Skattenytt nr 4 2000 s. 212

Skattenytt Internationellt

I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala, e-post: Kristina.Stahl@jur.uu.se.

EUROPEISKA UNIONEN

Rådet

Mervärdesskatt

Rådet har beslutat att tillåta Sverige och Danmark att införa regler som i viss mån avviker från det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Avvikelserna avser vissa bestämmelser för hantering av den mervärdesskatt som skall utgå på avgifter för utnyttjande av den nya Öresundsförbindelsen. Framför allt rör det sig om regler för avdrag för och återbetalning av skatten.

(Rådets beslut den 24 januari 2000 om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i sjätte direktivet 77/388/ EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter, EGT L 28 2000 s. 38.)

Rättsfall från EG-domstolen

Mervärdesskatt

EG-domstolen har i en dom den 27 januari 2000 tolkat artikel 4.1 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Målet gällde uthyrning av fast egendom till eget bolag och frågan i målet var om en sådan uthyrning kan betraktas som självständig ekonomisk verksamhet enligt artikel 4.1, vilket är en förutsättning för att hyran skall beläggas med mervärdesskatt. Domstolen fann att uthyrningen uppfyllde kravet på självständighet.

(Mål C-23/98 Staatssecretaris van Financiën mot J. Heerma)

EG-domstolen har vidare i en dom den 3 februari 2000 tolkat artikel 13.B b i det sjätte momsdirektivet rörande undantag från mervärdesskatt vid uthyrning av fast egendom. Domstolen fann att det enligt denna bestämmelse är tillåtet för medlemsstaterna att genom en allmän regel påföra uthyrning av fast egendom mervärdesskatt men att som undantag föreskriva att uthyrning av fast egendom för boendeändamål skall befrias från skatt.

(Mål C-12/98 Miguel Amengual Far mot Juan Amengual Far)

Sociala avgifter

EG-domstolen har i två domar den 15 februari 2000 funnit att de franska reglerna för uttag av sociala avgifter strider mot artikel 13 i förordning 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttat inom gemenskapen samt mot artiklarna 48 och 52 (nya artiklarna 39 och 43) i EG-fördraget om etableringsfrihet och fri rörlighet för arbetskraft. Enligt de franska regler som prövades i målen uttas sociala avgifter på förvärvsinkomster för anställda och egenföretagare som är bosatta i Frankrike men som arbetar i en annan medlemsstat och som därför, i enlighet med ovannämnda förordning, inte omfattas av den franska lagstiftningen om social trygghet.

Domstolen konstaterade med hänvisning till sin tidigare praxis att det strider mot artikel 13 i förordningen att påföra en person sociala avgifter i flera länder samtidigt som han eller hon endast kan vara försäkrad i ett land. Frankrike hade i målen hävdat att avgifterna i själva verket skulle kvalificeras som skatter och att de därmed inte omfattades av tillämpningsområdet för förordningen. Domstolen hänvisade dock även här till tidigare praxis och framhöll att den avgörande faktorn för att förordningen skall vara tillämplig på en viss avgift är att det finns ett direkt och tillräckligt relevant samband mellan avgiftsbestämmelsen och lagarna om social trygghet. Ett sådant samband fanns enligt domstolen i dessa fall eftersom intäkterna från de franska avgifterna specifikt och direkt användes för finansieringen av den sociala tryggheten i Frankrike. Det saknade då enligt domstolen betydelse att erläggandet av de sociala avgifterna inte gav rätt till någon direkt motprestation i form av en viss förmån.

