Skattenytt nr 10 1999 s. 670

Skattenytt Internationellt

I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala.

EUROPEISKA UNIONEN

Rådet

Punktskatter på tobak

Rådet har gjort vissa ändringar i direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG angående punktskatter på cigaretter och andra tobaksvaror. Det rör sig om mindre tekniska justeringar som syftar till att göra det enklare för medlemsländerna att anpassa skattesatsen för uttag av punktskatt vid ändringar i försäljningspriset på tobak och vid ändringar i mervärdesskattelagen.

(Rådets direktiv 1999/81/EG av den 29 juli 1999 om ändring av direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av skatt på cigaretter, direktiv 92/80/EEG om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter och direktiv 95/59/EG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror, EGT L 211 1999 s. 47.)

Rättsfall från EG-domstolen

Etableringsfrihet

EG-domstolen har i en dom den 8 juli 1999 funnit att vissa bestämmelser om avdragsrätt för kostnader är indirekt diskriminerande och därmed oförenliga med artikel 52 (nya artikel 43) och artikel 48 (tidigare artikel 58) i EG-fördraget om fri etableringsrätt. Målet gällde en särskild skatt som i Frankrike tas ut av företag som framställer och säljer vissa farmaceutiska produkter. Beskattningsunderlaget utgörs av omsättningen i Frankrike av dessa produkter med avdrag för kostnader för vetenskaplig och teknisk forskningsverksamhet. Endast kostnader för verksamhet som bedrivits i Frankrike är dock avdragsgilla.

Domstolen inledde med att slå fast att kravet på likabehandling i fördraget inte endast förbjuder direkt diskriminering av utländska företag utan även indirekt diskriminering, d.v.s. där andra kriterier för särskiljande än nationalitet används men där resultatet ändå i praktiken blir att utländska företag diskrimineras. Domstolen konstaterade sedan att det i och för sig finns franska företag som redovisar utgifter för forskning utanför Frankrike och utländska företag som har sådana utgifter i Frankrike. Domstolen ansåg dock att det faktum att endast kostnader som uppkommit i Frankrike är avdragsgilla kan vara till särskild nackdel för de företag som har sitt säte i andra medlemsstater och bedriver verksamhet i Frankrike genom underordnade driftställen. Enligt domstolen har dessa företag nämligen typiskt sett utvecklat sin forskningsverksamhet utanför Frankrike.

Domstolen gick sedan vidare och undersökte om den negativa särbehandlingen av utländska företag kunde rättfärdigas. Därvid framhölls att önskemålet om en effektiv skattekontroll enligt tidigare praxis är ett sådant tvingande allmänintresse som kan motivera en begränsning i utövandet av fördragets grundläggande friheter. Enligt domstolen har Frankrike därför rätt att vidta åtgärder för att kontrollera de avdragsgilla utgifterna för forskning i andra stater. Däremot kan inte regler som helt avskär den skattskyldige från att visa att utgifterna för forskningsverksamhet i andra medlemsstater är riktiga grundas på hänsyn till en effektiv skattekontroll. Det kan nämligen enligt domstolen inte uteslutas att den skattskyldige för skattemyndigheten kan förete handlingar etc. som styrker att utgifterna föreligger. Domstolen fann därmed sammanfattningsvis att de franska avdragsreglerna strider mot bestämmelserna om etableringsfrihet i fördraget.

(Mål C-254/97 Société Baxter m.fl. mot Premier ministre m.fl.)

Redaktör Kristina Ståhl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...