Skattenytt nr 4 1998 s. 221

Skattenytt Internationellt

I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala

EUROPEISKA UNIONEN

Rättsfall från EG-domstolen

Mervärdesskatt

EG-domstolen har i en dom den 15 januari 1998 tolkat artikel 17 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Målet gällde avdrag för ingående mervärdesskatt när de varor och tjänster som köpts in inte har använts i den skattepliktiga verksamheten. Domstolen slog fast att artikel 17 skall tolkas så att den medger att den skattskyldige drar av den mervärdesskatt som belöper på de varor och tjänster som köpts in och som är avsedda att användas i samband med den skattepliktiga verksamheten. Domstolen fann vidare att avdragsrätten består om den skattskyldige, på grund av orsaker som han inte kunde råda över, inte har kunnat använda sig av varorna och tjänsterna i verksamheten. Jämkning av avdraget kan dock enligt domstolen ske i enlighet med artikel 20.3 i direktivet.

(Mål C-37/95 Belgiska staten mot Ghent Coal Terminal NV)

Nya mål i EG-domstolen

Mervärdesskatt

Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott mot Nederländerna. Målet gäller artiklarna 2 och 4 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) och avser underlåtenhet att belägga vägavgifter med mervärdesskatt.

(Mål C-408/97 Kommissionen mot Nederländerna)

Vidare har kommissionen också väckt talan om fördragsbrott mot Spanien. Målet gäller artiklarna 2.2, 14, 28a och 28c B i det sjätte momsdirektivet och avser undantag som har beviljats för import och förvärv inom gemenskapen av vapen, ammunition och annan materiel som endast är avsedd att användas i militärt syfte.

(Mål C-414/97 Kommissionen mot Spanien)

Artikel 95 i EG-fördraget

Ett mål angående tolkningen av artikel 95 i EG-fördraget har anhängiggjorts vid EG-domstolen. Målet gäller ett nationellt system för årlig vägtrafikskatt, utformat som en progressiv beskattning vilken inte är proportionerlig i förhållande till ”skattehästkrafter”. I målet skall de tillämpade kriteriernas objektivitet prövas.

(Mål C-421/97 Yves Tarantik mot Direction des services fiscaux de Seine-et-Marne)

Redaktör Kristina Ståhl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...