skall de tillämpade kriteriernas objektivitet prövas.

(Mål C-421/97 Yves Tarantik mot Direction des services fiscaux de Seine-et-Marne)

Redaktör Kristina Ståhl