(Mål C-34/98 och mål C-169/98 Kommissionen mot Frankrike)

Punktskatt på alkohol

EG-domstolen har i en dom den 24 februari 2000 prövat om en särskild fransk skatt på spritdrycker är förenlig med direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. Enligt artikel 3.2 i det förstnämnda direktivet kan de varor som omfattas av direktivet vara föremål för andra indirekta skatter för särskilda ändamål, förutsatt att dessa skatter är förenliga med de regler som är tillämpliga på punktskatt och mervärdesskatt vad gäller bestämning av skattebas, skatteberäkning, skattskyldighet och övervakning. Frågan i målet var om det faktum att den särskilda skatten endast uttogs på spritdrycker med en alkoholhalt överstigande 25 volymprocent gjorde att den inte var förenlig med artikel 3.2, eftersom skattebasen därmed inte överensstämde med skattebasen i punktskattedirektivet.

EG-domstolen fann, efter en analys av olika språkversioner av direktivtexten och av bestämmelsernas systematik och syfte, att artikel 3.2 inte kan anses kräva att medlemsstaterna iakttar alla de regler som är tillämpliga på punktskatt eller på mervärdesskatt vad gäller bestämning av skattebas, skatteberäkning, skattskyldighet och övervakning. Enligt domstolen är det tillräckligt att indirekta skatter för särskilda ändamål på dessa punkter är förenliga med den allmänna systematiken i den ena eller andra av dessa beskattningsmetoder i den form som de har stadgats i gemenskapsbestämmelserna.

Domstolen fann vidare att den franska skatten uppfyllde detta krav, och att den därmed var förenlig med gemenskapsrätten.

(Mål C-434/97 Kommissionen mot Frankrike)

Andra varuskatter

EG-domstolen har i en dom den 3 februari 2000 prövat om vissa grekiska varuskatter är förenliga med artikel 95 (nya artikel 90) i EG-fördraget. De skatter som prövades i målet påfördes såväl importerade som inhemska varor, men olika beräkningsmetoder för att fastställa det skattepliktiga värdet på varorna användes för importerade jämfört med för inhemska varor. Domstolen fann att tillämpningen av olika beräkningsmetoder var oförenlig med fördraget om den ledde till att de importerade varorna påfördes en tyngre skattebörda. I målet prövades också vissa förfaranderegler i samband med uppbörden av skatterna. Dessa ansågs i princip förenliga med gemenskapsrätten, under förutsättning att inte rent nationella fall omfattades av ett förmånligare förfarande och att reglerna inte i praktiken orimligt försvårade för den enskilde att importera varor från andra medlemsstater och att göra sina rättigheter enligt gemenskapsrätten gällande.

(Mål C-228/98 Charalampos Dounias mot Ypourgou Oikonomikon)

SVERIGE

Propositioner

Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen

Enligt gällande svenska regler är en upplåtelse av väg, bro och tunnel för trafik inom Sverige mervärdesskattepliktig. Upplåtelse av bro eller tunnel för trafik mellan Sverige och annat land anses dock omsatt utom landet och skall därför inte mervärdesbeskattas. Det kan ifrågasättas om dessa regler är förenliga med med EG-rätten. Regeringen föreslår därför att reglerna ändras på så sätt att även den sistnämnda typen av upplåtelse beläggs med mervärdesskatt. De föreslagna reglerna berör i dag endast Öresundsförbindelsen. Regeringen har vidare ingått ett avtal med Danmark om bl.a. en förenklad hantering av den mervärdesskatt som tas ut på passageavgiften, och föreslår att bestämmelserna i avtalet tas in i en särskild lag. Vissa bestämmelser i detta avtal avviker från det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) men rådet har genom särskilt beslut megivit att bestämmelserna tillämpas.

(Proposition 1999/2000:58 Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen. Se även rådets beslut under rubriken Europeiska Unionen ovan.)

Dubbelbeskattningsavtal

Kina

Regeringen föreslår i en proposition att riksdagen godkänner ett tilläggsprotokoll mellan Sverige och Kina om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan dessa länder. Genom protokollet har de s.k. matching credit-bestämmelserna förlängts. I övrigt har vissa artiklar i avtalet moderniserats.

(Proposition 1999/2000:62 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Folkrepubliken Kina.)

Redaktör:Kristina Ståhl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...